Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Дорогі громадяни і громадянки нашої країни!

Підручник «Громадянська освіта», який ви щойно розгорнули, спрямований на те, щоб ви могли усвідомити себе громадянами України, знати свої права, бути вільнішими й успішними! Громадянська освіта є узагальненням суспільствознавчих предметів, які ви вивчали, починаючи з початкової школи. Однак він спрямований на глибше розуміння таких понять, як демократія, права людини, верховенство права, економіка для громадянина. У результаті опанування курсу ви здобудете не лише знання, а й навички, життєво необхідні кожному громадянину.

Тут ви зрозумієте, що свобода, рівність, відповідальність, соціальна згуртованість, різноманітність, повага, діалог є безперечними демократичними цінностями. Дізнаєтеся про вплив стереотипів і конфліктів на людину, про протидію дискримінації, про толерантність як універсальну умову мирного співіснування. Ви зможете зрозуміти свою роль у школі, громаді й отримати поради, як проявити активну участь у їх житті та діяльності, і не тільки. Курс «Громадянська освіта» спрямовано на формування компетентностей, що включають знання та їх критичне розуміння, практичні навички й уміння, цінності й ставлення та поведінкові установки.

Підручник побудовано відповідно до чинної державної програми, його структура складається із семи розділів, поділених на окремі теми та параграфи. На початку розділу ви ознайомитеся з державними вимогами до вашої підготовки. Кожна тема починається з мотивації до її вивчення. Рубрики підручника: «Питання для обміркування», «Ідеї для дослідження», «Мовою документів», «Яскрава особистість», «Бюро корисної інформації», «Прокоментуйте філософську думку», «Рефлексія», «Знаємо. Розуміємо. Діємо» побудовані за діяльнісним принципом, містять практичні завдання, передбачають розвиток критичного й логічного мислення, передбачають роботу в парах, групах, проведення дискусій та обговорення. Питання рубрик спонукають до формування власної оцінки складних суспільних подій і явищ, розуміння зв’язку навчального матеріалу з життям. Важливим складником є робота з візуальним матеріалом, статистичними даними, документами, джерелами. Автори намагалися добирати для роботи нові актуальні дані.

Багато додаткової корисної і потрібної інформації ви знайдете в електронному додатку до підручника, який уміщено на сайті Українського освітянського видавничого центру «Оріон» у розділі «Методична підтримка»: orioncentre.com.ua

Отже, перед вами підручник, який має надати впевненості у власних силах, допоможе сформувати світоглядні орієнтації, сприятиме виробленню власної життєвої філософії та самореалізації в кожній зі сфер суспільного життя.

Розділ I. ОСОБИСТІСТЬ І ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Тема 1. Я — людина. Самоідентифікація

Питання для обміркування:

Які відповіді схожі між собою?

Які відповіді різняться?

Про що говорять ваші характеристики?

Що для вас означає — бути людиною?

На яких уроках ви вже вивчали сутність людини: біологічну, соціальну, економічну, політичну, історичну?

§ 1 ІНДИВІД. ОСОБА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН

У всі часи людство хвилювало питання про сутність людини: що робить людину людиною? Якою є її природа? Що відрізняє її від тварин? Якщо людина є особливою істотою, то в чому ця особливість полягає? Попри те, що протягом усієї історії в науці інтенсивно обговорюють проблему людини, досі не існує вичерпного наукового тлумачення людської сутності. Безліч визначень поняття людина розкривають її різнобічність. Це показує, що людина є складною й має багато різних характеристик.

Однією з основних характеристик людини є її біологічна сутність — індивід — це біологічна істота, що народилася, кожний окремо існуючий живий організм. Природою в людині закладені певні біологічні потреби, задоволення яких є життєвою необхідністю: їжа, праця, відпочинок. Біологічне залишається в людині завжди. Коли описуємо людину як індивіда, ми вказуємо такі ознаки, як зріст, вагу, вік, колір волосся, очей. (Докладніше див. електронний додаток (ЕД).

Незважаючи на безліч спільних рис, у всесвіті немає двох однакових людей.

Унікальне втілення загального та особливого в людині називається індивідуальністю. Вона є наслідком біологічних характеристик організму та впливу соціального середовища. Сформована індивідуальність — це людина, яка активно й творчо виявляє себе в житті, має власну життєву позицію. Вона не просто частина суспільства, а його повноправний партнер. На означення людини як учасника суспільних відносин і свідомої діяльності використовується термін особа.

Бюро корисної інформації

Поняття особа ідентичне поняттю персона, що походить від латинського слова personaяке можна перекласти як личина, або машкара. У Стародавній Греції воно мало значення маски, яку вдягали актори під час вистав. Пізніше слово «персона» асоціювалося з громадянським станом людини. Персона — це особистість індивіда в тому вигляді, у якому вона представлена іншим.

Невіддільним від поняття людина є поняття особистість — людина, вихована суспільством. Якісні характеристики особистості залежать від родини, у якій вона виховується, оточення, шкільного колективу, від рівня освіченості, сфери професійної діяльності. Отже, формування людини здійснюється через спадковість і середовище, де вона живе.

Ідеї для дослідження

Об’єднавшись у четвірки, обговоріть і визначте три відомі особистості. Назвіть три аргументи, чому саме кожна з особистостей є відомою. Обговоріть із класом запропоновані кандидатури та складіть перелік рис успішної особистості.

Розуміння людини як повноправного партнера суспільства, а не як його частини — «ґвинтика», з’явилося внаслідок розвитку інституту громадянства в демократичних суспільствах. Громадянин — це людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус, певні права та відповідні обов’язки. Поняття громадянин визначає місце людини в державі, формує громадянську позицію та ставлення до різних суспільних явищ і процесів.

Прокоментуйте філософські думки

Громадянами можна й слід вважати тих, хто бере участь у суді й народних зборах.

Аристотель, давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік

Носієм громадянськості є лише той, хто не змушений добувати засоби для існування, служачи комусь іншому, крім держави. Той, хто слугує панові, є його підданим, не може бути громадянином. Громадянином є тільки та людина, яка не має над собою іншого суверена, крім держави.

Іммануїл кант, німецький філософ XVIII ст.

Громадянськість — це свідоме й активне виконання громадянських обов’язків, розумне використання своїх громадянських прав. Громадянськість розглядають також і як сукупність якостей громадянина, що передбачає зрілість політичної та правової свідомості, почуття патріотизму, причетності до історичної долі своєї вітчизни та її народу; усвідомлення себе повноправним членом спільноти, громадянином своєї країни.

Громадянська позиція людини пов’язана з почуттям гордості за свою країну, її традиції, звичаї, обряди, з повагою до прав й обов’язків громадянина, до конституції держави. Проявом громадянської позиції є активні дії як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному. Це може бути акція озеленення свого двора, вулиці, парку, прибирання території від сміття, допомога людям, що цього потребують, патрулювання вулиць, боротьба проти агресора та відстоювання цілісності держави.

Ідеї для дослідження

Наведіть 1—2 приклади проявів громадянськості. Як ви проявляєте свою громадянську позицію? Що ви можете зробити вже сьогодні у своїй школі, своєму дворі, населеному пункті, що розкриє вашу громадянськість?

Отже, у понятійному апараті громадянської освіти людина розглядається як складна, багатоаспектна система, яка розкривається значеннями таких термінів і понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість, особа, персона, громадянин.

Ці терміни й поняття досліджують філософія, право, психологія, соціологія та інші науки. Різноманітність термінології щодо людини є підтвердженням складності розуміння поняття людини та відображення багатьох аспектів її сутності.

Рефлексія до засвоєного

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення:

«Я запам’ятав / запам’ятала...»;

«Я зрозумів / зрозуміла...»;

«Я навчився / навчилася...»;

«Для мене було новим...»;

«Для мене не дуже зрозуміло...»;

«Мені це корисно...»;

«Мої емоції та почуття:...».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст