Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Пізнай себе і ти пізнаєш світ.

Давня мудрість

§ 2. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження здоров'я

Основні поняття й ключові терміни: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Здоров'я. Хвороба.

Пригадайте! Що вивчає біологія?

Знайомтесь!

Рене Декарт (1596-1650) - французький математик, філософ, фізик і фізіолог, творець системи координат в елементарній математиці. Цьому науковцеві належать такі вислови: «Cogito, ergo sum (когіто, ерго сум) - Я мислю, отже, я існую», «Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно». Подумайте над сутністю висловів і запропонуйте відповідь на запитання про те, яке значення мають знання про організм людини в нашому житті.

ЗМІСТ

Як і для чого вивчають організм людини?

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - комплекс наук, що вивчають походження, розвиток, будову, життєдіяльність, поведінку людини з метою застосування знань у різних галузях її діяльності. Для вивчення організму людини використовуються знання багатьох наук. Це, зокрема, природничі (хімія, фізика, географія), біологічні (антропологія, ембріологія, генетика), суспільні (філософія, історія), медичні (кардіологія, неврологія), технічні (кібернетика, інформатика) науки. Фундаментом для біології людини є найдавніші науки про наш організм - анатомія й фізіологія. Анатомія вивчає будову організму людини, а фізіологія - його життєві функції. Знання організму людини застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Таблиця 3. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Галузь

Приклади застосування біологічних знань

Сільське господарство

Вирощування рослин, розведення тварин, боротьби зі шкідниками, запобігання отруєнням пестицидами

Промисловість

Отримання харчових продуктів, натуральних тканин, антибіотиків

Медицина

Лікування й профілактики хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, подовження тривалості життя

Психологія

Пізнання особливостей поведінки людини

Техніка

Створення пристроїв, апаратів для хірургії, протезування, кібернетики

Мистецтво

Створення художніх картин, скульптур

Спорт

Розвиток фізичних можливостей організму людини

Методи дослідження організму людини. Для вивчення організму людини застосовують спостереження, експеримент, моделювання. На підставі антропометричних (напр., ріст, маса), фізіологічних (напр., артеріальний тиск) та біохімічних (напр., вміст гемоглобіну в крові) досліджень можна дійти висновку про стан організму. Багато процесів в організмі є біоелектричними, що зумовило виникнення таких методів як: електроенцефалографія (дослідження електричної активності мозку), електрокардіографія (дослідження активності серця) та ін. Для дослідження будови організму людини використовують мікроскопію, ультразвукове дослідження, рентгенографію. Сучасними методами дослідження організму людини є метод ядерно-магнітного резонансу (ЯМР), позитрон-емісійна томографія (ПЕТ), сканувальна електронна мікроскопія (СЕМ), трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ) та ін.

Основи сучасної біології людини було закладено такими видатними науковцями, як Гіппократ, Авіценна, Парацельс, А. Везалій, В. Гарвей, І. Павлов, К. Бернар та багато інших. Значний внесок у розвиток біології людини зробили українські вчені Н. Амбодик-Максимович, О. Шумлянський, І. Мечников, О. Богомолець, В. Філатов, В. Чаговець, М. Амосов, П. Костюк та інші.

Іл. 3. Гіппократ - «батько» медицини

Отже, біологічні знання про людину є важливою складовою загальної науки і застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Яка спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини?

Сучасна біологія людини спрямовує свої дослідження на розв'язування багатьох проблем XXI століття, серед яких найважливішими є: перенаселення одних регіонів в цілому та скорочення кількості населення в інших, поширення інфекційних захворювань (наприклад, COVID-19, СНІДу, пріонних інфекцій), лікування спадкових захворювань, зміцнення імунітету, визначення можливостей використання генетично модифікованих організмів (ГМО) тощо.

Основними напрямками сучасних біологічних досліджень організму людини є такі: 1) дослідження процесів життєдіяльності з метою створення біотехнологій (наприклад, для лікування безпліддя, нанотехнологічного отримання й доставки ліків, отримання тканин та органів для трансплантації); 2) вивчення спадковості й мінливості з метою розробки методів діагностики, лікування спадкових хвороб людини; 3) вивчення закономірностей старіння для подовження тривалості життя; 4) дослідження механізмів діяльності мозку (наприклад, для створення біокібернетичних систем сприйняття й збереження інформації); 5) вивчення впливу на організм людини космосу (наприклад, для створення нових матеріалів, що захищають від дії космічних чинників); 6) дослідження організму з метою конструювання нових біотехнічних систем (наприклад, для створення роботів-андроїдів, нанотранзисторів, що слідкують за здоров'ям людини, систем штучного інтелекту).

Біологія людини - теоретична основа біологічної медицини (медичної біології), яка є наріжним каменем сучасної охорони здоров'я та лабораторної діагностики. Результатом досліджень в біомедицині є створення нових ліків, індукованих стовбурових клітин, інсулінових капсул для хворих цукровим діабетом, імплантантів для регенерації нервів та ін.

Отже, біологічні дослідження організму людини надзвичайно різноманітні, але визначальною є спрямованість на вивчення будови, фізіологічних функцій і поведінки з метою збереження здоров'я.

Яке значення мають знання про людину для збереження здоров'я?

Як ви знаєте, здоров'я людини - це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, який обумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. Здоров'я людини є предметом вивчення науки валеології (від грец. валео - здоров'я, логос - вчення) та галузі медицини - гігієни (від грец. гігієнос - цілющий). Валеологічні дослідження стосуються здоров'я, а гігієни - середовища існування й умов життєдіяльності людини.

Основні рекомендації щодо збереження здоров'я людини

Пізнайте свій організм

Живіть у злагоді з природою

Будьте добрими і милосердними

Зміцнюйте впевненість, що ви здорові

Бажайте здоров'я всім, хто вас оточує

Загартовуйтесь

Правильно харчуйтесь

Давайте організму навантаження

Обмежте вживання «штучних» ліків

Знайдіть у собі віру

У разі недотримання рекомендацій щодо збереження здоров'я можуть розвиватися захворювання. Хвороба - це порушення нормальної життєдіяльності організму, у результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. Хвороби класифікують за різними критеріями: за причинами виникнення - інфекційні (вірусні, бактеріальні) та неінфекційні, за фізіологічними функціями - хвороби дихання, кровообігу, травлення тощо, за ознаками статі та віку - жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості та ін. Основними причинами хвороб людини є гіпокінезія, стреси, шкідливі звички, неправильне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку, стан довкілля, вплив хвороботворних організмів та ін.

Іл. 4. Стан здоров'я людини

Виникнення хвороб спричиняють найрізноманітніші чинники, але підраховано, що на 50 % випадків виникнення хвороби пов'язані зі способом життя самої людини. Тому кожний із вас повинен знати свій організм і дбати про власне здоров'я, що є найпершою потребою людини.

Отже, біологічні знання про організм людини допоможуть кожному з вас зрозуміти свої можливості, вести здоровий спосіб життя і досягнути вершин у певній галузі.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗІСТАВЛЕННЯ Науки, що вивчають людину

Зіставте науки, що вивчають організм людини, та їхні визначення. Якщо ви дасте правильні відповіді, то отримаєте прізвище видатного науковця, одного із основоположників космічної біології.

1 Цитологія

В Наука про зародковий розвиток людини

2 Гістологія

Е Наука про процеси життєдіяльності організму людини

3 Анатомія

И1 Наука про будову та функції тканин

4 Фізіологія

И2 Наука про взаємозв'язки організмів між собою та з довкіллям

5 Ембріологія

Й Наука, що вивчає мозок людини

6 Генетика

Ж Наука про будову організму, його органів та систем

7 Антропологія

К Наука про здоров'я людини

8 Валеологія

С Наука про закономірності спадковості й мінливості

9 Екологія

Ч Наука про будову та функції клітин

10 Нейробіологія

Ь Наука про походження людини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

БІОЛОГІЯ + ФІЗИКА Електромагнітне випромінювання в медицині

«Німецький фізик Вільгельм Рентген (1845-1923) до пізнього часу працював в своїй лабораторії. Одного разу, закінчивши роботу, він погасив лампу і раптом завмер від подиву. У суцільній темряві виднілось легеньке зеленкувате світіння. На столі стояла баночка з флюоресцентною речовиною, що й давала це красиве сяйво. Але ж сяйво має виникати під дією світла! Озирнувшись, учений побачив, що забув вимкнути один прилад - електронну вакуумну трубку. Він вимкнув струм - світіння зникло, увімкнув - з'явилось. Отже, вирішив науковець, від приладу йде якесь невідоме випромінювання, яке пізніше назвали рентгенівським (або пулюївським, або Х-промінням)». Цікаво, що це випромінювання називають ще пулюївським на честь українського фізика Івана Пулюя (1845-1918), який вперше застосував й дослідив їх ще у 1892 році. Підготуйте творче повідомлення про рентгенографію як метод дослідження організму людини.

Іл. 5. Рентгенограма кисті рук здорової людини

БІОЛОГІЯ + ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Власне здоров'я та здоров'я оточуючих

Леонардо да Вінчі (1452-1519) - великий італійський художник і вчений, яскравий представник типу «універсальної людини» (лат. Homo universale). «Слід зрозуміти, що таке людина, життєдіяльність, здоров'я і як рівновага, узгодженість стихій підтримує здоров'я, а їх розбрат його руйнує і занапащає» - писав він. Порівняйте вираз Л. да Вінчі з визначенням здоров'я і сформулюйте своє ставлення щодо значення знань про людину для збереження здоров'я.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що вивчає біологія людини? 2. У яких галузях людської діяльності застосовуються біологічні знання про організм людини? 3. Назвіть науки, що вивчають людину. 4. Назвіть методи дослідження організму людини. 5. Наведіть приклади напрямків сучасних біологічних досліджень людини. 6. Що таке хвороба? 7-9 балів. 7. Як і для чого вивчають організм людини? 8. Яка спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини? 9. Яке значення мають знання про людину для збереження здоров'я? 10-12 балів. 10. Чому здоров'я є найвищою особистісною й суспільною цінністю?