Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Глобальною сучасною екологічною проблемою можна вважати, зважаючи на масштаби впливу

 • А зменшення потужності озонового шару
 • Б електромагнітне випромінювання
 • В шумове забруднення
 • Г забруднення ставка

2. Антропічне забруднення може бути спричинене

 • А виверженням вулкану
 • Б вивітрюванням гірських порід
 • В масовим розмноженням комах
 • Г внесенням у ґрунт добрив

3. Чинником фізичного забруднення є

 • А побутове сміття
 • Б солі важких металів
 • В світлове випромінювання
 • Г продукти генетичної інженерії

4. Який чинник спричинює заболочення ґрунтів?

 • А будівництво ставків і водосховищ
 • Б незбалансоване зрошення
 • В випадіння кислотних дощів
 • Г радіаційне опромінення

5. Акліматизація - це

 • А зміна клімату внаслідок руйнації озонового шару
 • Б сукупність методів вивчення кліматичних показників
 • В пристосування організмів до нових умов мешкання
 • Г відновлення на певній території видів місцевих організмів

6. У якому заповіднику України охороняють зображену тварину?

 • А Чорноморському
 • Б Карпатському
 • В Дунайському
 • Г Асканія-Нова

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Прочитайте речення: «У зображеному на монеті заповіднику зберігають (1) та ведуть роботи з охорони (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

 • А 1 - заплавні долини,
 • Б 1 - гірські екосистеми,
 • В 1 - морські екосистеми,
 • Г 1 - ландшафти степу,
 • 2 - птахів
 • 2 - хвойних рослин
 • 2 - водних ссавців
 • 2 - копитних

8. Проаналізуйте твердження.

І. Явище «цвітіння» води викликане масовим розмноженням ціанобактерій.

ІІ. Вода набуває зеленого кольору внаслідок розмноження фотосинтезувальних організмів, що позитивно впливає на інші організми. Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише ІІ
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

9. Учень та учениця аналізували діаграму перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забрудників повітря. Учень зазначив, що лише нітроген(IV) оксид перевищує гранично допустимі концентрації в повітрі. Учениця зауважила, що карбон(ІІ) оксид оксид та феноли містяться в повітрі в ГДК. Чи має хтось рацію?

 • А лише учень
 • Б лише учениця
 • В обидва мають рацію
 • Г обидва помиляються

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Схарактеризуйте екологічні проблеми атмосфери за наведеними ознаками.

Природним джерелом забруднення атмосфери є

 • 1 радіоактивне опромінення після аварії
 • 2 пил вулканічного походження
 • 3 вихлопні гази автомобіля

Порушення теплового балансу планети виявляється в утворенні

 • 1 смогу
 • 2 кислотних дощів
 • 3 парникового ефекту

Зменшення вмісту озону в атмосфері є причиною

 • 1 підвищення врожайності сільськогосподарських культур
 • 2 збільшення кількості мутацій
 • 3 прискорення росту рослин

11. Схарактеризуйте результати природоохоронної діяльності України за наведеними ознаками.

Найстарішим заповідником на території України є

 • 1 Карпатський
 • 2 Дунайський
 • 3 Асканія-Нова

Рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання заносять до

 • 1 Чорного списку
 • 2 Зеленої книги
 • 3 Червоної книги

Перший ботанічний сад на території України було створено в місті

 • 1 Києві
 • 2 Львові
 • 3 Харкові

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

1.Висловіть судження щодо стану екологічної ситуації своєї місцевості проживання.

2. Оцініть можливість вашої особистої участі у справі збереження біорізноманіття.