Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Людина — особа — громадянин

1. Людина — особа — громадянин

Спосіб взаємодії між державою та особою є важливим показником стану суспільства у цілому, а також його майбутніх перспектив розвитку. Не можливо зрозуміти особливості суспільного життя та сучасну людину без вивчення багатоманітних відносин людини і держави.

В юридичній науці поняття людина, особа та громадянин посідають особливе місце, бо саме вони характеризують належність людини як біологічного суб'єкта до суспільства та держави і визначають особливості її статусу. Чим же ці категорії різняться?

Насамперед ці категорії надають можливість визначити належність людини до суспільства і держави, охарактеризувати особливості їхнього статусу та можливості захисту їхніх прав, свобод та інтересів.

Права людини — це можливості, що необхідні людині для існування й розвитку. Людина є біологічною істотою, тому їй потрібні їжа, житло, одяг.

Свободи людини — це також можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку, такі як свобода думки, совісті та віросповідання, пересування, вибору місця проживання та ін.

У різних країнах права людини записувалися і закріплювалися у різноманітних документах: законах, деклараціях, конституціях.

Kip

Циліндр Кіра

«Цікаво знати».

«Циліндр Кіра» — глиняний артефакт, датований VI ст. до н. е., який історики називають найпершою на планеті декларацією прав людини. Циліндр вкритий клинописним текстом з переказами перемог царя Персії Кіра. На ньому також вибито думки царя, який висловлювався за скасування рабства та свободу віросповідання. Циліндр знайшли при розкопках Вавилона наприкінці XIX ст.. Відтоді цей унікальний циліндр служить натхненням для багатьох правозахисників, які відстоюють демократичні реформи у всьому світі.

Міжнародні документи в галузі прав людини

Рік

Документи з захисту прав людини та дитини

1948

Загальна декларація прав людин

1950

Європейська конвенція з прав людини

1966

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

1966

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права

1989

Конвенція ООН про права дитини

Завдання

Поміркуйте, які причини спонукали людство у XX ст. приділити значну увагу захисту прав людини. Чим декларація відрізняється від конвенції?

1. Що таке громадянство

Вперше поняття «громадянин» з’явилося в епоху Середньовіччя, коли почали виникати перші міста. Їхні мешканці мали власні політичні й майнові права.

Наприкінці XVIII ст. після Французької революції громадянство приходить на зміну поняття підданства, що символізувало повну залежність людини від монарха та її обов’язок знаходитись «під данню» свого пана і слухняно виконувати його волю. Натомість громадянство вже визначалось як належність особи до певної держави, в якій вона мала певні права та обов’язки.

Громадянство — це юридично визначений, стійкий, не обмежений у просторі правовий зв’язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов’язки.

Дискусія.

Опрацюйте наведені висловлювання.

Чи погоджуєтеся ви з ними? Поміркуйте, в чому полягає важливість юридичного зв’язку людини та держави.