Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 3. Людина і держава

Американський філософ Джон Ролз підкреслював що держава повинна забезпечувати справедливість, підтримувати порядок, водночас держава не повинна нав’язувати громадянам якийсь кращий спосіб життя чи якусь систему цінностей. Розгляньте ілюстрацію. Прокоментуйте, як ілюстрація співвідноситься з думкою філософа Дж. Ролза і яка, на вашу думку, має бути роль держави в забезпеченні рівності кожній людині.

Джерело: http://www.chclc.org.au/legal-advice-and-referral.html

§ 11 ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ДОТРИМАННЯ, ГАРАНТУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Сучасна демократична держава має на меті не підкорення людей, їх пригнічення, а насамперед — допомогу людині, розв’язання її проблем. Держава й людина мають співіснувати як рівноправні партнери. Держава зобов’язана діяти так, щоб не порушувати межу особистого, індивідуального, людського. Цим держава гарантує свободу самовизначення людини.

Демократична держава забезпечує вирішення конфліктів, конструктивний діалог і мирне обговорення проблем. Вона сприяє гармонізації суспільних відносин, гарантуючи участь громадян у розподілі ресурсів та формуванні державної політики. Найповніше свою демократичну сутність держава може реалізувати, якщо вона водночас є соціальною та правовою.

Сучасна правова держава покликана суворо регламентувати вплив влади на суспільство через досконалу нормативно-правову базу, насамперед через конституцію та закони. Це держава, де забезпечуються панування права, верховенство закону, рівність усіх перед законом і незалежним судом, де визнаються й гарантуються права і свободи людини, а в основу організації державної влади покладено принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову. Принцип верховенства права є найважливішим принципом існування правових демократичних країн у сучасному світі й означає, що всі люди в державі є рівними перед законом, ніхто не може бути вищим за закон.

Питання для обміркування

Як ви вважаєте, чи не суперечить явище депутатської недоторканості принципу верховенства права? Відповідь аргументуйте.

Сьогодні принцип верховенства права згадується в багатьох міжнародних документах і прописаний у конституціях усіх демократичних країн. Наприклад, у Швейцарії «діяльність держави ґрунтується на верховенстві права та є обмеженою ним». Цей принцип знайшов своє відображення і в Конституції незалежної України, зокрема в статті 8 йдеться, що в Україні визнається й діє принцип верховенства права.

Прокоментуйте філософські думки

У 2011 р. Венеціанською комісією була підготовлена доповідь, присвячена змісту поняття верховенства права. Комісія дійшла висновку, що найкращим визначенням верховенства права є визначення, яке належить англійському вченому Тому Бінгему:

Усі особи та владні інститути в рамках держави — публічні чи приватні — повинні підкорятись публічно створеним законам, які набувають чинності наперед і на основі яких публічно здійснюється правосуддя, вони також повинні мати змогу користуватися благами цих законів.

Прокоментуйте вислів Т Бінгема. Наведіть на підтвердження вашої думки приклади з реального життя.

Елементами верховенства права є:

1) законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права;

2) юридична визначеність;

3) заборона свавілля;

4) доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю;

5) дотримання прав людини;

6) заборона дискримінації та рівність перед законом.

Ідеї для дослідження

Організація World Justice Project («Всесвітній проект справедливості») починаючи з 2008 р. досліджує стан верховенства права у країнах світу. За Індексом верховенства права у 2016 р. Україна посіла 78 місце серед 113 країн, охоплених дослідженням. Це краще, ніж показники Росії (92 місце), але набагато гірше, ніж у Грузії, яка посідає 34 місце в усесвітньому рейтингу. Однак ситуація в Україні почала в останні роки покращуватися, у 2016 р. наша держава піднялась на три сходинки, порівняно з 2015 р.

В основу рейтингу покладено вісім ключових показників:

1) обмеження повноважень інститутів влади; 2) відсутність корупції; 3) порядок і безпека; 4) захист основних прав; 5) прозорість інститутів влади; 6) дотримання законів; 7) громадянське правосуддя; 8) кримінальне правосуддя.

Обговоріть у парах, про що свідчить статистика. Складіть дерево рішень, що може зробити Україна для покращення своїх показників.

Отже, побудова демократичного суспільства і правової держави неможлива без забезпечення прав людини. Як бачимо, зображення одних прав вимагає від держави утриматись від будь-яких дій (свобод від тортур або свобода слова), тоді як інші права вимагають для свого забезпечення активних заходів (наприклад, право на житло). Говорять, що у першому випадку у держави виникають негативні зобов’язання перед своїми громадянами, а у другому — позитивні. Водночас, сьогодні дуже небагато прав здійснюються автоматично, і державам доводиться вдаватися до різноманітних позитивних заходів і програм для їх забезпечення.

Держава повинна не лише проголосити й закріпити права людини у своєму законодавстві, а й гарантувати їх різноманітними засобами. Гарантії — це система норм, принципів та вимог, які забезпечують дотримання прав і законних інтересів людини. Завдяки гарантіям стає можливим перехід від можливостей, проголошених у конституції, до їх втілення в життя. Найвищою гарантією прав і свобод людини є неухильне дотримання Конституції та законів України.

Ефективність національних гарантій залежить від багатьох чинників. Так, забезпечення економічних гарантій залежить від стану економіки держави, політичних — від розвиненості демократичних інститутів, юридичних — від досконалості законодавчої бази, наявності справедливого законодавства та ефективної судової системи. Багато чого залежить і від самих громадян, їх здатності користуватися тими гарантіями, які нам надає Конституція й законодавство, демократичної культури та свідомості населення.

Конституція України проголосила утвердження прав і свобод людини головним обов’язком держави. Гарантом дотримання Конституції, прав і свобод людини є Президент України. Кабінет Міністрів України як найвищий орган у системі органів виконавчої влади вживає заходів для забезпечення прав і свобод людини й громадянина. Захистом прав і свобод людини й громадянина опікуються також місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

ПРИНЦИПИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Забезпеченню й дотриманню справедливості в суспільстві та права в державі слугує суд. Він діє від імені держави. Рішення, які ухвалюють суди, є обов’язковими до виконання на всій території України будь-якими фізичними та юридичними особами, державними органами. Відповідно до Конституції України, вони мають право розглядати будь-які справи. Здійснюючи правосуддя, суди зобов’язані гарантувати верховенство права, забезпечувати права й свободи людини. Незалежність суду — необхідна умова охорони прав людини, фундаментальний принцип здійснення правосуддя, що прямо випливає із права кожного мати об’єктивного й неупередженого арбітра. Права людини можуть бути правовою основою для винесення юридично значущих рішень органами правосуддя, а потім такі рішення стають достатніми правовими підставами для відповідних дій виконавчих органів.

Зобов’язання держави стосовно поваги та захисту прав людини не зникають в умовах збройних конфліктів навіть у випадку втрати контролю над частиною власної території, хоча, звичайно, в разі надзвичайної ситуації зміст й обсяг таких зобов’язань може змінюватися.

Рефлексія до засвоєного