Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави

• Конституція — основний закон держави

• Що таке громадянство?

• Конституційні права і обов’язки громадянина

• Органи державної влади та місцеве самоврдування в Україні

• Практичне заняття: Звернення громадян

§ 11. Конституція — основний закон держави

1. Що таке конституція

Конституція — це головний закон держави.

Слово «конституція» з латинської перекладається як «устрій, установлення, утвердження». У Стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, що їх видавали імператори.

Уже на початку XX ст. це слово характеризувало основний закон держави. Першими писаними конституціями вважають Конституцію США (1787 р.), Франції (1791 р.). До них належить і Конституція Пилипа Орлика (1710 р.). Вона складалася з 16 статей і закріплювала республіканський демократичний устрій козацької України. Стала першим документом, який укладався між гетьманом і козацькою старшиною.

Конституція закріплює основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, визначає, як утворюються та діють органи влади. Тому її називають основним законом. Конституція як закон має найвищу юридичну силу. Це означає, що жодне положення будь-якого закону не може суперечити їй.

Стаття. 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Залежно від способу вираження основного закону держави розрізняють писані та неписані Конституції.

Писана Конституція може складатися як з одного, так і з кількох окремих документів, що були прийняті в різний час та офіційно проголошені основними законами держави. Так, Конституція Швеції складається з акта «Форма правління», акта про престолонаслідування і акта про свободу друку.

Неписаною конституцією називають сукупність несистематизованих законів, судових прецедентів і звичаїв, які фактично закріплюють певний державний лад у країні, проте є не проголошеними формально її основними законами. Наприклад, у Великій Британії Конституцію замінюють такі акти:

Хартія вольностей 1215 р., Білль про права 1689 р., Акт про парламент 1911 р., Акт про громадянство 1981 р. та ін.. Неписані конституції мають також Нова Зеландія, Ізраїль.

Конституція є необхідною для правового оформлення організації здійснення суверенної влади, вона визначає правові орієнтири розвитку держави.

Конституцію України ухвалено і введено в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Складається з преамбули та 15 розділів. У преамбулі підкреслюється, що Верховна Рада України ухвалює цю Конституцію — Основний Закон України від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

Основні розділи Конституції визначають загальні засади функціонування Української держави, основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, завдання та функції діяльності Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, засади здійснення правосуддя, територіальний устрій держави.

Структура Конституції

• Преамбула

І Загальні засади 1 — 20

II Права, свободи та обов’язки людини і громадянина 21 — 68

III Вибори. Референдум 69 — 74

IV Верховна Рада України 75 — 101

V Президент України 102 — 112

VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади 113 — 120

VII Прокуратура 121 — 123

VIII Правосуддя 124 — 131

IX Територіальний устрій України 132 — 133

X Автономна республіка Крим 134 — 139

XI Місцеве самоврядування 140 — 146

XII Конституційний Суд України 147 — 153

XIII Внесення змін до Конституції України 154 — 159

XIV Прикінцеві положення 160 — 161

XV Перехідні положення

Робота з документом

Проаналізуйте статті 1—20 використовуючи метод «Щоденник подвійних нотаток»

1. На переділеному навпіл вертикальною лінією аркуші учениця занотовує свої міркування.

2. У процесі читання тексту ліворуч записуються рядки, що спонукали замислитися, схвилювали, праворуч — коментар до них.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. Україна є республікою.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Стаття 7. В У країні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

2. Конституційний суд

Конституційний Суд України посідає особливе місце в системі органів державної влади України. Діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції держави спрямована на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства Конституції на всій території країни, утвердження України як демократичної, соціальної та правової держави.

Завдання.

Проаналізуйте ст. 147 Конституції України та визначте, які питання вирішує Конституційний Суд.

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.

До основних принципів діяльності Конституційного Суду належать:

верховенства права

вимагає від Конституційного Суду при розв'язанні питань, які підпадають під його юрисдикцію, керуватися Конституцією та законами України, діяти правовими методами.

принцип незалежності

передбачає, що Конституційний Суд України при реалізації своїх повноважень діє самостійно та є незалежним від будь-якого незаконного впливу.

принцип колегіальності

означає, що судочинство Конституційним Судом здійснюється колегіально. Рішення приймаються, а висновки даються Конституційним Судом України поіменним голосуванням.

гласність діяльності Конституційного Суду

забезпечується відкритістю та усністю судового процесу, а рішення і висновки публікуються у «Віснику Конституційного Суду України» та інших офіційних виданнях України.

принцип рівноправності

полягає у тому, що кожен із суддів володіє одним голосом і рівним правом скористатися ним при виконанні суддівських обов'язків.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Завдання.

Проаналізуйте 16 ст. Закону України «Про Конституційний Суд України» та визначте основні вимоги до суддів Конституційного Суду.

Стаття 16. Вимоги до судді Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

  • конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
  • додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
  • офіційного тлумачення Конституції та законів України;
  • порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

Запитання для повторення та обговорення

1. Що таке Конституція?

2. З яких розділів складається Конституція?

3. Які питання вирішує Конституційний Суд?

4. Які вимоги до судді Конституційного Суду?

5. Назвіть статті Конституції України, які ви запам’ятали. Як вони можуть допомогти вам у повсякденному житті.

Дискусія.

Ознайомтеся з висловами видатних осіб про закон. Що вони мали на увазі? Чи поділяєте ви їхні думки?