Біологія. 11 клас. Балан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. 11 клас. Балан

Минулого року ви ознайомилися з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої матерії, дізналися про хімічний склад і будову клітин, основні процеси пластичного та енергетичного обмінів, особливості будови багатоклітинних організмів, механізми регуляції їхніх життєвих процесів тощо. Ви навчилися проводити деякі біохімічні досліди та мікроскопічні дослідження, розв’язувати задачі з молекулярної біології.

В 11-му класі ви завершуєте вивчення курсу біології. Ви узагальните свої знання про основні способи розмноження живих істот, дізнаєтеся про спадковість і мінливість організмів, основні закони генетики. Опануєте надорганізмові рівні організації живої матерії (популяційно-видовий, екосистемний та біосферний).

Тема 4. Розмноження організмів

§ 1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження

§ 2. Статеве розмноження організмів

§ 3. Будова статевих клітин. Гаметогенез

Тема 5. Закономірності спадковості

§ 4. Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості організмів

§ 5. Методи генетичних досліджень

§ 6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи

§ 7. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

§ 8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

§ 9. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість

Тема 6. Закономірності мінливості

§ 10. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля

§ 11. Мутаційна мінливість

§ 12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Тема 7. Генотип як цілісна система

§ 13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів

§ 14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів

§ 15. Генетика людини

§ 16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика

§ 17. Завдання та методи сучасної селекції

§ 18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

§ 19. Запліднення у різних груп організмів

§ 20. Етапи індивідуального розвитку організмів. Початкові стадії ембріонального розвитку тварин

§ 21. Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка

§ 22. Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології

§ 23. Післязародковий розвиток і ріст організмів. Поняття про життєвий цикл

Розділ IV. Надорганізмові рівні життя

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

§ 24. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання

§ 25. Наземно-повітряне та водне середовища життя

§ 26. Ґрунт та живі організми як середовище життя

§ 27. Біологічні адаптивні ритми організмів

§ 28. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій

§ 29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми

§ 30. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем

§ 31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері

§ 32. Вплив діяльності людини на стан біосфери

§ 33. Охорона біосфери

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення

§ 34. Становлення еволюційних поглядів

§ 35. Чарльз Дарвін та основні положення його еволюційного вчення

§ 36. Подальший розвиток дарвінізму. Адаптації як результат еволюційного процесу

§ 37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції

§ 38. Вид і його критерії. Видоутворення

§ 39. Макроеволюційні процеси

§ 40. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

§ 41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на Землі

§ 42. Розвиток життя протягом палеозойської ери

§ 43. Розвиток життя протягом мезозойської ери

§ 44. Еволюційні події кайнозойської ери

Узагальнення курсу

Тлумачний словник термінів і понять

Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології