Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самовиховання характеру

§ 18. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

Дізнаєтеся більше про те, чому важливо розвивати і вдосконалювати риси характеру; знатимете, які чинники впливають на характер людини

Пригадайте

 • Чому особистість має біосоціальний характер?

Риси характеру

«Усі люди різні», «Скільки людей — стільки й характерів». Як часто ми чуємо або повторюємо ці твердження! І це зрозуміло: адже двох однакових людей не існує. Люди формують індивідуальні системи цінностей, мають різні думки, захоплення, характери й світогляди.

Характер (від грец. χαρακτηρ — прикмета, риса, відбитка, печатка) — це сукупність індивідуальних особливостей людини, які формуються в процесі її життєдіяльності та виявляються в її вчинках, діяльності та поведінці, у ставленні до інших людей, до праці, до самої себе, до навколишнього середовища.

У підлітковому віці хлопці та дівчата не тільки швидко ростуть. У них розвиваються інтелектуальні здібності та моральні якості, продовжує формуватися характер. Це період самопізнання, критичного оцінювання себе й оточуючих. У житті людина завжди обирає: що робити, на чий бік стати, із чим погодитися. Відповідно до характеру, виховання, почуттів реагує на щоденні події. Обміркувавши все, діє.

Підлітки продовжують учитися розуміти власні потреби й бажання. Порівнюючи себе з іншими людьми, а іноді наслідуючи їхню поведінку, оцінюють власні позитивні та негативні риси характеру. Учаться контролювати вчинки та емоції.

Вияв тих чи інших рис характеру залежить також від здоров’я людини. Заняття фізичною культурою, спортом, загартовування організму сприяють розвитку вольових якостей та позитивних рис характеру. Уможливлюють краще, ніж у інших людей, пристосування до змін соціальних умов, сприяють набуттю навичок долати життєві труднощі.

Відомо, що люди, які досягли успіху в спорті, науці, бізнесі, мають, крім інших позитивних якостей, сильну волю. Без вольових зусиль неможливо досягти успіху в житті. Людина, яка з підліткового віку виховує силу волі, наполегливо долає труднощі й керує власними вчинками, завжди досягає мети. Таких людей поважають, вони часто стають лідерами.

Щоб досягати успіхів у навчанні та спілкуванні, важливо знати риси свого характеру. Пізнаючи себе, знатимете, які риси слід розвинути й удосконалити. Щоб змінитися, треба усвідомити необхідність змін. Обрати, якими прагнете стати. А відтак почати вдосконалювати риси характеру.

Риси характеру, які допоможуть досягти успіху в житті

Ставлення до себе

• Упевненість у собі

• Сила волі

• Гідність

• Охайність

• Скромність

• Самокритичність

• Витримка і самовладання

• Вимогливість

Ставлення до оточуючих

• Справедливість

• Чесність

• Принциповість

• Щирість

• Доброзичливість

• Щедрість

• Толерантність

• Чемність

• Додержання слова, обіцянок

• Повага

Ставлення до навчання й праці

• Цілеспрямованість

• Дисциплінованість

• Наполегливість

• Допитливість

• Працелюбність

• Вдумливість

• Організованість

• Уважність

• Самостійність

• Сумлінність

Ставлення до навколишнього середовища

• Турботливість

• Відповідальність

• Акуратність

• Спостережливість

• Ощадливість

• Обережність

• Гуманність

Чинники, від яких залежить характер людини

Характер людини формується з дитинства і розвивається протягом усього життя. Характер залежить від вроджених якостей та набутих у процесі виховання й самовиховання під впливом оточення та умов життя.

Гармонійне поєднання рис характеру визначає його цілісність, зумовлює єдність слова та діла. Сприяє самостійності й відповідальності, свідомому керуванню власною поведінкою. Формуючи цілісний характер, підлітки стають зрілими дорослими людьми.

Висновок

Характер людини формується з дитинства, виховується протягом усього життя і залежить від багатьох чинників: фізичних, соціальних і психологічних. Щоб досягати успіхів у навчанні та спілкуванні, важливо знати риси свого характеру. Усвідомлювати, які риси слід розвинути й удосконалити, щоб сформувати цілісний характер.

Завдання

 • 1. Що таке характер?
 • 2. Чому важливо знати риси свого характеру?
 • 3. Проаналізуйте схему «Риси характеру, які допоможуть досягти успіху в житті» на с. 86. Назвіть риси характеру, які слід розвивати підліткам.
 • 4. Назвіть основні позитивні риси характеру, які визначають ставлення до інших людей. Доповніть перелік власними визначеннями.
 • 5. Чому потрібно розвивати силу волі?
 • 6. Поясніть, чому для підлітків важливе самопізнання.
 • 7. Проаналізуйте схему «Чинники, від яких залежить характер людини» на с. 87. Назвіть чинники, від яких залежить характер людини.
 • 8. Чи згодні ви з тим, що здоров’я впливає на характер? Чому? Поясніть на прикладі.
 • 9. Чи може людина змінити риси характеру самовихованням? Чому? Обґрунтуйте відповідь.
 • 10. Як ви розумієте слова німецького поета і мислителя Йоганна Гете: «Розумна людина — не та, яка багато знає, а та, яка знає саму себе»?
 • 11. Поясніть, чи важливо, на вашу думку, формувати цілісний характер. Чому так думаєте? Відповідь аргументуйте.

Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації та малюнки. Які риси характеру властиві зображеним підліткам? Чому так думаєте?

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть приказки і прислів’я. Про які риси характеру йдеться?

 • 1. «Добру людину і чуже горе тривожить».
 • 2. «Добре говорить, а зле творить».
 • 3. «Узявся за гуж — не кажи, що не дуж».
 • 4. «Щире слово три зими гріє».
 • 5. «Хто праці не боїться, того хвороба сторониться».

Наведіть приказки, у яких ідеться про риси характеру.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Визначте, як ви оцінюєте власний характер. Уважно прочитайте слова, що характеризують риси характеру людини: охайність, безтурботність, вдумливість, гордість, чутливість, грубість, життєрадісність, турботливість, заздрість, сором’язливість, щирість, вишуканість, вередливість, легковірність, недовірливість, чарівність, вразливість, обережність, чуйність, педантичність, рухливість, розв’язність, розумність, рішучість, стриманість, терплячість, боягузливість, захопленість, завзятість, поступливість, байдужість, ентузіазм.

Запишіть слова у два стовпчики на окремому аркуші паперу. В один стовпчик помістіть слова, що характеризують ваш ідеал, в інший — риси, яких ідеал не повинен мати. З обох стовпчиків виберіть риси характеру, які притаманні вам. Полічіть кількість позитивних рис, що ви обрали для себе, і поділіть на кількість слів у стовпчику, що характеризують ваш ідеал.

Якщо результат близький до:

1 — ви себе переоцінили; 0 — ви надто критичні до себе; 0,5 — ви оцінюєте власний характер адекватно.