Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник географічних термінів

Агломерація - група міських поселень навколо великого міста.

Альбедо - відношення кількості променистої енергії Сонця, відбитої від поверхні Землі, до кількості енергії, що падає на цю поверхню.

Антропогенний (техногенний) рельєф - сукупність форм земної поверхні, змінених чи створених діяльністю людини.

Астеносфера - в'язкий, частково розплавлений шар у верхній частині мантії, що лежить на глибинах 50-100 км.

Балка - улоговина з пологими схилами, що вкриті рослинністю.

Бархан - піщаний пагорб серпоподібної форми, що утворюється в пустелях унаслідок роботи вітру.

Бентос - сукупність організмів, що населяють дно океанічних, морських і прісноводних водойм.

Біосфера - оболонка земної кулі, у якій зосереджені живі організми.

Відтворення населення - процес збереження в часі й просторі конкретно-історичної міри певного населення, його кількісного та якісного складу.

Вітер - рух повітря в горизонтальному напрямку з місць високого тиску до місць низького тиску.

Вулкан - геологічне утворення, переважно у вигляді конусоподібної гори з кратером на вершині, через який здійснюється виверження гарячих газів, водяної пари, попелу, уламків гірських порід і лави.

Географічний поділ праці - просторова форма суспільного поділу праці, яка виражається у спеціалізації окремих районів і країн на виробництві окремих видів продукції та подальший обмін ними.

Глобалізація - процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, послуг, робочої сили й капіталів.

Густота населення - показник ступеня заселеності території, що визначається діленням кількості її жителів на площу.

Демографічна криза - глибоке порушення у відтворенні населення, що загрожує самому його існуванню.

Депопуляція населення - стійка тенденція зменшення кількості населення країни або регіону.

Екватор - паралель, проведена на однаковій відстані від полюсів.

Еміграція - виїзд громадян зі своєї країни в іншу країну на постійне проживання з політичних, економічних чи інших мотивів.

Ендеміки - види рослин і тварин, притаманні виключно конкретній території.

Земельні ресурси - землі, що використовуються або можуть використовуватися у господарській діяльності.

Зовнішня торгівля - одна з форм зовнішньоекономічної діяльності, яка включає експорт й імпорт товарів.

Імміграція - в'їзд у країну на тимчасове чи постійне проживання громадян інших держав.

Інновації - упровадження нової техніки, технологій, нових форм організації виробництва й сфери послуг.

Інфляція - переповнення сфери обігу паперовими грошима внаслідок надмірного (порівняно з потребами в дійсних грошах - золота) їх випуску.

Карст - сукупність явищ, пов'язана з дією води на розчинні породи, яка призводить до утворення пустот різної форми та розмірів.

Клімат - багаторічний режим погоди, властивий певній місцевості.

Лісистість - відношення лісовкритої площі території (району, області, держави тощо) до загальної її площі.

Літосфера - верхня тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору й верхню частину мантії до шару астеносфери.

Льодовик - великі льодові маси, що сповзають схилами гір або гірськими долинами.

Магматизм - процес утворення й руху магми від шару астеносфери до поверхні Землі.

Метаморфізм - процес зміни гірських порід під впливом високих температур і тиску в надрах Землі.

Міграція населення - переміщення населення, пов'язані зі зміною постійного місця проживання.

Опустелювання - процес деградації земельних ресурсів через надмірний випас худоби, зведення лісів, нераціональне зрошувальне землеробство.

Офшорні зони - території, де діють податкові, валютні та інші пільги для тих нерезидентів, які базують свої рахунки й фірми на цих територіях, але здійснюють свої операції виключно з іншими країнами.

Підземні води - води, що містяться в порах, пустотах і тріщинах гірських порід у верхній частині земної кори.

Постіндустріальне суспільство - стадія суспільного розвитку, що приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному суспільству.

Природні зони (географічні зони) - природні комплекси суходолу чи Світового океану, що простягаються в широтному напрямку й мають схожі природні умови.

Природний рух населення - різниця між кількістю народжених живих людей і померлих за певний період.

Рівень життя - система якісних і кількісних показників загального споживання населенням природних, матеріальних і духовних благ та ступінь задоволення потреб у цих благах на певному етапі розвитку суспільного виробництва та продуктивних сил.

Ринкова економіка - економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції та узгоджує приватні й загальнодержавні інтереси.

Селище міського типу - населений пункт з кількістю населення понад 2 тис. осіб, з яких щонайменше дві третини - робітники й службовці.

Спеціалізація виробництва - форма суспільної організації праці, яка відображає процес зосередження виробництва окремих видів продукції або її частин у самостійних галузях, виробництвах і на спеціалізованих підприємствах.

Субурбанізація - процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок чого формуються міські агломерації.

Трудові ресурси - частина населення країни, яка має необхідний фізичний розвиток, розумові можливості й знання для праці.

Урбанізація - процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства, збільшення кількості міст і міського населення, а також розповсюдження міського способу життя.

Цивілізація - форма суспільного життя людей, якій властиве відтворення власної матеріальної та соціально-політичної структури відносин на основі пріоритету властивих їй духовних норм, цінностей, ідеалів і життєвих сенсів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.