Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Розділ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Тема 1. Демократична держава

Обговоріть у малих групах, що для вас означає поняття «демократія». Як ви його розумієте, які риси демократії ви можете назвати? Пригадайте з курсу історії, коли зародилася демократія і як вона розвивалася.

§ 20 ДЕМОКРАТІЯ. ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ. ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТІЇ

Існує багато підходів до тлумачення поняття «демократія». Найпростіше пояснення пов’язане з походженням цього слова: демократія з грецької перекладається як «народовладдя». Американський президент Авраам Лінкольн визначив це поняття так: «Правління народу, вибране народом і для народу».

Питання для обміркування

Поясніть, як ви розумієте фразу Авраама Лінкольна.

Демократичний режим забезпечує реалізацію прав людини і громадянина найповніше. Демократія як політичний режим базується на певних принципах. Принципи демократії — незаперечні вихідні вимоги до всіх учасників політичної діяльності демократичного суспільства. Сьогодні існують такі загальновизнані принципи демократії:

1. Політична свобода — право народу визначати й змінювати конституційний лад, забезпечувати захист прав людини та передбачає рівноправність.

2. Рівноправність громадян означає рівність усіх перед законом, однакову відповідальність за скоєне правопорушення, право на однаковий захист перед судом.

3. Виборність органів держави та постійний контакт із ними населення передбачають формування органів влади й місцевого самоврядування шляхом народного волевиявлення. У демократичній державі ті самі люди не повинні безперервно обіймати посади в органах влади протягом тривалого часу — це викликає недовіру громадян, призводить до втрати легітимності цих органів.

4. Поділ влади означає взаємозалежність і взаємне обмеження різних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової, що служить перешкодою для перетворення влади на засіб придушення свободи та рівності.

5. Ухвалення рішень волею більшості з обов’язковим дотриманням прав меншості означає поєднання волі більшості з гарантіями прав особи, яка перебуває в меншості — етнічній, релігійній, політичній; відсутність дискримінації, придушення прав людини, яка не є в більшості під час ухвалення рішень.

6. Плюралізм означає багатоманітність суспільних явищ, плюралізм думок, політичний плюралізм — множинність партій, суспільних об’єднань тощо з різними програмами та статутами, які діють у межах конституції.

Бюро корисної інформації

У 2002 р. на референдумі в Іраку було продовжено термін перебування Саддама Хусейна на посаді президента ще на сім років. За свідченнями тих, хто вів підрахунки голосів, це рішення підтримали всі 11 445 638 іракців, які мали право голосу, тобто рівно 100 % громадян. Із цього приводу тодішній віце-президент Еззей Ібрагім заявив: «Це унікальний вияв демократії. Він перевершує всі інші форми демократії, що існують навіть у тих країнах, які критикують Ірак і намагаються його знищити».

Дайте власну оцінку зазначеному рівню демократії.

Також демократія можлива завдяки існуванню демократичних інститутів — юридично оформлених самостійних елементів державної влади, метою запровадження яких є організація та здійснення народовладдя. До них належать народне обговорення, депутатський запит, слухання, робота комісій, парламентські комітети, вибори, референдум тощо.

Нині демократія є важливою загальновизнаною цінністю.

Цінності — це загальні ідеї, які допомагають людям відрізняти добре від поганого, бажане від небажаного й формулювати на цій підставі суспільні орієнтири та принципи поведінки.

Прокоментуйте філософські думки

«Цінність демократії складається з її самодостатньої важливості для людського життя, її допоміжної ролі у формуванні політичних стимулів та її конструктивної функції у формуванні цінностей (і в розумінні сили та здійсненні заяв про потреби, права й обов’язки). Ці позитивні риси демократії аж ніяк не регіональні за своїм характером... Демократію не можна відкинути, спираючись на якісь уявні культурні табу або схильності, начебто властиві окремим цивілізаціям і визначені їхньою різною історією».

Амартья Сен, лауреат Нобелівської премії з економіки (1998 р.), професор гарвардського університету)

Демократичні цінності визначають універсальність демократії, пріоритетність її для більшості людей, те, заради чого демократію варто захищати.

Ідеї для дослідження

Об’єднайтеся у трійки: кожна обирає одну цінність. Обговоріть її зміст і значення, презентуйте основний її зміст іншим.

Не в усіх країнах, які обрали демократичний шлях розвитку, демократія набуває найкращих форм і не завжди вирішує всі проблеми. Проте демократія дає можливості для розвитку як окремої людини, так і суспільства загалом. Початковою формою демократії була пряма демократія. Її особливістю було те, що громадяни вирішували основні державні питання на народних зборах шляхом прямого голосування. Такого типу демократія є ефективною на локальному рівні (трудовий колектив, громада, місто тощо). У сучасному світі пряма демократія існує лише на рівні місцевого самоврядування та під час ухвалення рішень шляхом референдуму. Представницька демократія, що панує нині, базується на переданні громадянами своїх повноважень приймати рішення особам, яких вони обрали до державних органів шляхом голосування на виборах. Переваги представницької демократії виявляються при управлінні великими територіями сучасних держав, що унеможливлює регулярну безпосередню участь громадян у прийнятті рішень, і коли ухвалюються рішення, котрі вимагають участі фахівців.

У демократичному суспільстві держава має діяти в межах, визначених для неї громадянами. Такі межі встановлює конституція — основний закон держави, який визначає устрій держави, гарантує права і свободи людини та обмеження державної влади. На конституцію спираються інші закони держави. Норми писаної конституції у країні мають найвищу силу в порівнянні з усіма іншими законами та нормативними актами — це конституціоналізм, що є одним з головних принципів демократії. Будь-яка правова норма, є законною лише тоді, якщо не суперечить конституції.

Питання для обміркування

Пригадайте, у якому році прийнято Конституцію в Україні. Коли ми відзначаємо День Конституції? Чому цей день є святом? Яке призначення Конституції?

Конституція забезпечує здійснення народовладдя — суверенітет народу, тобто верховенство народу, що означає: народ є джерелом і носієм влади, має право сам вирішувати свою долю, безпосередньо чи через представницькі органи брати участь у формуванні політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність адміністративних та інших органів держави. В Основному законі нашої держави — Конституції — народовладдя закріплено у статті 5.

Питання для обміркування

Поясніть, як ви розумієте цитату статті 5 Конституції України, наведену в електронному додатку до підручника.

Суверенітет народу є показником демократії в державі. Він забезпечує рівність і свободу кожному громадянину. Саме ці принципи гарантують здійснення влади народу та реалізацію його можливості впливати на прийняття рішень загальнодержавного значення.

Існує також поняття суверенітет держави. Він означає верховенство держави в межах своєї території та незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах. Верховенство держави передбачає, що в рамках держави діє лише одна публічна влада, яка здійснює управління суспільством та має виключне право на законодавство. Суверенітет держави передбачає, що вона має відповідні права, як-от: право виступати від імені свого народу, право оголошувати війну і мир, право приймати закони, право визначати зовнішню і внутрішню політику, формувати державні органи, визначати державну символіку, встановлювати і збирати податки тощо. Разом з тим суверенітет держави не передбачає її вседозволеність. Наприклад, забороняється окупація іншої держави чи застосування зброї проти інших держав, за винятком необхідності власної оборони.

Прокоментуйте філософські думки

Існують дві небезпеки для справжньої демократії: перша з них — це непошанування волі народу, а друга — непошанування народом самого себе.

Любомир Гузар, український релігійний діяч

Такі системи, як фашизм і комунізм, де одна людина або один комітет панує над усією країною, зазнали краху з однієї і тієї ж причини: «Вони ігнорували головне джерело влади і легітимності — волю народу».

Барак Обама, 44-й президент США

Як ви розумієте ці вислови?

Однак суверенітет держави не обов’язково передбачає суверенітет народу. Держава може мати суверенітет, але в той же час бути тоталітарною чи деспотичною. У такій державі народ позбавлений суверенітету. Лише в демократичній державі суверенітет народу є джерелом державного суверенітету.

Ще одним типом суверенітету є суверенітет нації, який означає її повновладдя визначати характер свого національного життя, реалізувати право на існування та вільний розвиток, право на політичне самовизначення. Суверенітет однієї нації неможливий без дотримання суверенітету інших. Україна як суверенна демократична держава втілює в собі суверенітет держави, суверенітет нації та суверенітет народу.

Ідеї для дослідження

Уважно прочитайте статтю 6 Конституції України:

«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову».

З курсу правознавства пригадайте, з якою метою здійснюється поділ влади на три гілки. які органи належать до кожної з гілок державної влади?

Принципом демократії є поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Метою поділу є запобігання можливості узурпації влади однією з гілок влади. Усі гілки влади рівні між собою, законом чітко визначаються повноваження гілок влади та система противаг і стримувань, що забезпечує неможливість надмірної концентрації влади в одних руках або в одному з владних інститутів.

Рефлексія до засвоєного