Біологія. 10 клас. Балан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного та організмового рівнів життя

На молекулярному рівні життя відбуваються хімічні процеси і перетворення енергії, а також зберігається, змінюється і реалізується спадкова інформація. Із взаємодіями молекул неорганічних (вода, солі, неорганічні кислоти) та органічних (білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо) сполук пов’язані процеси життєдіяльності організмів, зокрема обмін речовин. Середовищем для нормального функціонування цього рівня слугують клітини.

Клітинний рівень організації живої матерії характеризується тим, що в кожній клітині як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів відбуваються обмін речовин і перетворення енергії, зберігання та реалізація спадкової інформації. Клітини здатні до розмноження і передачі спадкової інформації дочірнім клітинам. Одноклітинні організми завжди розвиваються з однієї клітини при основних способах розмноження - статевому та нестатевому. Отже, клітина є елементарною одиницею будови, життєдіяльності і розвитку живої матерії. Середовищем існування клітин одноклітинних організмів слугує екосистема, багатоклітинних - сам організм.

Організмовий рівень життя характеризується тим, що кожний організм є самостійною відкритою живою системою, в якій відбуваються обмін речовин і перетворення енергії, зберігання та реалізація спадкової інформації. Більшість багатоклітинних організмів має органи та системи органів, побудовані з різних типів тканин. Організми здатні до розмноження і передачі спадкової інформації нащадкам. Багатоклітинні організми завжди розвиваються з однієї клітини при статевій та нестатевій формах розмноження; їм притаманний індивідуальний розвиток, або онтогенез, який починається зародженням та закінчується природною смертю. Кожний організм належить до певного біологічного виду та становить собою самостійну одиницю, яка входить до складу популяції. Середовищем існування організмів слугує екосистема.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

БУДОВА ТКАНИН РОСЛИН

Мета: ознайомитися з особливостями будови різних типів тканин рослин, звернути увагу на відповідність їхньої будови виконуваним функціям.

Обладнання і матеріали: світлові мікроскопи, постійні мікропрепарати покривної, провідної, механічної, твірної та основної тканин рослин, мікрофотографії цих тканин.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на препаратах клітини твірної тканини кореня (соняшника, кукурудзи тощо). Розгляньте цю тканину при великому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на особливості будови цієї тканини: відносно тонкі стінки клітин, збільшені ядра, відсутність добре вираженої міжклітинної речовини тощо.

3. Розгляньте мікропрепарат клітин шкірки листка (соняшника, кукурудзи, цибулі, елодеї тощо). Зверніть увагу на форму клітин, сполучення їх між собою, будову продихів.

4. Розгляньте препарат поперечного зрізу через стебло багаторічної дерев’янистої рослини. Зверніть увагу на корок та інші елементи кори, будову лубу, ситоподібні трубки, камбій, судини, серцевину. Знайдіть річні кільця та серцевинні промені.

5. Замалюйте всі розглянуті препарати і порівняйте побачене з мікрофотографіями.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

БУДОВА ТКАНИН ТВАРИН

Мета: ознайомитися з особливостями будови різних типів тканин тварин, звернути увагу на відповідність їхньої будови виконуваним функціям

Обладнання і матеріали: світлові мікроскопи, постійні мікропрепарати епітеліальної, нервової та м’язової тканин, тканин внутрішнього середовища, мікрофотографії цих тканин.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на мікропрепаратах клітини епітеліальної тканини. Розгляньте цю тканину при великому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на форму клітин, їхнє взаєморозташування, співвідношення клітин і міжклітинної речовини.

3. Так само розгляньте препарат хрящової, кісткової та інших різновидів тканин внутрішнього середовища. Зверніть увагу на будову міжклітинної речовини, зокрема на розміщення в ній волоконець.

4. Розгляньте препарат нервової тканини спинного чи головного мозку, знайдіть сіру речовину, а в ній - нервові клітини. Відзначте характерні особливості будови нервової тканини.

5. Розгляньте препарати м’язової тканини. Знайдіть ядра та скоротливі волоконця.

6. Замалюйте розглянуті препарати, порівняйте побачене з мікрофотографіями кожної з тканин. Виявіть особливості будови епітеліальної, нервової, м’язової тканин і тканин внутрішнього середовища.

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

I. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ

1. Зазначте тканини рослин, які належать до покривних: а) шкірка; б) судини; в) ситоподібні трубки; г) жирова.

2. Укажіть м’язи, здатні до довільних скорочень: а) непосмуговані в складі стінок кровоносних судин; б) посмуговані глотки; в) серцевий; г) непосмуговані в складі стінок кишечнику

3. Назвіть тканину, до складу якої входять продихи: а) основна фотосинтезуюча; б) корок; в) шкірка листка; г) твірна.

4. Зазначте тканину, в якої добре розвинена міжклітинна речовина: а) епітеліальна; б) м’язова; в) нервова; г) сполучна.

II. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

1. Назвіть клітини, в яких трапляються хлоропласти: а) основної запасаючої тканини; б) твірної тканини; в) продихів; г) основної фотосинтезуючої тканини.

2. Назвіть тканини, клітини яких здатні до поділу: а) корок; б) камбій; в) шкірка; г) верхівкова меристема.

3. Назвіть властивості, притаманні епітеліальній тканині: а) міжклітинної речовини майже немає; б) добре розвинені міжклітинники; в) клітини розташовані на базальній мембрані; г) клітини мають довгі й короткі відростки.

4. Укажіть тканини, клітини яких здатні виробляти антитіла: а) епітелій шкіри; б) нервова; в) кров; г) лімфа.

III. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність між клітинами організму тварин і людини та тканинами, які до них належать:

Клітини

Тканини

А Нейроглії

Б Лейкоцити

В Остеоцити

Г Хондроцити

1 Кров

2 Хрящова

3 Ретикулярна

4 Нервова

5 Кісткова

IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Що спільного та відмінного в здійсненні нервової та гуморальної регуляції життєвих функцій організму тварин? Яке біологічне значення гіпоталамо-гіпофізарної системи для існування організмів тварин?

2. Чому гомеостаз є необхідною умовою існування будь-якого організму? Відповідь обґрунтуйте.

3. Що спільного та відмінного в регуляції життєвих функцій організмів тварин і рослин?

4. Які органи і системи органів беруть участь у підтриманні гомеостазу в тварин?

5 Яке біологічне значення утворення функціональної системи органів?

6. Чому будь-який організм є відкритою системою? Відповідь обґрунтуйте.