Фізика. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу III «Молекулярна фізика і термодинаміка». Частина 2. Основи термодинаміки

1. Ви дізналися, що в основі термодинаміки лежить поняття внутрішньої енергії.

2. Ви ознайомились із законом збереження та перетворення енергії в термодинаміці.

3. Ви згадали принцип дії теплових двигунів:

4. Ви довідалися про принцип роботи холодильного пристрою:

5. Ви з’ясували, чому ККД теплової машини завжди менший від 100 %, дізналися, як розрахувати ККД η і визначити холодильний коефіцієнт k.

Завдання для самоперевірки до розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка». Частина 2. Основи термодинаміки

Завдання 1-4 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Який вид теплопередачі неможливий у твердих тілах?

 • а) теплопровідність;
 • б) випромінювання;
 • в) конвекція;
 • г) можливі всі види теплопередачі.

2. (2 бали) Як змінилася внутрішня енергія ідеального одноатомного газу, взятого в кількості 0,5 моль, якщо температура газу збільшилася на 200 К?

 • а) збільшилася на 831 Дж;
 • б) зменшилася на 831 Дж;
 • в) збільшилася на 1247 Дж;
 • г) зменшилася на 1247 Дж.

3. (2 бали) Над газом виконали роботу 50 Дж, при цьому його внутрішня енергія зменшилася на 80 Дж. Яку кількість теплоти одержав (або віддав) газ?

 • а) одержав 30 Дж;
 • б) віддав 30 Дж;
 • в) одержав 130 Дж;
 • г) віддав 130 Дж.

4. (2 бали) Яку роботу виконав дизельний двигун, який має ККД 40 %, якщо в процесі згоряння палива виділилося 44 МДж теплоти?

 • а) 0,11 МДж;
 • б) 17,6 МДж;
 • в) 94,6 МДж;
 • г) 110 МДж.

5. (2 бали) Установіть відповідність «фізичний процес — зміна фізичних величин».

1 Ізотермічне розширення

2 Ізохорне нагрівання

3 Адіабатне розширення

4 Ізобарне стиснення

А Температура газу зменшується

Б Газ віддає деяку кількість теплоти

В Тиск і об’єм газу не змінюються

Г Внутрішня енергія газу не змінюється

Д Робота газу дорівнює нулю

6. (3 бали) На скільки змінилася внутрішня енергія ідеального одноатомного газу об’ємом 20 л, якщо під час його ізохорного нагрівання тиск збільшився від 1,5 • 105 до 2,0 • 105 Па? Яку роботу виконав газ?

7. (3 бали) Визначте роботу і зміну внутрішньої енергії криптону, якщо його об’єм збільшився від 15 до 20 л. Тиск є незмінним і дорівнює 2,0 • 105 Па.

8. (4 бали) Після того як у калориметр із теплоємністю 1,50 кДж/K, що містить 1 кг води, впустили водяну пару за 100 °С, температура води підвищилася до 80 °С. Визначте масу пари, якщо початкова температура води в калориметрі 20 °С. Питома теплоємність води дорівнює 4,2 кДж/(кг • К), питома теплота пароутворення води — 2,3 МДж/кг.

9. (5 балів) На рисунку наведено графік процесу, що відбувався з ідеальним одноатомним газом. Яку роботу виконав газ? На скільки змінилася його внутрішня енергія? Яку кількість теплоти віддав газ довкіллю? Визначте ККД наведеного циклу.

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і полічіть суму балів. Поділіть цю суму на два. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

• Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».