Пізнаємо природу. 5 клас. Біос

Термінологічний словник

артеріальна кров кров, насичена киснем

артерія кровоносна судина, якою рухається кров збагачена киснем та поживними речовинами

астероїд мале небесне тіло неправильної форми, яке обертається навколо Сонця

астроном вчений, що досліджує зірки, планети, комети та інші небесні тіла

вена кровоносна судина, по якій рухається кров, що містить вуглекислий газ та продукти обміну

венозна кров кров, яка містить вуглекислий газ та продукти обміну

виділення (екскреція) діяльність організму, спрямована на виведення із нього шкідливих сполук та продуктів обміну

вісь уявна лінія в просторі, відносно якої відбувається обертання

Всесвіт весь навколишній простір, який заповнений зірками, планетами, галактиками та усіма іншими об’єктами, що його наповнюють

вуглекислий газ безбарвний газ, який виділяється в процесі дихання організму

вчений людина, яка займається науковими дослідженнями

галактика сукупність величезної кількості зір

гідропоніка спосіб вирощування рослин у рідкому поживному середовищі

глобус зменшена об’ємна модель Землі

глюкоза важлива органічна речовина, яку утворюють рослини в процесі фотосинтезу

горизонт видима межа між небом і поверхнею землі або води

гумус складова частина ґрунту, утворена в результаті розкладу у ньому відмерлих решток живих організмів

ґрунт верхній родючий шар Землі

дводольні група квіткових рослин, у яких зародок насіння має дві сім'ядолі

дихання процес поглинання кисню та виділення вуглекислого газу організмом

діаграма графічне представлення певних даних або величин

діафрагма плоский м’яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини

доба час, протягом якого Земля робить повний оберт навколо своєї осі

екватор уявне коло на поверхні Землі, проведене на однаковій відстані від обох її полюсів

експеримент метод дослідження, у якому вивчення об’єктів або явищ відбувається за відповідних умов для підтвердження чи спростування певних припущень

експерт фахівець, який має необхідні знання для дослідження окремих питань, явищ та об’єктів

життєвий цикл послідовна зміна всіх етапів розвитку, характерних для певного виду живих організмів

зав’язь нижня потовщена частина маточки квітки, у якій міститься насінний зачаток

запилення процес перенесення пилку з квіткової тичинки на приймочку маточки

запилювач організм, який запилює квіткові рослини

запліднення (у рослин) процес утворення зародку, унаслідок злиття яйцеклітини та пилкового зерна

зародок елемент насінини, який дає початок новому організму

здобич жива істота, яка є об’єктом полювання хижака.

Земля третя, за розміщенням від Сонця, планета Сонячної системи, на якій ми живемо

зоря розжарене небесне тіло кулястої форми, що випромінює власне тепло і світло

квітка орган розмноження рослин

квіткові рослини група вищих рослин, відмінною ознакою яких є наявність квітки

кисень безбарвний газ без запаху і смаку, який більшість організмів використовує для дихання

колба скляна лабораторна посудина з круглим або плоским дном і видовженою шийкою

комета невелике небесне тіло, яке обертається навколо Сонця еліптичною орбітою, має «голову» й «хвіст» із газу та пилу

консументи (споживачі) організми, які споживають готові органічні речовини

корінь орган рослини, який живить її та утримує в ґрунті

космічні об’єкти (небесні тіла) всі природні об’єкти, які знаходяться у космосі

кровообіг процес постійної циркуляції крові в організмі

крохмаль складна органічна речовина, яку у своєму тілі запасають рослини

ланцюг живлення послідовність харчових зв’язків, які містять спільні елементи

легені органи повітряного дихання, які мають губчасту мішковидну будову

листок орган рослин, у якому відбувається фотосинтез

маточка жіночий статевий орган квітки рослин

мензурка лабораторна посудина з поділками, якою вимірюють об’єм рідини

метеор явище, що виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл

метеорит метеорне тіло, яке подолавши атмосферу Землі, впало на її поверхню

метеороїд (метеорне тіло) дуже дрібне тверде небесне тіло, що рухається у міжпланетному просторі

мінеральні речовини хімічні сполуки, які використовують рослини для кореневого живлення

Місяць природний супутник Землі

мозок головний орган нервової системи

модель дещо спрощений об’єкт, який є замінником оригіналу

насінина орган розмноження рослини, який складається із зародка і поживних речовин

наука одночасно і процес творчої діяльності, спрямований на отримання нових знань, і сукупність набутих знань у певній сфері

нектар цукриста рідина, яка міститься у квітках рослин

нерв нервове волокно, що передає нервові імпульси

нирки парні органи, які виконують видільну функцію шляхом фільтрації крові.

обладнання сукупність пристроїв, приладів та інструментів

однодольні група квіткових рослин, у яких зародок насіння має одну сім'ядолю

орбіта шлях, яким рухається небесне тіло в космічному просторі

орган цілісна частина організму, яка виконує певні функції

органічні речовини група хімічних сполук, які переважно утворюються внаслідок життєдіяльності організмів і входять до їх складу

оселище виду ділянка простору, якій властиві умови середовища необхідні для існування певних видів

печінка велика залоза організму, яка бере участь у перетравленні поживних речовин.

планета масивне кулясте небесне тіло, яке обертається навколо зорі та не випромінює власного світла

планктон сукупність дрібних живих організмів, які живуть в товщі води і не здатні активно рухатись у ній

плід орган рослин, який побудований із насінини та її захисних оболонок

повітря суміш газів, з яких складається атмосфера Землі

поживні речовини всі речовини, які організм використовує для свого живлення

полюс точка, у якій вісь обертання Землі перетинається з її поверхнею

популяція сукупність організмів одного біологічного виду

послід продукти життєдіяльності птахів та деяких дрібних тварин

приймочка верхня частина маточки квітки, на яку потрапляє пилок

припущення твердження про можливість, імовірність будь-чого

природа всі навколишні об’єкти та явища дійсності, окрім зроблених людиною

пробірка круглодонна лабораторна посудина циліндричної форми

продуценти (виробники) організми, які здатні самостійно виробляти органічні речовини з неорганічних

проростання сукупність процесів, що зумовлюють розвиток та вихід назовні паростка рослини

пульс періодичне, синхронне з діяльністю серця коливання стінок артерій

рік період обертання Землі навколо Сонця, який становить приблизно 365 діб

ріст процес збільшення лінійних розмірів організму

родючість здатність ґрунту забезпечити рослини усім необхідним для життя (поживними речовинами, водою та повітрям)

розмноження процес відтворення собі подібних

світловий день світла частина доби, яка триває від сходу до заходу Сонця

серце м’язовий орган кровоносної системи, який забезпечує прокачування крові судинами через весь організм

сеча рідкий продукт обміну речовин організму

система органів сукупність органів тіла, які пов’язані між собою і виконують спільну функцію

сім’ядоля складова зародку насінини рослини

сіянець молода рослина, вирощена з насінини

слина особлива рідина, яка виділяється в ротовій порожнині для зволоження їжі

Сонце найближча до Землі зірка, яка є головним об’єктом Сонячної системи

Сонячна система планетарна система, що містить Сонце та об’єкти, які навколо нього обертаються

спостореження науковий метод, що полягає в систематичному сприйнятті об’єкта в ході якого здобуваються відомості про його ознаки та властивості

стебло орган рослин, який виконує опорну роль та функцію транспорту речовин

стручок різновид плода квіткових рослин

супутник небесне тіло, яке обертається певною орбітою навколо іншого космічного об’єкта

сходи рослин молоді проростки рослин, які з’явилися над поверхнею ґрунту

телескоп прилад для спостереження за космічними об’єктами

теплиця особлива конструкція для вирощування рослин в певних умовах

термометр вимірювальний прилад, який використовують для визначення температури різноманітних тіл та середовищ (води, повітря тощо)

тичинка чоловічий статевий орган квітки, на якому утворюється пилок

травлення процес розщеплення в організмі складних поживних речовин, що містяться в їжі, на простіші (такі, які здатен засвоїти організм)

трахея трубкоподібний орган системи дихання

фільтрування процес очищення речовини від непотрібних домішок

фотосинтез процес перетворення неорганічних речовин в органічні, що відбувається в тілі зелених рослин та супроводжується виділенням кисню в атмосферу

харчова (трофічна) сітка сплетіння харчових ланцюгів, які містять спільні елементи

харчовий зв’язок зв’язок, який виникає між двома організмами, у результаті поїдання одного із них іншим

хижак біологічний організм, який поїдає інший живий організм або його частину

чорнозем надзвичайно родючий тип ґрунту, який містить велику кількість гумусу та інших поживних речовин і має переважно чорний колір

шлунковий сік безбарвна рідина, яку виробляє шлунок для забезпечення процесу травлення

шлунок порожнистий орган, з товстими м’язовими стінками, який виконує функцію перетравлення їжі

яйцеклітина велика нерухома жіноча статева клітина

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст