Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 25 ЗАХИСТ ГРОМАДОЮ СВОЇХ ПРАВ. ГРОМАДСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ

Територіальна громада самостійно та незалежно вирішує питання місцевого значення. Вона має право вирішувати питання, віднесені до її компетенції, через громадські слухання, місцеві референдуми, загальні збори, місцеві ініціативи тощо. У рамках громади за ініціативою жителів мають право створюватися будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, які наділяються частиною власної компетенції, фінансів, майна. До повноважень громади входить вирішення таких проблем: прокладання доріг, водопроводів, будівництво мостів, вирубка дерев, створення зеленої зони, збереження навколишнього середовища, облаштування та покращення роботи шкіл, закладів охорони здоров’я, організація зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, допомога людям похилого віку, організація дозвілля, спортивних і культурних заходів тощо.

Виконавчими органами громади є сільські, селищні та міські ради, які мають виконавчий комітет, відділи, управління. Виконавчі органи очолюються головою, який є головною посадовою особою.

У межах громади активну участь заохочують і підтримують Центри місцевої активності. Вони оперативно вивчають і потреби та інтереси громади; інформують населення та діляться історіями успіху громади;

сприяють розвитку освіти, культури спілкування та створенню неформальних об’єднань і громадських організацій;

підвищують авторитет людей, які беруть активну участь у вирішенні місцевих проблем.

Реалізація й захист громадою своїх прав і законних інтересів та участь у місцевому самоврядуванні закріплені в статті 40 Конституції України. Громадяни мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Звернення є самостійною формою здійснення громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні.

Громадська участь — це безперервний двонапрямний процес взаємодії між громадянами та органами місцевого самоврядування, що відповідають за прийняття рішення та включають заходи, які сприяють участі громадян у прийнятті рішень. Громадяни мають право брати участь у визначенні пріоритетних завдань і напрямів роботи органів місцевого самоврядування, у розробці проектів їх рішень, у контролі за їх діяльністю.

Прозорий процес прийняття рішень при залученні всіх членів громади називається врядуванням. Ефективне врядування полягає у відкритості та прозорості прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, підзвітності громадянам, оскільки вони є джерелом влади, та широкому залученні громадян до прийняття рішень.

Ідеї для дослідження

Розгляньте такі елементи прогресивного місцевого врядування, які визначені Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (http://academy.gov.ua/ej/ej1/txts/Beyko.htm).

Ці елементи включають:

участь: усі чоловіки та жінки повинні мати право голосу при прийнятті рішень безпосередньо або через легітимно представлені посередницькі структури, що представляють їхні інтереси. Місцева демократія та децентралізація є необхідною умовою для участі;

стратегічне бачення: лідери та громадськість повинні виробляти широкі й довгострокові перспективи щодо доброго врядування, людського розвитку та розвитку їхнього міста;

верховенство права: правові рамки мають бути чіткими, безособовими та забезпечені владними повноваженнями, особливо ті, що стосуються прав людини;

прозорість: процес, у якому інституції та інформація мають бути загальнодоступними для тих, кого вони стосуються. Також має бути надано достатньо інформації для розуміння та можливості моніторингу;

відповідальність: інституції та процеси намагаються служити всім зацікавленим сторонам;

орієнтація на консенсус: різні інтереси узгоджуються з метою досягнення широкого консенсусу, поєднуючи найкраще в інтересі кожної групи, у політиці та процедурі;

забезпечення безособовості: всі чоловіки та жінки мають можливості до покращання та забезпечення власного існування;

ефективність і результативність: процес, у якому інституції продукують результати, що відповідають потребам при найкращому використанні ресурсів;

підзвітність: керівники в уряді, приватний сектор та організації громадянського суспільства підзвітні громадськості так само, як інституціонально зацікавленим сторонам процесу.

Складіть «хмару» слів, що характеризують поняття врядування. На вашу думку, чому місцеве врядування є важливим, яку роль воно відіграє для утвердження демократії?

Врядування треба відмежовувати від управління, воно є ширшою за уряд категорією. Врядування займається політикою участі у прийнятті рішень та прозорості процесу їх прийняття, а місцеве управління займається впровадженням і реалізацією вже прийнятих рішень.

Останнім часом в українському суспільстві значного поширення набуває електронне врядування та електронна демократія. Зокрема, широкого застосування набула система публічних закупівель і проведення тендерів, використання відкритих даних, що стосуються різних сфер суспільного життя та прийняття рішень, відкриття електронних сервісів, подання електронних петицій, прозорі бюджети участі із залученням громадськості.

Говорячи про електронне врядування, ми усвідомлюємо, що це новий крок у розвитку демократії, зокрема її сучасного прояву — електронної демократії, яка забезпечує можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної політики, впливати на прийняття рішень органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для ефективної комунікації «Громадянин — держава». Для громадян важливо усвідомлювати, що запит до влади через Інтернет чи ініціювання е-петиції, голосування за фінансування проектів і є інструментами електронної демократії на різних рівнях від державного до місцевого.

Рефлексія до засвоєного