Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар

Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар

Ви вивчаєте фізику вже четвертий рік. Сподіваємося, ви зуміли оцінити достоїнства цієї дивовижної науки про природу, і більше — ви намагаєтесь, використовуючи набуті знання, усвідомлювати й пояснювати явища та процеси, що відбуваються навколо. І знову з вами ваш помічник — підручник фізики.

Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень

Вступ

§ 1. Зародження і розвиток фізики як науки

§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

§ 3. Скалярні і векторні величини

Розділ І. Механіка

Частина 1. Кінематика

§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики

§ 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

§ 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

Підбиваємо підсумки розділу І «Механіка». Частина 1. Кінематика

Частина 2. Динаміка і закони збереження

§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 10. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона

§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

§ 12. Сила пружності. Вага тіла

§ 13. Сила тертя

§ 14. Рівновага тіл. Момент сили

§ 15. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

§ 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

§ 17. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення

§ 18. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

Підбиваємо підсумки розділу І «Механіка». Частина 2. Динаміка і закони збереження

Частина 3. Механічні коливання і хвилі

§ 19. Види механічних коливань

§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

§ 21. Резонанс

§ 22. Механічні хвилі

§ 23. Звукові хвилі

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

Підбиваємо підсумки розділу І «Механіка». Частина 3. Механічні коливання і хвилі

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

§ 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Підбиваємо підсумки розділу II «Елементи спеціальної теорії відносності»

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка

Частина 1. Молекулярна фізика

§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

§ 27. Рух і взаємодія молекул

§ 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу

§ 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна

§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

§ 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

§ 32. Вологість повітря. Точка роси

§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

§ 35. Механічні властивості твердих тіл

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

Лабораторна робота № 7. Вимірювання поверхневого натягу рідини

Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка» Частина 1. Молекулярна фізика

Частина 2. Основи термодинаміки

§ 36. Внутрішня енергія і способи її зміни

§ 37. Робота в термодинаміці

§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка». Частина 2. Основи термодинаміки

Розділ ІV. Електричне поле

§ 40. Абетка електростатики

§ 41. Електричне поле

§ 42. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

§ 43. Провідники і діелектрики в електричному полі

§ 44. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

Підбиваємо підсумки розділу IV «Електричне поле»

Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки