Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 3. Громада

Прочитайте прислів’я про громаду:

Громада — це рада, що рішила, так і буде.

Як громада, так і баба.

Як громада забажає, того й пан не поламає.

Яка сільрада, така й громада.

З громади по латці — голому свитка.

Обговоріть, які висновки можна зробити стосовно значення громади в житті людини із цих народних прислів’їв.

§ 24 ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. РОЛЬ ГРОМАДИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ

Люди об’єднуються у громади, ідентифікуючи себе зі своєю «малою батьківщиною», територіальною громадою. Громада — це об’єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання. громада скріплена взаємозв’язками й має власну структуру, що забезпечує її стабільність, стійкість і розвиток. Громаду характеризують також соціальні дії, соціальні відносини, соціальні цінності та норми.

Питання для обміркування

Чи вважаєте ви себе членом певної громади? Відповідь аргументуйте.

Територіальна громада є добровільним об’єднанням, до якого належать усі мешканці, незалежно від віку чи інших ознак. Членом територіальної громади людина стає за народженням у відповідному населеному пункті або в разі прибуття до нього на проживання. При цьому не може бути жодних обмежень за ознаками громадянства, національності, соціального стану тощо. Водночас брати участь у вирішенні справ громади в повному обсязі можуть лише громадяни України, які досягли 18 років. Саме вони набувають права обирати представницькі органи місцевого самоврядування (відповідні ради) і сільського, селищного або міського голову, мають право голосу на місцевих референдумах і на зборах громадян за місцем проживання. Місцеве самоврядування є одним з головних елементів розвитку демократії. Воно має форму реалізації публічної влади, відмінну від державної, і втілює місцеві інтереси територіальних громад.

Місцеве самоврядування відрізняється від інших форм здійснення публічної влади своїми інститутами, формами діяльності, повноваженнями, правовим захистом і відповідальністю. Найважливіше джерело права про місцеве самоврядування для країн Європи — Європейська хартія місцевого самоврядування, ухвалена Радою Європи в 1985 р. Цей міжнародний документ запроваджує міжнародні стандарти для регулювання та гарантування прав органів місцевої влади, утверджує єдині принципи місцевого самоврядування. Вступивши до Ради Європи в листопаді 1995 р., Україна визнала положення Хартії як міжнародно-правовий стандарт розвитку місцевого самоврядування на своїй території.

Характерні риси місцевого самоврядування такі:

місцеве самоврядування діє в порядку і межах, встановлених законодавством України;

для здійснення своїх завдань самоврядні органи мають самостійні джерела фінансування;

самоврядні органи формуються на виборній основі;

акти, ухвалені місцевим самоврядуванням, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, розташованими на його території;

населення має право брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в будь-яких формах, що не суперечать Конституції та законодавству України.

Місцеве самоврядування має свою фінансово-економічну основу, його функціонування носить соціально-економічний характер.

Місцеве самоврядування є одним із ключових компонентів взаємовідносин між громадянином, суспільством та державою.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової; організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах визначених повноважень; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Перевагами місцевого самоврядування є знання першочергових проблем, що потребують вирішення, розпорядження спільним бюджетом.

Завдяки громаді людина входить у життя суспільства й виконує в ньому певні соціальні ролі та функції, забезпечує реалізацію своїх інтересів. Людина може належати до декількох громад. У громаді людина формує систему цінностей і ставлень до питань соціального життя, вчиться їх вирішувати разом з іншими членами громади. Саме у громаді людина формує громадську ідентичність і почуття відповідальності за спільну справу. Громада розв’язує конкретні проблеми, такі як транспортні, екологічні, проблеми дозвілля, освіти тощо. Вона забезпечує здійснення демократії на місцевому рівні. Лише коли людина може організувати співжиття у своєму будинку, на своїй вулиці, у своєму районі, селі чи місті на принципах рівності, свободи, участі, відповідальності та інших, може йти мова про демократизацію всього суспільства.

Яскрава особистість

Алексіс де ТОКВІЛЬ (1805—1859) — французький державний діяч, історик і політолог ХІХ ст. Один з перших учених, хто привернув увагу до проблем місцевого самоврядування. У своєму творі «Демократія в Америці» він наголошував: «Саме у громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути для встановлення незалежності відіграють ту саму роль, що й початкові школи для науки: вони відкривають народові шлях до свободи й участі його в користуванні цією свободою, у насолодженні її мирним характером. Без громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, одначе справжнього духу свободи вона так і не набуде».

Обговоріть, як ви розумієте ці слова. Яку основну ідею висловив автор?

Громада з її органами самоврядування, діяльністю громадських організацій сприяє поширенню демократичних практик, необхідних для прискорення сталого людського розвитку, посилення громадянського суспільства. Активна діяльність громад сприяє відкритості роботи органів влади, підвищенню прозорості й відповідальності на всіх рівнях урядування та залученню громадян до процесів розробки політики та прийняття рішень.

Рефлексія до засвоєного