Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Економіка домогосподарства

Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що домогосподарка чи домогосподар — це людина, яка не працює? Чому у вас така думка? Аргументуйте свою думку. Як ви вважаєте чи мають домогосподарства вплив на розвиток економіки і який?

§ 41 ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. БЮДЖЕТ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Домогосподарства виступають на ринку і як споживачі, і як власники різноманітних ресурсів, якими користуються підприємства. У Законі України «Про Всеукраїнський перепис населення» зазначається, що домогосподарство — це сукупність осіб, які спільно проживають, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати або не перебувати в родинних стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї і більше осіб. Це поняття ширше, ніж сім’я, тут визначальним є спільне проживання та ведення спільного господарства, наприклад: військові строкової служби, вихованці будинків дитини тощо.

Бюро корисної інформації

Портрет домогосподарств України у 2016 році:

39,2 % домогосподарств мешкають у великих містах, 28 % у малих містах, і 32,8 у сільській місцевості; 19,7 % домогосподарств складаються лише з однієї особи, 32,3 % — з двох, 26,9 % — з трьох, решта — із чотирьох і більше осіб; 18,9 % домогосподарств мають у своєму складі дітей віком до 18 років; у складі 70,7 % домогосподарств є працюючі особи, у 29,3 % їх немає. (За даними Держкомстату)

Проаналізуйте наведені дані. Які висновки можна зробити? Прокоментуйте.

Для домогосподарства характерною є домашня праця, що включає різноманітні види діяльності, спрямовані на обслуговування дорослих членів, піклування за дітьми та літніми членами домогосподарства тощо. Така праця може містити й виробничу складову, як-от вирощування городини на своїй присадибній ділянці. Домашнє господарство може виробляти певну продукцію як для власного вжитку, так і для реалізації на ринку. У першому випадку воно виступає як суб’єкт домашньої економіки, в останньому — як форма малого товарного виробництва.

Домогосподарство виконує на ринку функцію споживання. Саме задоволення потреб домогосподарств є метою виробництва. Домогосподарствам належать ресурси, які вони постачають підприємствам для здійснення підприємницької діяльності. Ресурси ще називають факторами виробництва. Домогосподарствам належать такі основні три типи ресурсів: земля, капітал і праця, причому земля й капітал належать до матеріальних факторів, а праця — до нематеріальних.

До цих трьох «класичних» факторів виробництва додають ще підприємливість й інформацію. Підприємливість — кмітливість, здатність активно діяти, вирішувати поставлені завдання оптимальним чином. Це здатність до ініціативи, ризику, координації та пошуку нових можливостей, що дають змогу отримати прибуток з мінімальними затратами. Підприємливість дозволяє поєднати всі інші фактори виробництва для створення різноманітних благ та задоволення потреб. Щодо інформації, то вона лежить в основі нових технологій, дає змогу приймати ефективніші рішення та знаходити кращі можливості для ведення бізнесу. Отже, друга функція, яку виконують домогосподарства, — постачання ресурсів виробникам.

Третя функція домогосподарств у ринковій економіці — заощадження доходів. Заощадження — це частина доходу, яка залишається після сплати податків, інших обов’язкових платежів, витрат на споживання. Заощаджені кошти зазвичай зберігають на банківських рахунках або витрачають на придбання акцій, страхових полісів тощо. Люди заощаджують, щоб відчувати фінансову захищеність, на випадок виходу на пенсію, для освіти дітей або для непередбачуваних потреб, наприклад, нещасного випадку чи захворювання.

Водночас в житті є ситуації, коли витрати перевищують доходи домогосподарства, тобто його заощадження стають від’ємними. Це відбувається, наприклад, коли сім’я бере позику або витрачає кошти, накопичені в минулому. Деякі домогосподарства інвестують заощаджені кошти, купуючи на них цінні папери, нерухомість, валюту тощо. Такі інвестиції можуть стати потужним джерелом розвитку національної економіки.

Питання для обміркування

Скільки грошей вам потрібно на день? А на тиждень? Чому?

Домогосподарства взаємодіють з підприємствами, формуючи свої доходи та витрачаючи кошти на споживання. У цьому процесі формується бюджет домогосподарства, тобто план його доходів і витрат на певний період. Підприємства купують у домогосподарств ресурси, які ті пропонують на ринку. Кошти, сплачені підприємствами за ці ресурси, формують доходи домогосподарств, які ті витрачають на споживання або особистий дохід.

Отримані доходи домогосподарства витрачають переважно на придбання різноманітних товарів і послуг, які купують у підприємств. Таке споживання називають приватним. Проте не всі доходи, які домогосподарства отримують, вони можуть використати на задоволення власних потреб. Домогосподарства можуть використати на власний розсуд частку доходу, що залишається в домогосподарства після сплати податків. Дохід домогосподарства не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум для його членів. Він визначається як вартість набору продуктів харчування, товарів і мінімального набору послуг, необхідних для збереження здоров’я та задоволення основних соціальних і культурних потреб людини.

На доходи домогосподарств безпосередньо впливає економічна ситуація в країні. У періоди економічного піднесення зростає обсяг виробництва різноманітних товарів і послуг, заробітні плати, доходи підприємств. Завдяки зростанню надходжень у державний бюджет держава має більше можливостей фінансувати різноманітні соціальні програми, покращуючи стан домогосподарств. І навпаки, у періоди економічного спаду доходи домогосподарств скорочуються, відповідно скорочується і їх споживання.

Ідеї для дослідження

Проаналізуйте діаграму. Про що свідчать наведені дані? Які пункти, на вашу думку, є найпроблемнішими і чому?

Задоволення потреб домогосподарства у споживчих благах визначається двома чинниками: рівнем доходу домогосподарства та цінами, що склалися на ринку на ці блага. Що більший дохід має домогосподарство, то більше можливостей у нього є задовольнити власні потреби.

Якими б не були поточні доходи й економічна ситуація в державі, домогосподарства повинні ощадливо ставитися до своїх ресурсів.

Рефлексія до засвоєного