Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.)»

1. Складіть хронологічну таблицю основних подій історії українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Визначте ключові події в історії українських земель XIV—XV ст. Дайте характеристику кожній із зазначених подій.

Подія

Дата

Характеристика

3. Поясніть значення понять і термінів: «удільне князівство», «громадянська війна», Литовсько-Руська держава», «українська шляхта», «маґдебурзьке право», «цехи», «кріпацтво», «магнат», «унія», «невільник», «ясир», «гетьман», «господар», «хан», «султан», «іконостас».

4. Порівняйте політику литовських князів Ольґерда, Вітовта та Свидриґайла щодо українських земель.

5. Виконайте завдання за історичною картою:

 • Покажіть держави, до складу яких увійшли українські землі.
 • З’ясуйте історико-географічні назви українських земель, що опинилися під владою Великого князівства Литовського.
 • Зазначте подію, яка стала поворотною в ліквідації монголо-татарського панування на українських землях.
 • Визначте землі, за які велася боротьба між Московською державою та Великим князівством Литовським.
 • Покажіть межі Кримського ханства.
 • Визначте напрямки походів кримських татар на українські землі.

6. Чому руська знать православного віросповідання в XIV ст. була лояльною до литовських князів, а в XV — на початку XVI ст. бунтує проти них або переходить на службу іншому володарю?

7. Чому боротьба удільних князів на українських землях завершилася поразкою? Поясніть значення князівської верстви для збереження державотворчих традицій.

8. Заповніть таблицю «Унії між Литвою та Польщею». Зробіть відповідні висновки.

Назва

Дата

Зміст

Результат

Кревська

Віленська

Городельська

9. Визначте історичне значення: а) битви на Синіх Водах; б) Ґрюнвальдської битви; в) Кревської унії.

10. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства, Угорщини.

11. Складіть детальний опис однієї з найзначніших пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва цієї доби.

12. З’ясуйте культурні досягнення українського народу XIV—XV ст.

13. Яка роль литовської доби в історії України?

Завдання для тематичного оцінювання №5 «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.)»

Варіант І

1. Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилась:

 • А поділом володінь князівства між двома державами.
 • Б входженням всіх володінь князівства до складу Литви.
 • В спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике поле.
 • Г збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі.

2. У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

 • А битва на Синіх Водах.
 • Б битва на р. Ворскла.
 • В Вількомирська битва.
 • Г Грюнвальдська битва.

3. У якому столітті на українських землях почала поширюватися цехова система в організації ремісничого виробництва?

 • А XII ст.
 • Б XIII ст.
 • В XIV ст.
 • Г XV ст.

4. Юрій Дрогобич (Котермак) уславився...

 • А організацією звитяжних воєнних походів князів.
 • Б започаткуванням жанру полемічної літератури.
 • В ініціюванням укладення Люблінської унії.
 • Г науковою діяльністю в європейських університетах.

5. Остаточна ліквідація Волинського і Київського князівств у 1452 р. і 1471 р. призвела до...

 • А поширення воєводського управління на українських землях.
 • Б скасування маґдебурзького права в українських містах.
 • В запровадження кріпацтва на українських землях.
 • Г входження українських земель до складу Польського королівства.

6. Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

 • А Галичини.
 • Б Західного Поділля.
 • В Волині.
 • Г Правобережжя.

7. Фільварок — це форма господарювання

 • А шляхти.
 • Б селян.
 • В міщан.
 • Г козаків.

8. Наприкінці XV ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від

 • А Османської імперії.
 • Б Речі Посполитої.
 • В Великого князівства Литовського.
 • Г австрійських Габсбургів.

9. Князь Костянтин Острозький уславився як полководець у війнах з..

 • А кримськими татарами і Московським царством.
 • Б Польським королівством і Великим князівством Литовським.
 • В Угорським королівством і Молдавським князівством.
 • Г Османською імперією і Тевтонським орденом.

10. У якому році укладено цитовану угоду?

«...вельмишановна пані прийми князя Ягайла за сина та віддай йому в дружини свою дочку Ядвігу королеву Польщі... государ Ягайло, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, що проживають на його землях, просить прийняти їх у католицьку віру... обіцяє свої литовські та руські землі навік приєднати до королівства Польського»?

 • А 1362 р.
 • Б 1370 р.
 • В 1385 р.
 • Г 1392 р.

11. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

 • 1 шляхта;
 • 2 кріпацтво;
 • 3 магістрат;
 • 4 цехи.
 • А самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей, що встановлювала правила та умови виробництва і продажу товарів, а також контролювала ці правила;
 • Б назва органу міського самоврядування, що здійснював адміністративно-судові функції;
 • В система суспільних відносин, за якою землевласник мав право на особу, працю і майно залежних від нього селян;
 • Г привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях у XIV-XVII ст.
 • Д громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації міщанства.

12. Установіть послідовність подій.

 • А Остаточна ліквідація Київського князівства.
 • Б Кревська унія.
 • В Утворення Кримського ханства.
 • Г Перша згадка про козаків у писемних джерелах.

Варіант II

1. Який литовський князь очолював Велике князівство Руське?

 • А Сигізмунд.
 • Б Свидригайло.
 • В Любарт.
 • Г Ягайло.

2. До утворення у XV ст. Кримського ханства призвело

 • А протистояння між Великим князівством Литовським і Московією.
 • Б укладення Кревської унії між Литвою і Польщею.
 • В розпад Золотої Орди.
 • Г агресія Османської імперії у Північному Причорномор’ї.

3. З якою державою Велике князівство Литовське у XIV—XVI ст. укладало унії?

 • А Московією.
 • Б Лівонією.
 • В Польщею.
 • Г Великим князівством Руським.

4. На українських землях, долучених до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345—1377 рр.)

 • А збережено існуючі системи управління та судочинства.
 • Б започатковано систему удільних князівств.
 • В запроваджено судочинство згідно з «Литовськими статутами».
 • Г було поширено вплив католицької церкви.

5. У XIV-XV ст. більшість населення українських земель розвивали

 • А землеробством.
 • Б торгівлю.
 • В ремеслом.
 • Г тваринництвом.

6. Коли і де Швальпольд Фіоль надрукував кирилицею богослужбові книги «Осьмогласник», «Часослов», «Тріодь пісна», «Тріодь цвітна»?

 • А 1483 р., Львів
 • Б 1491 р., Прага
 • В 1501 р., Острог
 • Г 1517 р., Краків

7. Поштовхом до масового будівництва мурованих замків і фортець на Поділлі, в Галичині та на Волині у XIV-XV ст. стали

 • А систематичні спустошливі напади кримських татар.
 • Б боротьба Литви та Московії за ці землі.
 • В утворення шляхти як нового стану суспільства.
 • Г селянські повстання проти закріпачення.

8. Кого наприкінці XV — на початку XVI ст. називали «некоронованим королем Русі»?

 • А Костянтина Острозького.
 • Б Юрія Дрогобича.
 • В Федора Коріатовича.
 • Г Яна Длугоша.

9. Яка територія сучасної України входила до складу Молдавського князівства?

 • А Північна Буковина.
 • Б Закарпаття.
 • В Поділля.
 • Г Східна Галичина.

10. У якому році було поділено єдину Київську митрополію на Київську і Московську?

 • А 1371 р.
 • Б 1415 р.
 • В 1458 р.
 • Г 1483 р.

11. Установіть відповідність між князями та їхніми діями.

 • 1 Міндовг
 • 2 Ольгерд
 • 3 Вітовт
 • 4 Любарт
 • А Розширив кордони Литви до узбережжя Чорного моря.
 • Б Переможець у битві на Синіх Водах.
 • В Уклав Кревську унію.
 • Г Засновник Литовської держави.
 • Д Правитель Волині після занепаду Галицько-Волинської держави.

12. Установіть послідовність подій.

 • А Поразка повстання русько-литовських князів під проводом Свидригайла.
 • Б Остаточна ліквідація Київського князівства.
 • В Грюнвальдська битва.
 • Г Утворення Подільського і Руського воєводств у складі Польщі.

Узагальнення до курсу: «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

1. Які хронологічні межі середньовічної історії України? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. На які періоди можна поділити середньовічну історію України? Що ви поклали би в основу запропонованої періодизації?

3. Заповніть таблицю. Запишіть основні цивілізаційні здобутки українського суспільства у IX—XV ст.

Сфера

Здобутки

державотворення

господарського розвитку

ремесла

церковного життя

духовного та освітнього розвитку

військова справа

4. Порівняйте процеси та явища європейської та української історії доби Середньовіччя.

5. Укажіть роль і місце державних утворень на території України для подальшого розвитку українського суспільства.

 • 1) Київська Русь.
 • 2) Галицько-Волинська держава.
 • 3) Велике князівство Литовське.
 • 4) Королівство Польське.
 • 5) Молдавське князівство.
 • 6) Московська держава.
 • 7) Золота Орда.
 • 8) Кримське ханство.

6. Складіть перелік з 10 подій, які були визначальними для середньовічної історії України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.