Українська література. З поглибленим вивченням філології. 8 клас. Авраменко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Літературознавчий словник

Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому складі.

Анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Антитеза — зіставлення протилежних явищ, понять і характерів для посилення враження.

Громадянська лірика — твори, у яких думки й переживання викликані суспільно-політичними подіями.

Гумор — відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому та жартівливому тоні.

Дактиль — трискладова стопа з наголосом на першому складі.

Драматичний твір — літературний твір, побудований на основі вчинків персонажів та їхніх висловлювань, дія в якому показана в діалогах, монологах, полілогах героїв безпосередньо перед глядачами (або читачами) у теперішньому часі.

Драматург — письменник, який створює драматичні твори для постановки на сцені.

Дума — віршований ліро-епічний твір героїчного або соціально-побутового змісту, який виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури чи ліри.

Епічний твір — розповідний твір, у якому життя змальовано у формі авторської розповіді про людей і їхні вчинки.

Імпровізація — процес одночасного складання та виконання якогось твору.

Інтимна лірика — вірші, у яких настрій ліричного героя викликаний особистими переживаннями.

Іронія — художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; насмішка, замаскована зовнішньо благопристойною формою (висловлювання набуває в певному тексті протилежного значення).

Історична поема — поема, у якій зображено героїчні постаті й події минулого.

Історичні пісні — народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб.

Кобзарі (лірники, бандуристи) — українські народні співці, творці й виконавці історичних пісень і дум, які супроводжували спів грою на кобзі, бандурі чи лірі.

Комедія — драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири відображено смішне, висміяно негативні явища, риси вдачі людей.

Конфлікт — зіткнення, боротьба протилежних поглядів; серйозне непорозуміння, суперечка.

Пейзажна лірика — твори, у яких настрій ліричного героя суголосний із природою, переживання та відчуття виникають від споглядання природи.

Переклад — текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені з однієї мови іншою з максимальним збереженням стилю письменника, мовних особливостей, без імпровізації.

Переспів — вільний переклад віршами; те, що є повторенням відомого, сказаного, написаного; власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору.

Періоди — різноскладові рядки думи, об’єднані найчастіше дієслівною римою.

П’єса — узагальнена назва драматичних творів; твір, призначений для постановки на сцені.

Пірихій — стопа з двома ненаголошеними складами.

Поетика — вивчення художньої форми фольклорного чи літературного твору, тобто особливості його побудови, або композиції, художніх засобів, віршування тощо.

Ремарка — авторське пояснення в драматичному творі стосовно умов і часу дії, зовнішнього вигляду й поведінки дійових осіб.

Репліка — висловлювання персонажа.

Ретардація — уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих фраз.

Речитатив — протяжне мелодійне проказування під супровід кобзи, бандури чи ліри.

Рима — співзвучне закінчення рядків.

Сатира — різке висміювання хиб і недоліків, негативних явищ.

Стопа — повторювана група складів, до якої входить один наголошений склад та один або два ненаголошені.

Тирада — мовний період думи, обсягом від двох до восьми рядків, об’єднаних римою.

Трагедія — драматичний твір, який побудований на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально реалізувати свій творчий потенціал, з неможливістю його практичного втілення в життя; герой трагедії потрапляє в безвихідне становище й часто гине.

Трагікомедія — різновид комедії; драматичний твір, у якому поєднано ознаки комедії і трагедії: під час комедійного конфлікту відбуваються трагічні події.

Троп — це слово чи вислів, вжиті в переносному, образному значенні (епітет, порівняння, метафора, уособлення, символ).

Філософська лірика — твори, у яких передано думки й почуття, викликані складними проблемами буття, життя і смерті, розвитку суспільства, природи тощо.

Хорей — двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

Художній вимисел — народжена творчою уявою письменника, художньо видозмінена дійсність; без художнього вимислу не існують історичний роман, повість, оповідання, драма, поема.

Ямб — двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст