Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

• Що таке правовідносини

• Правопорушення та його види

• Юридична відповідальність та її види

• Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

§ 7. Що таке правовідносини

1. Що таке правовідносини

У повсякденному житті ви постійно вступаєте у відносини один з одним, різноманітними організаціями або установами. Вони певною мірою упорядковані та організовані за допомоги моральних, релігійних та інших соціальних норм. Але значна частина суспільних відносин будується на підставі правових норм, тому їх називають правовими відносинами.

Правовідносини — це суспільні відносини, які виникають на основі норм права і учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки, що забезпечуються державою.

Основними ознаками правовідносин є

виникають між людьми

Наприклад, власник майна може реалізувати своє право тільки у стосунках з іншими людьми, тобто він може продати або подарувати своє майно будь-якій особі, а також вимагати додержання свого права власності від інших людей та установ.

виникають виключно на основі норм права

Вони виникають, змінюються чи припиняються відповідно до норм права, які впливають на поведінку людей і через неї реалізуються. Якщо немає норми права, то немає і правовідносин.

мають вольовий характер

Тобто для виникнення правовідносин необхідна воля, принаймні одного з учасників. Люди вступають у правовідносини з певною метою — наприклад, укласти шлюб, взяти участь у виборах, придбати певний товар.

охороняються та забезпечуються силою державного примусу

У разі необхідності учасник правовідносин може звернутися до органу, який наділений державно-владними повноваженнями, за відновленням порушеного суб'єктивного права або з вимогою виконання юридичного обов'язку іншою стороною.

Правовідносини класифікуються на види за різними ознаками: за галузями права, змістом, ступенем індивідуалізації, характером обов’язку.

1. За галузями права правовідносини можуть бути:

Конституційними — наприклад, відносини, пов’язані з питанням громадянства.

Цивільно-правовими — відносини, які виникають за укладання угоди купівлі-продажу та інших цивільних правочинів.

Адміністративними — прикладом є відносини, пов’язані зі сплатою штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Кримінально-правовими — прикладом є відносини, які виникають з приводу відповідальності за крадіжку, грабіж чи інший вид злочину, передбачений Кримінальним кодексом.

Трудовими — прикладом будуть відносини, що виникають під час приймання на роботу і звільнення з неї працівника директором підприємства.

Сімейними — прикладом будуть відносини, пов’язані зі сплатою аліментів одного з батьків для дитини.

2. За змістом правовідносини можуть бути:

3. За ступенем індивідуалізації правовідносини можуть бути:

Відносними — це правовідносини, де поіменно визначено всіх їхніх учасників. Наприклад, за договором купівлі-продажу Литвиненко А. І. купує автомобіль у Вдовенка Μ. І. Тож в угоді поіменно зазначені дві сторони.

Абсолютними — правовідносини визначають лише одну сторону. Наприклад, квартира належить Борцу В. І. Як ми бачимо, в цьому випадку визначена тільки сторона, яка є власником майна.

4. За характером обов’язку правовідносини бувають активного і пасивного виду.

Завдання

Визначте, про які види правовідносин йдеться у наведених ситуаціях?

1. Іванько П. на прохання свого брата Дмитра позичив йому гроші у сумі 4600 гривень для купівлі ігрової приставки. Дмитро написав розписку, в якій обіцяв повернути гроші протягом одного місяця.

2. Мажара О., відбуваючи для відпочинку за кордон, попросив свого знайомого Гузю П. дати йому дорожню сумку. Під час поїздки сумку з іншими речами у нього викрали.

3. Косенко М. систематично випускав корів та інших тварин, що були в його господарстві, за його межі. Вказані тварини заходили у двори сусідів Косенка та завдавали їм шкоди. В результаті охорони свого майна один з сусідів побив його бика.

2. Склад правовідносин

Правовідносини мають свою структуру, тобто елементи, з яких вони складаються, а саме: суб'єкти, об'єкти та зміст.

Структура правовідносин:

Суб’єкти правовідносин — це окремі індивіди, організації (юридичні особи), певна соціальна спільнота чи держава загалом, які, відповідно до норм права, є носіями суб'єктивних юридичних прав та обов'язків.

Для того, щоб фізична чи юридична особа була суб’єктом правовідносин, вона повинна володіти правосуб’єктністю, яка включає в себе правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.

Правосуб’єктність — передбачена нормами права можливість бути учасником правовідносин.

Особливу увагу потрібно приділити дієздатності, оскільки з досягненням певного віку ваша дієздатність буде зростати, і ви зможете отримати нові можливості.

Залежно від віку розрізняють такі види дієздатності:

Часткова дієздатність — існує у малолітніх осіб віком до 14 років. Вони можуть укладати лише дрібні побутові угоди (придбали собі сік і шоколадку в магазині або зошит із ручкою для занять).

Неповна дієздатність — з’являється у неповнолітніх осіб віком від 14 до 18 років. Вони можуть мати свої кошти, але розпоряджаються ними за згодою батьків або піклувальників.

Повна дієздатність — настає з повноліттям у 18 років. Вони самостійно здійснюють усі угоди.

Правоздатність не може бути обмежена за жодних обставин, а дієздатність можна обмежити, але виключно за рішенням суду. Наприклад, якщо людина має психічні порушення, то її повністю позбавляють дієздатності. А якщо має алкогольну, наркотичну залежність чи ігроманію, то її дієздатність обмежується частково (щодо розпорядження грошима) і після лікування може бути відновлена за рішенням суду.

Завдання

Визначте, чи правомірні дії учасників правовідносин в наведених ситуаціях.

1. Студент Денис, якому виповнилося 17 років, за свою стипендію придбав у магазині велосипед, який потім обміняв у свого друга Максима на мобільний телефон. Батько Дениса, дізнавшись про обмін, вимагав у Максима повернути велосипед. Коли останній відмовився, батько Дениса звернувся до суду з позовом до Максима щодо визнання договору обміну недійсним. Одночасно батько просив надати йому право отримувати стипендію сина та розпоряджатися нею, оскільки син витрачає її на купівлю непотрібних речей. Норми якої галузі права регулюють указані відносини? Яке рішення має ухвалити суд?

2. Михайло, який має дружину та двох неповнолітніх дітей, отримав заробітну плату на роботі, але всі гроші програв в ігрових автоматах. Дружина звернулася до суду з позовом щодо обмеження дієздатності Михайла через ігроманію. Михайло, в свою чергу, зазначив, що це його гроші, а оскільки він повнолітній, то може користуватися ними на власний розсуд. На чию користь буде винесено вирок судом? Чому?

Об’єкти правовідносин.

Об’єкти правовідносин — матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої юридичні права та обов’язки.

Отже, об’єктом правовідносин є матеріальні або нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини.

Розрізняють такі види об’єктів правовідносин:

1) предмети матеріального світу: речі, цінності, майно тощо. Речі — предмети природи в їхньому природному стані, а також створені в процесі трудової діяльності. До них належать засоби виробництва, предмети споживання. Цінності — гроші, акції, векселі, облігації, цінні документи (диплом, атестат). Купівля-продаж продуктів, промислових товарів, міна, дарування, спадкування — це лише деякі правовідносини, де об’єктом є предмети матеріального світу;

2) послуги виробничого і невиробничого характеру — виконання роботи, обумовленої договором або контрактом, наприклад, договір перевезення, підряд на капітальне будівництво, виконання пісні на святковому концерті тощо;

3) продукти духовної та інтелектуальної творчості — твори мистецтва, літератури, живопису, кіно, інформація, комп’ютерні програми та інші результати інтелектуальної діяльності, що захищаються законом (наприклад, Закон України «Про авторське право і суміжні права»). З їх приводу виникають правовідносини у суб’єктів права — громадян, які відвідують музеї, виставки, бібліотеки, а також купують книги, комп’ютерні програми тощо.

4) особисті немайнові блага — життя, здоров’я, честь, гідність, право на освіту та інші права і свободи. Наприклад, між учнем і керівництвом школи виникають правовідносини, їх об’єктом є не сам атестат, а освіта. Між громадянином, що придбав путівку в санаторій, і адміністрацією санаторію виникають правовідносини, їх об’єкт — здоров’я громадянина; у будинку відпочинку об’єктом правовідносин є відпочинок власника путівки тощо.

3. Зміст правовідносин.

Зміст правовідносин — передбачена нормами права сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників правовідносин.

Зміст правовідносин має дві складові:

Правовідносини являють собою стійкі правові зв’язки, але вони не є постійними. Залежно від обставин правовідносини можуть виникати, змінюватися або припинятися. Такі обставини називають юридичними фактами.

Юридичний факт — це життєва обставина, з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.

За наявності норм права без юридичного факту правовідносини не можливі, тому юридичний факт є передумовою правовідносин. Наприклад, наявність норм права, які регулюють право на освіту, не означає, що людина вже її здобула і завершила школу. Для цього їй необхідно вчинити певні дії, які допоможуть їй реалізувати своє право.

Юридичні факти поділяються на окремі групи за такими показниками.

1. За вольовою ознакою:

події — це обставини (природні явища), виникнення та дії яких не залежать від волі суб’єктів: народження, хвороба, смерть людини; стихійне лихо, пожежа; землетрус.

дії — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Наприклад, подання документів для вступу до ВНЗ або купівля автомобіля.

Своєю чергою, дії розрізняють, залежно від узгодженості з чинними правовими нормами, на правомірні та неправомірні.

2. За юридичними наслідками юридичні факти поділяються на:

правоутворюючі — з якими пов’язують виникнення правовідносин. Наприклад, наказ директора про зарахування нових учнів та учениць до школи;

правозмінюючі — з якими пов’язують зміну правовідносин. Наприклад, наказ ректора університету про переведення студентів 3-го курсу з очної на заочну форму навчання;

правоприпиняючі — з якими пов’язують припинення правовідносин. Наприклад, наказ директора про видачу учням атестата про закінчення школи.

3. За характером діяльності: факти бувають

— одноразової дії (наприклад, купівля квитка до кінотеатру)

— безперервної юридичної дії (наприклад, перебування у шлюбі)

Завдання

Визначте, в яких із наведених тверджень ідеться про юридичні дії, а де — про юридичні події.

1. У Миколи народилася донька.

2. Наталія придбала собі нове взуття.

3. В Японії стався землетрус, внаслідок якого було пошкоджено декілька будівель.

4. Учениця 5-го класу звернулася до медпункту через кепське самопочуття.

5. Анатолій отримав спадок внаслідок смерті свого дальнього родича.

Запитання для повторення та обговорення

1. Що таке правовідносини? Яку роль вони відіграють у суспільстві?

2. Назвіть види правовідносин?

3. Чим суб’єкти правовідносин відрізняються від об’єктів?

4. Перерахуйте складові змісту правовідносин.

5. Визначте структуру правовідносин у наступних ситуаціях та дайте відповіді на запитання в кінці задачі.

Пенсіонерка Муліна привела додому п’ятирічну дівчинку Сашу, що загубилася в магазині «Дитячий світ». Через декілька днів по телевізору було оголошено номер телефону, за яким слід було повідомити про місце перебування втраченої дитини, та обіцяно винагороду за цю інформацію. Муліна повідомила по телефону, що Саша перебуває в неї та зажадала від батьків, окрім винагороди за інформацію, відшкодування понесених нею витрат на утримання дитини.

1. Чи мала право Муліна тримати в себе знайдену дитину?

2. Чи правомірна вимога Муліної про відшкодування понесених витрат?

У родині Степанових двоє неповнолітніх дітей. Старший син Ілля вчиться в 11-му класі, а молодша дочка Аліна — в 9-му класі. У той час, коли батьки поїхали відпочивати до санаторію, Аліна обміняла у своєї подруги мамину золоту каблучку на мобільний телефон. Визначте вид правовідносин у цьому тексті та охарактеризуйте їхню структуру.

12-річний Микола Руденко брав участь у кінозйомках, за що одержав винагороду в сумі 5000 гривень. На ці гроші він самостійно купив домашній кінотеатр. Однак батьки вирішили, що ці витрати не є доцільними, звернулися до магазину з вимогою прийняти кінотеатр і повернути гроші. Визначте вид правовідносин. Чи правомірні дії батьків?

Словник

Правосуб’єктність — здатність фізичних чи юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин (суб’єктами права), мати юридичні права та обов’язки.

Правоздатність — здатність особи мати визначені законом права та обов’язки, брати участь у правовідносинах.

Дієздатність — можливість особи власними діями створювати, припиняти, змінювати юридичні права та обов’язки.

Деліктоздатність — здатність особи нести юридичну відповідальність.

Юридичний факт — життєва обставина, з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.