Біологія. Повторне видання. 9 клас. Остапченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. Повторне видання. 9 клас. Остапченко

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини як біосоціальної істоти.

У 9-му класі ви ознайомитеся з досягненнями біологічних наук, які вивчають хімічний склад організмів, будову та функціонування клітин і тканин, особливості індивідуального розвитку організмів, закономірності спадковості та мінливості. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності, притаманні різним представникам живої природи, та різні рівні організації живої матерії; узагальните знання, набуті упродовж попередніх років навчання.

Вступ

§ 1. Біологія — комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних досліджень

§ 2. Основні методи біологічних досліджень

Тема 1. Хімічний склад клітини

§ 3. Вода та її фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

§ 4. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи

§ 5. Білки, їхня структурна організація та властивості

§ 6. Основні функції білків. Ферменти, їхня роль у клітині

§ 7. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК

§ 8. Будова, властивості і функції ДНК

§ 9. Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) — універсальна енергетична сполука

Практична робота 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

Тема 2. Структура клітини

§ 10. Типи мікроскопії

§ 11. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат

§ 12. Будова еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр

§ 13. Будова еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі

§ 14. Будова еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди

§ 15. Ядро: будова та функції

§ 16. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини

Тема 3. Принципи функціонування клітин

§ 17. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Клітинне дихання

§ 18. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап

§ 19. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза

§ 20. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 21. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів

§ 22. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код

§ 23. Біосинтез білків

Практична робота 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

§ 24. Клітинний цикл. Мітоз

§ 25. Мейоз

§ 26. Статеві клітини і запліднення

§ 27. Процеси запліднення

§ 28. Етапи індивідуального розвитку організмів

§ 29. Післязародковий розвиток організмів

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 30. Генетика — наука про закономірності спадковості й мінливості організмів

§ 31. Класичні методи генетичних досліджень

§ 32. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель

Практична робота 3. Складання схем схрещування

§ 33. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

§ 34. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

§ 35. Генотип організму як цілісна інтегрована система

§ 36. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість — наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля

§ 37. Види мутацій та причини їх виникнення

§ 38. Причини виникнення мутацій. Властивості мутацій

§ 39. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 40. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем

§ 41. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна

§ 42. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції

§ 43. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу

§ 44. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції

§ 45. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

§ 46. Етапи еволюції людини

Тема 7. Біорізноманіття

§ 47. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 48. Неклітинні форми життя — віруси

§ 49. Прокаріоти

§ 50. Еукаріоти

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 51. Екологія. Екосистема та її характеристики

§ 52. Трофічні зв’язки та потоки енергії в екосистемах

§ 53. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори

§ 54. Стабільність екосистем і причини її порушення

§ 55. Біосфера як цілісна екологічна система

§ 56. Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 57. Завдання сучасної селекції

§ 58. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів

§ 59. Огляд традиційних біотехнологій

§ 60. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми

§ 61. Клітинна (тканинна) інженерія

§ 62. Біологія як основа медицини. Біоетика

Узагальнення. Основні властивості живих системПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.