Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Стрес та його біологічне значення

Пригадайте будову та функції гіпоталамо-гіпофізарної системи.

У процесі життєдіяльності людина адаптується до змін умов існування. Цей процес забезпечують регуляторні системи організму. У курсі біології людини ви розглядали численні приклади специфічних реакцій систем організму. Наприклад, під час виконання фізичної роботи спостерігається збільшення частоти та глибини дихання, частоти скорочень серця, артеріального тиску тощо. По закінченні роботи кровоносна та дихальна системи повертаються у вихідний стан.

Поняття стресу. Зміни умов існування можуть бути дуже сильними або тривалими. У такому випадку розвивається особлива реакція напруження регуляторних систем організму, яку називають стресом. Стреси можуть спричинятися найрізноманітнішими чинниками - стресорами. Особливістю стрес-реагування є його неспецифічність до конкретного характеру стресогенного чинника. За характером чинники можуть бути фізичними (зміни температури, травмування організму), біологічними (дія паразитів), соціально-психологічними (конфлікти, незадоволені потреби).

Стадії розвитку стресу. За особливостями змін функціонування організму виділяють три стадії розвитку стрес-реагування (рис. 109). Першу стадію, або реакцію тривоги, характеризують зростання рівня активації симпатичного відділу нервової системи й відповідні перебудови в характері функціонування всіх основних систем органів. Наступна стадія - опору, під час якої в організмі відбуваються зміни, скеровані на подолання дії стресогенного чинника.

Рис. 109. Зміни адаптаційних реакцій організму під час різних стадій розвитку стресу

Проаналізуйте графік.

Прочитайте твердження щодо характеристики графіку.

І. Здоровий організм здатен нескінченно довго чинити опір дії стресорів.

ІІ. На стадії виснаження людина може захворіти або навіть померти.

ІІІ. Крива розвитку стес-реакції залежить від типу стресогенного чинника.

Чи є поміж них правильні?

Остання стадія - виснаження - розвивається, якщо організм не може успішно боротися зі стресором, їй властиві посилення зрушень параметрів гомеостазу, виникнення захворювань і нервово-емоційних розладів тощо.

У розвитку стрес-реакцій визначна роль належить симпатичній нервовій системі, яка діє узгоджено з гіпоталамо-гіпофізарно-адреналовою системою гуморальної регуляції (рис. 110). Підвищення тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи супроводжують хронічне зростання частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та збільшення концентрації глюкози в крові. Гальмівні впливи симпатичної системи на травний тракт можуть призводити до розладів його діяльності. Під час розвитку стресу відбувається зростання секреції адренокортикотропного гормону гіпофізу, що стимулює секрецію корою надниркових залоз адреналіну, ефекти дії якого подібні до симпатичних.

Форми стресу. Розрізняють дві основні форми стресу. Еустрес - це реакція організму на помірні за силою подразники. Для нього характерні активація описаних вище неспецифічних захисних механізмів, скерованих на боротьбу з несприятливими чинниками. Еустрес відповідає двом першим стадіям розвитку стрес-реакцій. Якщо через деякий час дію стресора не було подолано, стрес стає хронічним, а еустрес переходить у дистрес. Йому відповідає стадія виснаження, яку в суб'єктивній сфері супроводжує розвиток сильних негативно-емоційних станів. Для того, щоб запобігти розвитку дистресів, людина може певною мірою керувати своєю емоційною сферою. Так, аналізуючи свої реакції, треба коригувати власну поведінку і ставлення до оточення в бік позитивного їх сприйняття. Негативна оцінка навколишніх реалій може спричинювати погіршення здоров'я. Характер реагування дорослої людини на стресори залежить від її індивідуальних особливостей: як уроджених, так і набутих (наприклад переживання сильного стресу в дитинстві).

Рис. 110. Фізіологічні механізми розвитку стресових реакцій

Поясніть зміни в діяльності нервової та гуморальної систем на різних стадіях розвитку стресу.

  • 1. Дайте означення поняття стрес.
  • 2. Наведіть приклади стресорів і стрес-реакцій.
  • 3. Поясніть різницю між еустресом та дистресом.
  • 4. Чи може людина впливати на рівень стресу?
  • 5. Поясніть біологічне значення стресу.