Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Адаптації»

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Рушійною силою еволюції Ч. Р. Дарвін уважав

 • А внутрішнє прагнення організму до прогресу
 • Б зміни в організмі в результаті тренування органів
 • В процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування
 • Г добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

2. Відповідно до сучасних поглядів елементарною одиницею еволюції є

 • А екосистема
 • Б популяція
 • В особина
 • Г вид

3. Випадкову зміну частоти зустрічальності алелів у малих популяціях називають

 • А міграцією
 • Б ізоляцією
 • В дрейфом генів
 • Г популяційними хвилями

4. Яка видозміна листків є пристосуванням рослини до життя в посушливих умовах?

 • А вуса полуниці
 • Б вусики гороху
 • В колючки кактуса
 • Г ловчі листки росички

5. На рисунку наведено приклад взаємозв'язків між різними видами. Укажіть його.

 • А хижацтво
 • Б мутуалізм
 • В паразитизм
 • Г коменсалізм

6. Укажіть організми різних видів, один з яких певний час використовує іншого як джерело живлення та середовище мешкання.

 • А ціп'як бичачий і корова
 • Б ховрах степовий і миша польова
 • В підберезник твердуватий і береза
 • Г павук-хрестовик і бджола медоносна

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

7. На рисунку зображено хребетних тварин.

Поміж зазначених ознак виявіть адаптації до наземного середовища.

 • 1 шкіра, вкрита роговими лусками
 • 2 суглобові кінцівки
 • 3 наявність очей
 • 4 легеневе дихання
 • 5 статеве розмноження
 • 6 формування зародкових оболонок

Які з адаптацій є спільними для обох організмів?

 • А 1, 2
 • Б 2, 4
 • В 3, 5
 • Г 4, 6

8. Прочитайте речення: «Крило кажана та плавець дельфіна є (1) органами, які виникли внаслідок (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

 • А 1 - гомологічними
 • Б 1 - аналогічними
 • В 1 - рудиментарними
 • Г 1 - гомологічними
 • 2 - конвергенції
 • 2 - дивергенції
 • 2 - паралелізму
 • 2 - дивергенції

9. Прочитайте твердження щодо еволюційних змін зображених тварин.

І. Обидві тварини пристосовані до життя у воді.

ІІ. Можливий шлях виникнення обох видів - адаптивна радіація.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише ІІ
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Схарактеризуйте зображену рослину за наведеними ознаками.

Середовище мешкання

 • 1 водне
 • 2 наземне
 • 3 наземно-водне

Пристосування до умов існування

 • 1 розмноження за допомогою спор
 • 2 наявність повітряних коренів
 • 3 видозміна листків

Особливості умов існування

 • 1 низька температура повітря, велика кількість опадів упродовж року
 • 2 висока температура повітря, незначна кількість опадів упродовж року
 • 3 низька температура повітря впродовж року, сезонні коливання кількості опадів

11. Схарактеризуйте адаптації Рака річкового, Карася сріблястого й Дельфіна чорноморського до умов існування.

Адаптацією в усіх трьох видів є

 • 1 шкіра, яка містить слизові залози
 • 2 наявність зябер
 • 3 обтічна форма тіла

Використовує атмосферне повітря для дихання

 • 1 Рак річковий
 • 2 Карась сріблястий
 • 3 Дельфін чорноморський

Орієнтація за допомогою бічної лінії є пристосуванням у

 • 1 Рака річкового
 • 2 Карася сріблястого
 • 3 Дельфіна чорноморського

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

1. Поясніть значення теорії Ч. Дарвіна для подальшого розвитку поглядів на еволюційний процес.

2. Порівняйте адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання.