Хімія. 9 клас. Березан

Хімія. 9 клас. Березан

Щоб вивчення хімії було успішним, матеріал підручника варто опрацьовувати послідовно, нічого не пропускаючи, адже кожний наступний параграф ґрунтується на попередньому. Працюючи з книжкою, обов'язково розмірковуйте, намагайтеся встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Можливо, спершу ви не все зрозумієте. Тоді слід докласти зусиль і попрацювати ще. Розгляньте рисунки, таблиці, схеми. Зазвичай це допомагає розібратись у матеріалі, а зорова пам'ять сприятиме кращому його засвоєнню.

Повторення

§ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Будова молекули води. Водневий зв'язок

§ 5. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 6. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

§ 7. Кристалогідрати. Розв'язання задач на приготування розчинів із кристалогідратів

§ 8. Електроліти і неелектроліти

§ 9. Явище електролітичної дисоціації

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти рН розчину

§ 12. Йонно-молекулярні рівняння

§ 13. Якісні реакції на деякі йони

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій

§ 15. Ступінь окиснення

§ 16. Окисно-відновні реакції

§ 17. Процеси окиснення і відновлення. Окисники і відновники

§ 18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 19. Значення окисно-відновних процесів у природі, промисловості та житті людини

§ 20. Термохімічні рівняння. Тепловий ефект хімічної реакції

§ 21. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакцій від різних чинників

§ 22. Оборотні та необоротні реакції

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 23. Органічні сполуки

§ 24. Вуглеводні. Метан

§ 25. Гомологи метану (алкани)

§ 26. Етен і етин

§ 27. Горіння вуглеводнів

§ 28. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену

§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів

§ 31. Спирти. Етанол

§ 32. Гліцерол

§ 33. Етанова кислота

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Поняття про жири

§ 35. Властивості жирів. Мило

§ 36. Вуглеводи. Глюкоза

§ 37. Сахароза

§ 38. Крохмаль. Целюлоза

§ 39. Білки. Склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

§ 40. Природні та синтетичні органічні сполуки

§ 41. Основні органічні забруднювачі довкілля

§ 42. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ). Захист довкілля від органічних забруднювачів

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 43. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

§ 44. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння картини світу

§ 45. Хімія та екологія

§ 46. Видатні вчені — творці хімічної науки

§ 47. Хімічне виробництво в Україні

Відповіді