Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання географії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

Призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вступ

§ 1. Об'єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

§ 2. Географічні відомості про україну в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ I. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції

§ 4. Способи зображення об'єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт

§ 5. Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топографічні карти та їх практичне використання

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 7. Основні поняття політичної географії

§ 8. Географічне положення України

Тема 2. Формування території України

§ 9. Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 10. Час на території України

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 11. Великі форми рельєфу

§ 12. Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співвідношення з великими формами рельєфу

§ 13. Геологічна історія Землі

§ 14. Закономірності поширення типів і форм рельєфу

§ 15. Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини

§ 16. Рудні корисні копалини

§ 17. Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів

Тема 2. Кліматичні умови та ресурси

§ 18. Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія

§ 19. Основні кліматичні показники

§ 20. Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно-кліматичні явища

§ 21. Метеорологічна служба. Охорона повітря

Тема 3. Води суходолу й водні ресурси

§ 22. Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки

§ 23. Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок

§ 24. Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та їхнє раціональне використання

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 25. Умови ґрунтоутворення. Найпоширеніші типи ґрунтів

§ 26. Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

§ 27. Закономірності поширення типів рослинності

Тема 6. Тваринний світ України

§ 28. Закономірності поширення тваринного світу

Тема 7. Ландшафти України

§ 29. Поняття про ландшафт. Карта ландшафтів України

§ 30. Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти

§ 31. Природна зона мішаних лісів

§ 32. Природні зони широколистяних лісів та лісостепу

§ 33. Степова природна зона

§ 34. Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність

§ 35. Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів

§ 36. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

Тема 8. Природокористування

§ 37. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 38. Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України

§ 39. Моніторинг навколишнього середовища

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України

§ 40. Кількість населення у світі та Україні

§ 41. Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора

§ 42. Статево-віковий склад населення світу і України

Тема 2. Розселення

§ 43. Густота населення в різних частинах світу й Україні

§ 44. Розселення населення у світі

§ 45. Міські поселення й міське населення в Україні

§ 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 47. Расовий та етнічний склад населення світу

§ 48. Етнічний склад населення України

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 49. Релігійний склад населення світу та України

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 50. Зайнятість населення у світі

§ 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Додатки

Словник