Фізика. Повторне видання. 9 клас. Бар’яхтар

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підбиваємо підсумки розділу V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

1. Вивчаючи розділ V, ви згадали основні поняття механіки (механічний рух, траєкторія, шлях, переміщення, система відліку), дізналися про рівноприскорений прямолінійний рух, навчилися визначати фізичні величини, що його характеризують.

2. Ви вивчили найважливіші закони динаміки — закони Ньютона, навчилися розрізняти інерціальні й неінерціальні системи відліку.

3. Ви поглибили свої знання про гравітаційну взаємодію, вивчили закон всесвітнього тяжіння й отримали формулу для визначення сили тяжіння.

4. Ви з’ясували, що рух тіла тільки під дією сили тяжіння називають вільним падінням, а прискорення, з яким рухаються тіла під дією сили тяжіння, — прискоренням вільного падіння.

5. Ви згадали закон збереження механічної енергії, довідалися про закон збереження імпульсу.

6. Ви узагальнили свої знання про фундаментальні взаємодії в природі, дізналися про фундаментальний характер законів збереження.

Завдання для самоперевірки до розділу V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Завдання 1-7 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Тіло рухається вздовж осі ОХ. На рис. 1 наведено графік залежності проекції швидкості руху цього тіла від часу спостереження. Яка ділянка графіка відповідає рівномірному руху тіла?

Рис. 1

 • а) ділянка АВ;
 • б) ділянка ВС;
 • в) ділянка CD;
 • г) ділянки АВ і CD.

2. (1 бал) Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

 • а) прискорення;
 • б) швидкість руху;
 • в) імпульс;
 • г) енергія.

3. (1 бал) З яким тілом слід пов’язати систему відліку, щоб вона була інерціальною?

 • а) із потягом, який набирає швидкість;
 • б) із дівчинкою, яка гойдається на гойдалці;
 • в) із хлопчиком, який рухається дорогою прямолінійно з незмінною швидкістю;
 • г) із собакою, що сповільнює свій рух.

4. (1 бал) Тіло, кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

 • а) найбільше в момент початку руху;
 • б) однакове в будь-який момент руху;
 • в) найменше в найвищій точці траєкторії;
 • г) збільшується під час падіння.

5. (2 бали) З яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 2 с швидкість його руху збільшується від 3 до 6 м/с?

 • а) 1,5 м/с2;
 • б) 3 м/с2;
 • в) 4,5 м/с2;
 • г) 6 м/с2.

6. (2 бали) Автомобіль починає рух і протягом 5 с рухається з незмінним прискоренням 4 м/с2. Визначте переміщення автомобіля за цей час.

 • а) 10 м;
 • б) 20 м;
 • в) 50 м;
 • г) 100 м.

7. (2 бали) На рис. 2 зображено чотири випадки взаємодії двох тіл. У якому випадку систему тіл не можна вважати замкненою?

Рис. 2

8. (3 бали) Тіло масою 100 г рухається під дією двох взаємно перпендикулярних сил значеннями 6 і 8 Н. Із яким прискоренням рухається тіло?

9. (3 бали) За графіком, наведеним на рис. 1, визначте переміщення тіла за весь час спостереження. Вважайте, що в обраній системі відліку тіло рухалося вздовж осі ОХ.

10. (3 бали) Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Через який інтервал часу тіло опиниться на відстані 25 м від точки кидання? Якою буде швидкість руху тіла через цей інтервал часу?

11. (3 бали) На підлозі ліфта стоїть валіза масою 20 кг. Ліфт починає рухатися з прискоренням 2 м/с2. Чому дорівнює вага валізи? Розгляньте два варіанти.

12. (4 бали) Тіло масою 2,5 кг рухається вздовж осі ОХ. Рівняння руху тіла має вигляд: х = 15 + 3t - t2. Установіть для цього випадку відповідність між фізичною величиною та її значенням в СІ.

1 Сила, яка діє на тіло

2 Імпульс тіла на початок спостереження

3 Кінетична енергія тіла через 1,5 с після початку спостереження

4 Час руху тіла до зупинки

А 0

Б 1,5

В 4,5

Г 5

Д 7,5

13. (4 бали) Брусок масою 500 г під дією підвішеного до нього тягаря масою 150 г розпочав рух і за 2 с подалав 80 см (рис. 3). Знайдіть коефіцієнт тертя ковзання.

Рис. 3

14. (4 бали) Із точки, розташованої на висоті 2,8 м над поверхнею землі, вертикально вгору кинули тіло 1 зі швидкістю 12 м/с. У момент, коли тіло 1 досягло найвищої точки підняття, з поверхні землі зі швидкістю 10 м/с кинули вгору тіло 2. Визначте висоту, на якій зустрілися тіла, та час зустрічі.

15. (4 бали) Скориставшись даними рис. 4, визначте висоту h, на яку піднімуться два тіла однакової маси після зіткнення. Внутрішню поверхню циліндра вважайте ідеально гладенькою.

Рис. 4

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і визначте суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

• Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».

Орієнтовні теми проєктів

 • 1. Закони збереження у природі, техниці, побуті.
 • 2. Фізика в житті сучасної людини.
 • 3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.
 • 4. Україна — космічна держава.
 • 5. Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Роль законів Ньютона в розвитку фізики.
 • 2. Як маркіза Емілі дю Шатле посприяла популяризації праці І. Ньютона «Математичні начала натуральної філософії».
 • 3. Сила тяжіння на планетах Сонячної системи та їхніх супутниках.
 • 4. Чи існує відцентрова сила.
 • 5. Як рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту, якщо опором повітря знехтувати не можна.
 • 6. Реактивний рух у природі.
 • 7. Історія космонавтики.
 • 8. Перша в світі космонавтка.
 • 9. Перший український космонавт.
 • 10. Життєвий шлях і наукова діяльність С. П. Корольова.
 • 11. Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.
 • 12. Міжнародний космічний проєкт «Ґалілео».
 • 13. Закони збереження у Всесвіті.
 • 14. Енергія фізичного вакууму.
 • 15. Чому масу називають мірою енергії.
 • 16. Внесок видатної німецької математикині Амалії Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Експериментальна перевірка другого закону Ньютона.
 • 2. Експериментальна перевірка третього закону Ньютона.
 • 3. Вивчення умови рівномірного прямолінійного руху тіла під дією декількох сил.
 • 4. Дослідження додавання сил.
 • 5. Вивчення дальності польоту тіла.
 • 6. Створення і спостереження реактивного руху.
 • 7. Дослідження пружного та непружного ударів.
 • 8. Виготовлення приладів, дія яких ґрунтується на законі збереження енергії.