Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко - Нова програма

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ ТА ДЕСЯТИКЛАСНИЦІ!

У 10 класі ви вивчатимете курс «Географія: регіони та країни», який допоможе вам краще усвідомити, яким різноманітним є світ навколо. Ви дізнаєтеся про загальні риси політичної карти, населення і господарства регіонів світу, докладніше вивчите особливості життя окремих країн. Завдяки цьому курсу ви зможете краще зрозуміти причини поділу країн на багаті й бідні, чому одні держави розвиваються швидше за інші, порівняти розселення, етнічну й економічну карти Європи, Азії, Африки, Америки та Океанії, розібратися з регіональною та локальною специфікою глобальних процесів і взаємодій.

Опановуючи знання з країнознавства, ви здобудете вміння бачити особливості й розуміти унікальний суспільно-географічний контекст кожної території на карті світу, і це допоможе вам краще орієнтуватися у складних процесах світової політики, економіки та культури. Автори

§ 1. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ»

• Пригадайте, що вивчає суспільна географія.

• У чому виявляються процеси глобалізації у світі?

ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ». Курс «Географія: регіони і країни» вивчає суспільний розвиток територій та географічних місць у світі з позицій географічного країнознавства. Географічне країнознавство — це напрям суспільної географії, що комплексно вивчає території (країни і регіони), як середовища для життя і діяльності людини, особливості їх заселення й освоєння, соціальну і політичну організацію та економічний розвиток. Країнознавчі наукові дослідження спрямовані на систематизацію та узагальнення даних про природу, склад території, особливості населення і його культури, найважливіші риси господарства, суспільно-політичну організацію, зовнішні відносини. Об’єктом дослідження є країни як основні елементи будови економічного й політичного життя світу, а також їх регіональні угруповання. Кожна країна і територія унікальні внаслідок особливого поєднання компонентів природного та суспільно-географічного середовища. Виявлення, опис та пояснення регіональних особливостей територій — основне завдання країнознавчих досліджень.

Подорож у слово

Географічне місце — це територіально-господарська, територіально-політична або інша система (село, місто, район, область, країна, регіон) з її населенням, господарством, транспортними мережами, політичними рухами суспільства тощо.

Найважливішими тут є наявні економічні ресурси та чинники розвитку: забезпеченість земельними й мінеральними ресурсами, кількість та якість трудових ресурсів, рівень накопичення інтелектуального капіталу, ефективність державної системи управління та менеджменту на різних рівнях. Останні характеристики значною мірою залежать від стану культури країни або регіону: особливостей етнічної спільності людей, релігійної ситуації, ментальності народів, рівня розвитку їхньої літератури, мистецтва тощо. Водночас, стан середовища визначається також історичними особливостями економіки держави, внутрішніми політичними подіями, що відбуваються в ній, та співвідношенням політичних сил і геополітичною ситуацією в її відносинах із навколишнім світом.

РЕГІОНИ СВІТУ. Карта держав і народів світу така різноманітна, що одночасно охопити і систематизувати усю мозаїку форм соціокультурного, економічного та політичного життя практично не можливо. Тому виникає потреба виокремити регіони, що охоплюють групи країн зі спільними ознаками економічного розвитку, політичної і соціальної організації тощо. Так, розрізняють суспільно-географічні регіони за частинами світу (згідно з класифікацією ООН) — Європа, Азія, Америка, Африка та Океанія. У їхніх межах розрізняють менші субрегіони, що мають певну географічну єдність і спільність історичної долі. Як видно з табл. 1, найбільшим регіоном світу і за площею території, і за кількістю населення є Азія. Цей регіон розташований на одному материку з Європою. Межа між ними, що визначена на фізичній карті, доволі умовно сприймається на політичній карті світу. Америка охоплює два материки — Північну Америку й Південну Америку. Його разом з Океанією — найменшим регіоном — називають Новим Світом, на відміну від Старого Світу, яким є Європа, Азія та Африка. Африка — регіон, межі якого співпадають з материком. Він охоплює молоді незалежні країни, здебільшого, що розвиваються.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ — ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ. Сучасний розвиток світової цивілізації нерозривно пов’язаний із поширенням капіталістичних відносин як основи суспільного виробництва. Поступ капіталізму привів до зростання обсягів виробництва, а отже, виникла потреба у розширених ринках збуту. Це обумовило бурхливе зростання міжнародної торгівлі і виникнення міжнародного географічного поділу праці, що об’єднали країни і континенти світу в єдиний господарський організм, поклавши початок глобалізації. У сучасному світі глобалізація охопила не лише торгівлю, а й культуру, політику, мистецтво, інші сфери життя. Її елементами є світове господарство і глобальний ринок, міжнародні організації та міжнародне право, транснаціональні корпорації (ТНК), глобальна культура, загальнолюдські цінності тощо. Глобалізації сприяють такі процеси, як міжнародний рух капіталу, розвиток міжнародного транспорту, виникнення новітніх засобів зв’язку та мережевих технологій. Важливим її «рушієм» є міжнародний туризм, що спрощує спілкування між людьми, сприяє взаєморозумінню. Розмиваються бар’єри, обумовлені віддаленістю, різницею мов і культур. Глобалізація є чинником становлення постіндустріального суспільства. Неодмінним наслідком глобалізації є поступове «зникнення» державних кордонів, втрата ролі урядів держав в управлінні потоками товарів, послуг, капіталів та інформації. Тому країнознавство також приділяє значну увагу проблемам глобалізації, зокрема впливу глобального середовища, основних трендів, міжнародних організацій та ТНК на розвиток країн і регіонів, формування сучасної економічної, політичної та соціокультурної карти світу.

Таблиця 1

Площа і населення основних регіонів світу (2017 р.)

Регіон

Площа*

Населення

Увесь світ*

млн км2

%

млн осіб

%

149,0

100

7600

100

Європа (з європейською територією Росії)

10

7

741

10

Азія

44,5

30

4463

59

Америка

42,5

28

1002

13

Африка

30,3

20

1225

16

Океанія

8,5

6

40

0,5

* Територія суходолу, купно з Антарктидою, яка становить приблизно 9 % його площі.

Подорож у слово

Глобалізація — процес всесвітнього економічного, політичного та культурного об’єднання і взаємопроникнення, а також уніфікація - зведення до єдиної системи; перетворення певного явища на планетарне, — таке, що стосується всієї Землі.

Світ у просторі й часі

Як «працює» глобалізація?

Популярні смартфони iPhone виробляє американська корпорація Apple Inc. Проте реальна географія виробництва його компонентів охоплює США, Канаду, Мексику, Бразилію, Велику Британію, Францію, Німеччину, Фінляндію, Італію, Іспанію, Угорщину, Японію, Республіку Корею, Тайвань, Таїланд, В’єтнам, Малайзію, Філіппіни, Індію та ін. Подібним чином працюють майже усі виробники електроніки, комп’ютерної техніки, автомобіле-, судно- та авіабудування, програмного забезпечення тощо.

ЗНАЧЕННЯ КРАЇНОЗНАВСТВА. У сучасному світі країнознавство — системна наука, яка відіграє пізнавальну та конструктивну роль. Школярі, опановуючи знання про особливості різних країн і життя народів, пізнають світ, формують для себе його географічну картину. Практичне значення географічного країнознавства полягає в тому, щоб виявити унікальні риси території або географічного місця, щоб краще зрозуміти контекст суспільного життя, для широкого кола спеціалістів. Наприклад, чому у США поширене негативне ставлення до державних програм соціального захисту, тоді як у більшості країн Європи соціальний захист громадян державою є суспільною нормою.

Подорож у слово

Конструктивний творчий, той, що створює умови для подальшої роботи, може бути основою для якихось рішень (наприклад, конструктивна пропозиція).

Географічне країнознавство, що водночас із різнобічними дослідженнями тієї чи іншої країни вивчає і її культуру, історію та мову, слугує мовознавству. У сфері міжнародних економічних та політичних зв’язків країнознавство є важливим інструментом забезпечення ефективності й компетентності в міжнародних відносинах. Інтенсивний розвиток туризму викликав потребу в туристичному країнознавстві. Військове країнознавство дає комплексну суспільно-географічну інформацію про стан економічної, мілітарної та іншої сили вірогідного противника.

ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ. Обсяг географічної інформації, зокрема й краєзнавчої, нагромадженої людством, величезний. Її неможливо зібрати в одному підручнику чи посібнику. Щоб досягти бажаних результатів у вивченні регіонів і країн світу, потрібно використовувати різні джерела знань. Із курсів географії, що вивчалися у попередніх класах, ви вже знаєте, що такими джерелами є географічні карти, наукові праці, науково-популярна література, довідники й енциклопедії, періодичні видання (газети, спеціалізовані журнали). Проте тут головною проблемою є свіжість і достовірність інформації. За час підготовки видань до друку встигають застаріти навіть найновіші відомості.

Мал. 1. Друковані джерела

Нині найбільшим джерелом знань про навколишній світ є Інтернет. У мережі є багато сайтів, що містять різнопланову інформацію про країни. Одним із найбільш доступних є Вікіпедія — багатомовна універсальна онлайн-енциклопедія. Тема географії та місць світу в ній є однією з найпопулярніших за кількістю відвідувань. Оперативним і достовірним джерелом, що містить відомості по всіх країнах світу, є The World Factbook. CIA(Всесвітній довідник ЦРУ). Це авторитетний банк даних про історію, географію, демографію, державний лад, економіку, транспорт держав та світових організацій, інформація в якому оновлюється щотижня. Її доповнюють «Карти регіонів світу», «Прапори країн світу», «Політична карта світу» та ін. Матеріали сайту допоможуть підготувати грамотне повідомлення для заняття чи презентацію про будь-яку країну світу.

Мал. 2. Інтернет-джерела країнознавчої інформації

Робота з різноманітними джерелами знань сприятиме розширенню вашого кругозору, розвитку культури і мислення, виробленню навичок самостійної творчої роботи, які в майбутньому знадобляться у будь-якій сфері діяльності.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яких знань ви розраховуєте набути, опанувавши курс «Географія: регіони і країни»?

2. Що є об’єктом дослідження географічного країнознавства?

3. Що таке глобалізація? Якими є її наслідки?

4. Назвіть і покажіть на карті регіони світу. В якому з них розміщена наша країна? Який найбільший за площею території та кількістю населення?

5. Поясніть, у чому виявляється конструктивна роль країнознавства.

6*. Джерелами країнознавчих знань можуть бути й художні літературні твори. Наведіть приклади творів з-поміж тих, що їх ви вивчали на заняттях із зарубіжної літератури або які є у вашій домашній бібліотеці, які містили б певну географічну інформацію про ту чи іншу країну світу.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись інтернет-ресурсом «Всесвітній довідник ЦРУ», дізнайтеся, які відомості в ньому вміщено про нашу країну. Оцініть, чи справді інформація там є «свіжою».

https://www. cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст