Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Правоохоронні органи в Україні

Для забезпечення верховенства права у суспільстві держава проводить правоохорону діяльність, яка спрямована на захист прав і свобод громадян та гарантій їх здійснення. Для її ефективного здійснення держава створює правоохороні органи.

Правоохоронні органи — державні органи, що проводять правоохоронну діяльність, основним завданням якої є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також держави в цілому від протиправних посягань.

Завдання:

Проаналізуйте ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», та визначіть перелік правоохоронних органів.

Стаття 2. Основні поняття

У цьому Законі вживаються такі поняття:

1. Правоохоронні органи — органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Головною метою діяльності цих органів є охорона правопорядку, яка здійснюється у встановленому законом порядку. Кожен правоохоронний орган має свій правовий статус, який закріплений спеціальним законом. Він регламентує їхні права, обов'язки і особливості діяльності.

Правоохороні органи

Правоохоронні органи є важливою ланкою системи державних органів України, мета, завдання і функції якої полягають у забезпеченні законності і правопорядку у всіх сферах життєдіяльності держави.

2. Національна поліція та її підрозділи.

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству у спосіб забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Поліція призначена для захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, а також для протидії злочинності, охорони громадського порядку, власності та для забезпечення громадської безпеки.

Поліція проводить свою діяльність на таких принципах:

Верховенство права — поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Дотримання прав і свобод людини — під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України.

Законності — поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.

Відкритості та прозорості — поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку.

Політичної нейтральності — поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань.

Взаємодії з населенням на засадах партнерства — діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

Безперервність — поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського.

Систему Національної поліції складають центральний орган управління Національною поліцією і територіальні органи Національної поліції. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань.

У складі поліції функціонують такі підрозділи:

— кримінальна поліція;

— патрульна поліція;

— поліція охорони;

— спеціальна поліція;

— поліція особливого призначення;

— органи досудового розслідування.

Поліцейський є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції та якому присвоєно спеціальне звання поліцейського. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон.

Завдання

Розіграйте ситуацію у парах — «звернення до поліцейського». Поміркуйте, як потрібно себе поводити при спілкуванні з патрульним? Розгляньте різні варіанти поведінки.

Основними завданнями поліції є надання поліційних послуг у сферах:

— забезпечення публічної безпеки і порядку;

— охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

— протидії злочинності;

— надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Основними повноваженнями поліції є

— Профілактика правопорушень та запобігання їм.

— Досудове розслідування кримінальних правопорушень.

— Розшук осіб.

— Накладання штрафів.

— Затримання підозрюваних.

— Забезпечення громадського порядку.

Завдання:

Проаналізуйте ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» та визначіть основні обов'язки поліції.

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського

1. Поліцейський зобов’язаний:

  • 1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;
  • 2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;
  • 3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;
  • 4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;
  • 5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
  • 6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

2. Поліцейський на всій території У країни незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.

3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

4. Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом.

3. Патрульна служба та її взаємодія з громадою.

Патрульна поліція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики 102, з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.

Її основні завдання передбачають:

  • забезпечення публічного порядку та безпеки, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
  • запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;
  • забезпечення безпеки дорожнього руху, організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, а також удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки;
  • надання послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Положення про патрульну службу МВС визначає, що основу її діяльності становить концепція «поліція та громада», тобто налагодження співпраці та створення зворотнього зв'язку з суспільством. Реалізація такого підходу полягає у співпраці та взаємодії із населенням, громадськими організаціями, іншими підрозділами органів внутрішніх справ, з метою запобігання правопорушенням, забезпечення безпеки, зниження рівня злочинності, а також установлення довірливих відносин між поліцією та населенням.

Поліцейські зобов’язані реагувати на будь-які вияви неправомірного поводження. Якщо ви стали свідком чи учасником такого - телефонуйте на лінію 102, або кличте поліцейських, якщо вони у зоні досяжності. Немає ситуацій, на які поліція мала би право відмовитися реагувати. І навіть якщо виникають певні труднощі, які, патрульний поліцейський не може вирішити на місці, він має роз’яснити громадянину, куди по закону звернутись із тією чи іншою проблемою.

У разі, якщо проти людини був скоєний злочин, вона має право звернутися із заявою до поліції. Законодавством не передбачено особливих вимог чи певної форми щодо написання заяви про вчинення злочину. Але вона обов’язково повинна містити конкретні відомості про вчинення злочину та прохання особи прийняти і невідкладно зареєструвати заяву про вчинення злочину та внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства.

У заяві можна зазначити докази чи вказівки на те, як їх можна отримати (наприклад, дані осіб, які можуть підтвердити обставини, тобто свідків), якщо такі дані відомі. Якщо звернення не є анонімним, то варто зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, адресу та номер телефона. Зауважимо, що за свідомо неправдиву інформацію про вчинення злочину передбачено кримінальну відповідальність.

Заяву про скоєне правопорушення потрібно віднести у найближчий чи найзручніший для вас відділ поліції.

Зразок заяви

Оболонський РУ ГУМВС України в місті Києві

(адреса, поштовий індекс)

Потерпілий: Іванов Іван Іванович

(адреса, поштовий індекс, інші засоби зв’язку)

ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)

про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України

03.06.16 р. близько 19:00 я, Іванов І.І. повертався додому в трамваї № 6 по проспекту Калініна. Коли я вийшов на зупинці за адресою пр-кт Бандери 9, виявив пошкодження на моїй сумці у вигляді порізу. Після огляду сумки мною було виявлено відсутність гаманця в якому знаходилось 540,00 гривень, кредитна картка Приватбанку на моє ім’я та студентський квиток також на моє ім’я. У скоєнні даного злочину підозрювати нікого не можу, оскільки підозрілих осіб біля себе не бачив, у трамваї знаходилось дуже багато людей.

Враховуючи викладене, відповідно до ч. 1 ст. 185 КК України, на основі ст. ст. 55, 56, 214 КПК України,

ПРОШУ:

- прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України;

- внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України;

- визнати мене, Іванова І.І. потерпілим від кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України;

- повідомити мене письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

Зі статтями 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину», 384 «Завідомо неправдиве показання» Кримінального кодексу України ознайомлений.

«____» ____ 2016 р. ____/Іванов І.І./

Завдання.

Складіть за зразком звернення до поліції з приводу здійснення особою кримінального або адміністративного правопорушення.

Визначте, до якого правоохоронного органу потрібно звернутися в наведених ситуаціях:

1. Ви побачили, як на вашого друга напали невідомі і викрали мобільний телефон.

2. Телевізор, куплений вашою родиною у магазині, вийшов з ладу під час гарантійного строку, а магазин відмовився ремонтувати його.

3. Вашого родича звинувачують у вчиненні злочину.

4. У вашого батька виникли проблеми на роботі. Його попередили про звільнення, але він вважає звільнення незаконним і хоче отримати юридичну консультацію.

5. Прийшовши додому, ви виявили, що двері квартири кимось зламано.

Запитання для підсумку та обговорення

1. Які правоохоронні органи ви запам’ятали? Яка їхня мета?

2. Які основні принципи діяльності Національної поліції?

3. Які підрозділи поліції ви знаєте?

4. Хто такий поліціянт, як до нього можна звернутися?

5. Запропонуйте ефективні способи співпраці поліції та громади міста з метою запобігання правопорушенням.

Словник

Правоохоронні органи — державні органи, що проводять правоохоронну діяльність, основним завданням якої є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також держави в цілому від протиправних посягань.

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Поліцейський є громадянином України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції та якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Патрульна поліція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики 102, з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.