Біологія. Повторне видання. 8 клас. Матяш

Тема 1

Організм людини як біологічна система

Що таке біологічна система? Які є ознаки організму людини як біологічної системи? Які тканини є в організмі людини? Який існує взаємозв’язок між будовою тканин та їхньою функцією?

§ 2. Організм людини як біологічна система

Пригадайте ознаки живого. Які особливості в будові ссавців вирізняють їх серед інших тварин? Що таке вид, екосистема?

Загальні ознаки, властиві організму людини як біологічній системі. Організм людини - це цілісна, відкрита, саморегульована та відносно стійка біологічна система.

Система — це єдине ціле, яке складається з тісно взаємопов’язаних між собою окремих частин.

Біологічна (жива) система — це структурне й функціональне об’єднання біологічних елементів різного рівня складності: молекул, клітин, тканин, органів та їхніх систем, організмів тощо.

До біологічних систем належать: складні молекули (як-от, молекули білків тощо); клітини; організми; види; екосистеми. Біологічні системи нижчого рівня організації є складовою біологічних систем вищого рівня. Так, біологічні молекули, наприклад білки, входять до складу клітин, клітини - до складу тканин, тканини - до складу органів, органи та їхні системи - до складу цілісного організму (мал. 9).

Складні біологічні системи, як-от організм людини, є сукупністю біологічних систем нижчого рангу, що взаємодіють між собою. Саме їхня взаємодія й визначає такі властивості організму людини, як цілісність і здатність до саморегуляції.

Отже, всі складові організму людини не працюють окремо й не можуть існувати незалежно одна від одної. Усі вони є частиною одного неподільного цілого - організму, який взаємодіє з довкіллям, оскільки потребує постійного надходження ззовні речовин та енергії і виділення назовні продуктів обміну речовин.

Підтримання відносної сталості хімічного складу, будови, властивостей забезпечує саморегуляція організму як цілісної біологічної системи. Досконалі регуляторні механізми організму дають можливість людині існувати не лише за певних сталих умов, а й витримувати їхні зміни, пристосовуватися до нових умов - адаптуватися.

Мал. 9. Структурна організація організму людини: молекули білків (А) входять до складу клітин (Б). Клітини входять до складу тканин, з тканин складаються органи (серце, В), які входять до складу певної системи органів організму (наприклад, серце є складовою кровоносної системи людини, Г)

Адаптація — сукупність особливостей будови, функцій та поведінки організмів, що забезпечує їхнє існування в певних умовах довкілля.

Єдність усіх біологічних систем базується, зокрема, на єдності їхнього хімічного складу. Організм людини, як будь-яка біологічна система, насамперед, складається з таких хімічних елементів, як Карбон (С), Гідроген (Н), Оксиген (О) і Нітроген (Ν). Ці хімічні елементи переважають у складі різних організмів, становлячи понад 90 %. Саме вони є основою органічних сполук (білків, ліпідів, вуглеводів та ін.).

Також для організму людини як цілісної біологічної системи характерні всі прояви живого. Пригадаймо їх.

Обмін речовин і енергії здійснюється в організмі людини та з навколишнім середовищем. У ньому безпосередньо беруть участь такі системи органів: травна, дихальна, видільна, кровоносна. Ці процеси забезпечують постійне самовідновлення в організмі: зокрема, відновлюється хімічний склад клітин і клітинний склад організму. Подразливість пов’язана із здатністю сприймати подразники зовнішнього і внутрішнього середовища та певним чином реагувати на їхню дію. Це забезпечує зв’язок організму з навколишнім та внутрішнім середовищем, його існування за постійних змін у них та швидке реагування на такі зміни.

Розмноження - здатність організму людини відтворювати собі подібних. Вона забезпечує безперервність життя і базується на механізмах збереження і передавання спадкової інформації. Ріст і розвиток є відповідно кількісною і якісною характеристиками організму людини. Під час росту поступово збільшуються маса й розміри організму, а під час розвитку він змінюється якісно. Рух - це зміна положення організму чи його частин у просторі. Рухи організму людини забезпечує опорно-рухова система.

Ключові терміни і поняття: біологічна система, адаптації.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке біологічна система? Які її властивості? 2. Як пояснити те, що нижчі рівні організації біологічних систем є складовими вищих? 3. У чому полягає саморегуляція біологічних систем? 4. На якому рівні організації перебуває організм людини?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ознаку живої системи, пов’язану з реакцією на дію зовнішніх і внутрішніх подразників: а) здатність до регенерації; б) розмноження; в) подразливість; г) обмін речовин.

2. Укажіть ряд хімічних елементів, які переважають у складі всіх органічних сполук: а) Н, О, С, Si; б) Η, N, О, С; в) Н, Fe, N, С; г) Н, Р, О, С.

3. Укажіть властивість організму людини, яка характеризує здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі: а) цілісність; б) здатність до рухів; в) формування адаптацій; г) здатність до розмноження.

Поміркуйте. Що спільного між одноклітинними і багатоклітинними тваринами: а) клітина є складовою певної тканини; б) клітина є самостійним організмом; в) клітина - структурно-функціональна одиниця всіх живих істот.

Творче завдання. Складіть схеми структурної організації багатоклітинних рослин і тварин.