Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

§ 39. Антропічний вплив на біорізноманіття

Як залежить стабільність екосистеми від біорізноманіття?

Одним з основних документів, ухвалених Конференцією ООН з питань довкілля й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) є Конвенція про біорізноманіття. У ній уперше проголосили необхідність збереження біорізноманіття спільним завданням і пріоритетним напрямом діяльності всього людства. Варто усвідомлювати величезне значення видового складу екосистем для еволюції та збереження біосфери.

Біорізноманіття - сукупність різноманітних об'єктів органічного світу будь-якої території або акваторії, визначених на підставі вибраного критерію.

Розрізняють біорізноманіття видове (сукупність усіх видів організмів, що населяють нашу планету, тобто загальний генофонд Землі), генетичне (сукупність генофондів різних популяцій одного виду) й екосистемне (сукупність екосистем планети).

Причини зменшення біорізноманіття. Біорізноманіття протягом розвитку біосфери весь час змінювалося під впливом чинників навколишнього середовища. Але з появою людини як виду та з подальшою її соціалізацією, вплив на біорізноманіття став небезпечно швидкоплинним і необоротним. Провідною причиною, чинником зменшення біорізноманіття є порушення гомеостазу екологічних систем унаслідок негативного антропічного впливу. Одним з підходів характеристики ступеня порушення гомеостазу може бути, наприклад, визначення частки (%) території континентів, яка зазнала певного антропічного впливу (рис. 189).

Рис. 189. Антропічний вплив на різні частини суходолу

Частина суходолу

Загальна площа (км2)

Відсоток площ

недоторканих1

частково порушених2

із домінуванням людини3

Європа

5 759 321

15,6

19,6

64,9

Азія

53 311 557

43,5

27,0

29,5

Африка

33 985 316

48,9

35,8

15,4

Пн. Америка

26 179 907

56,3

18,8

24,9

Пд. Америка

20 120 346

62,5

22,5

15,1

Австралія

9 487 262

62,3

25,8

12,0

Антарктида

13 208 983

100,0

0,0

0,0

Примітка. 1 - для них характерні найбільша кількість первинної рослинності, дуже низька щільність населення. 2 - для них характерні зміна структури під впливом сільського господарства; наявність вторинної рослинності (вторинна сукцесія); підвищена густота свійських тварин на одиницю площі; інші ознаки впливу людини; 3 - для них характерні наявність постійного сільського господарства або високий рівень урбанізації; первинна рослинність вилучена; високий рівень спустелення або іншої постійної деградації.

Проаналізуйте інформацію. Сформулюйте можливі причини різного ступеня впливу людини на континентах. На яких континентах порушення біорізноманіття буде, на вашу думку, максимальним і чому?

Стрімке зростання чисельності населення планети спричинює зростання споживчих потреб. Для їх забезпечення виникає необхідність перетворювати природні землі на сільськогосподарські угіддя, промислові об'єкти. Цей процес супроводжується зникненням не лише видів, а й екосистем.

Ми маємо зберегти біорізноманіття. Одним зі шляхів відновлення або збільшення біорізноманіття є акліматизація - пристосування організмів до нових умов мешкання, у які вони потрапили природним шляхом або були свідомо чи випадково перенесені людиною. Такими, що акліматизувалися, уважають організми, які в нових умовах нормально розвиваються й дають життєздатне потомство (рис. 190). З метою відновлення на певній території видів місцевих організмів, що зникають або вже зникли, проводять реакліматизацію. Таким шляхом у заповідниках України була відновлена популяція Зубра європейського. Законом України «Про тваринний світ» (2001 р.) заборонене самовільне переселення тварин на незвичні місця проживання й акліматизацію нових тварин.

Варто пам'ятати, що дослідження організмів дає поштовх до розвитку багатьох напрямів науки. Наприклад, відкриття, яке лежить в основі важливих для медицини методів, може відбутися в галузі біології, абсолютно не пов'язаній з людиною. Зокрема, розробка полімеразної ланцюгової реакції була б неможливою без відкриття ДНК-полімерази, яка ефективно працює в умовах підвищеної температури, за якої звичайні білки денатурують (75° С). Вона виділена з бактерій, що мешкають у гарячих джерелах. Організми нині є джерелом сировини для багатьох галузей господарства або можуть стати ними надалі. Крім того, ми маємо розуміти, що кожний організм - ланка живого ланцюга, втрата якої призведе до руйнації цілісної системи внаслідок порушення гомеостазу.

Рис. 190. Акліматизовані в Україні тварини

Олень плямистий

Ондатра болотяна

Амур білий

Роботу з акліматизації рослин проводять ботанічні сади й дендропарки, а тварин - деякі заповідники й зоопарки.

За акліматизації важливими чинниками є кліматичні умови, наявність кормової бази, відсутність потенційних природних ворогів. Стенобіонтним видам важко адаптуватися до умов життя в іншому регіоні або на іншому континенті.

Поміркуйте, з якою метою було акліматизовано цих тварин.

Підготуйте повідомлення про акліматизацію організмів на різних континентах.

  • 1. Дайте означення понять біорізноманіття, акліматизація, реакліматизація.
  • 2. Які чинники призводять до зменшення біорізноманіття?
  • 3. Поясніть необхідність збереження біорізноманіття.
  • 4. Оцініть можливість особисто вашої участі в справі збереження біорізноманіття.