Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Ця книжка продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, ви маєте пригадати раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів, адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого. Ви вже знаєте, що підручник - не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виокремлювати та запам'ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спочатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його структурою.

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій

§ 3. Адаптації на молекулярному рівні організації живого

§ 4. Адаптації на клітинному рівні організації живого

§ 5. Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види

§ 6. Адаптивна радіація

§ 7. Життєві форми рослинних і тваринних організмів як адаптації до середовища мешкання

§ 8. Екологічна ніша як наслідок адаптацій до існування в екосистемі

§ 9. Симбіоз та його форми

§ 10. Спряжена еволюція (коеволюція) та коадаптація

§ 11. Способи терморегуляції організмів

§ 12. Основні середовища існування та адаптації до них організмів

§ 13. Організм як середовище існування. Взаємовигідне співіснування організмів

§ 14. Поширення паразитизму поміж різних груп організмів

§ 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем

Практична робота. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Індивідуальне завдання. Дослідження Гаузе

Індивідуальне завдання. Кораблі пустелі

Індивідуальне завдання. Мурахи й комахоїдна рослина

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

§ 16. Поняття про здоров’я

§ 17. Поняття хвороби

§ 18. Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами

§ 19. Імунітет і його типи

§ 20. Імунотерапія та її значення

§ 21. Негативний вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків

§ 22. Стрес та його біологічне значення

§ 23. Здоровий спосіб життя

Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров’я

Індивідуальне завдання. Сучасна терапія онкологічних захворювань

Індивідуальне завдання. Малярія

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 7. Екологія

§ 24. Екологія як наука

§ 24. Екологія як наука

§ 26. Поняття популяції

§ 27. Поняття екосистеми

§ 28. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

§ 29. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

§ 30. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування

Проект. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)

§ 31. Біосфера як глобальна екосистема

§ 32. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

§ 33. Вчення Володимира Вернадського про біосферу та ноосферу

Індивідуальне завдання. Корабельний черв’як

Індивідуальне завдання. Біоми України

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 34. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

§ 35. Забруднення довкілля, його види та критерії

§ 36. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

§ 37. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм

§ 38. Антропічний вплив та охорона ґрунтів

§ 39. Антропічний вплив на біорізноманіття

§ 40. Екологічна політика в Україні

§ 41. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону

Індивідуальне завдання. Перспективи вироблення біогазу

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

§ 42. Завдання та методи сучасної селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

§ 43. Значення праць М. І. Вавилова для розвитку селекції

§ 44. Сучасна біотехнологія та її основні напрями

§ 45. Генетична інженерія в сучасній селекції

§ 46. Роль біологічних досліджень у розвитку медицини

§ 47. Генетична інженерія людини

§ 48. Досягнення клітинної інженерії

§ 49. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм і біологічний захист

Проект. Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти

§ 50. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

§ 51. Роль біології в розвитку людства

Індивідуальне завдання. Перепрограмування клітин

Індивідуальне завдання. ГМО

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»