Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень

Спадковість і мінливість

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Ділянка молекули ДНК, на якій закодована інформація про певну ознаку організму, - це

А генотип

Б геном

В інтрон

Г ген

2. Процес синтезу молекули РНК з використанням молекули ДНК як матриці називають

А транскрипцією

Б трансляцією

В реплікацією

Г репарацією

3. Укажіть імовірність народження дитини з рецесивною ознакою, якщо батько є гомозиготним, а мати - гетерозиготною за відповідним геном.

А 0 %

Б 25 %

В 50 %

Г 100 %

4. Спосіб успадкування певної ознаки, коли за її формування відповідають кілька неалельних генів, а ступінь вияву її залежить від кількості алелів цих генів, називають

А епістазом

Б полімерією

В домінуванням

Г плейотропією

5. Послідовність розташування ділянок хромосоми позначимо літерами ABCDEF. Унаслідок якої мутації хромосома буде мати таку послідовність ділянок: ACBDEF?

А геномної

Б хромосомної

В поліплоідії

Г анеуплоідії

6. У сіамських кішок інтенсивність темного забарвлення змінюється відповідно до температури навколишнього середовища. Який тип мінливості ілюструє цей приклад?

А мутаційної

Б комбінативної

В геномної

Г модифікаційної

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Проаналізуйте твердження щодо геному прокаріотичної та еукаріотичної клітини.

I. Геном прокаріотичної клітини зазвичай містить меншу кількість генів, ніж еукаріотичної.

II. У геномі людини лише 3 % ДНК містить інформацію про будову білків або РНК.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І

Б правильне лише II

В обидва правильні

Г обидва неправильні

8. Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. У родині мати не має цього захворювання і гомозиготна за цим геном, а батько хворіє на гемофілію. Укажіть відсоток імовірності народження дитини, яка буде хворіти на гемофілію.

А 0 %

Б 25 %

В 75 %

Г 100 %

9. Мутація може спричинювати

А збільшення об’єму хутра в білки взимку

Б збільшення кількості хромосом у каріотипі

В зменшення кількості молока в копитних у посушливий період

Г збільшення кількості гемоглобіну в еритроцитах людей під час сходження в гори

Тестові завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Розгляньте схему трансляції. Укажіть правильні варіанти для заповнення пропусків

Триплет мРНК

1 АУЦ

2 АТЦ

3 УАГ

Антикодон тРНК

1 АЦЦ

2 УГГ

3 ТГГ

Скорочена назва амінокислоти

1 Ала

2 Aрг

3 Вал

11. У томатів куляста форма плоду (А) домінує над грушеподібною (а). Від схрещування батьківських форм у першому поколінні гібридів виявилося кулястих і грушеподібних плодів порівну. Надалі в результаті схрещування отриманих рослин з кулястими плодами було вирощено друге покоління томатів: 118 із них дали грушеподібні плоди, а 363 — кулясті.

Можливий варіант генотипів батьківських рослин

1 Аа х аа

2 АА х аа

3 Аа х Аа

Поміж нащадків другого покоління гетерозигот виявилося близько

1 363

2 242

3 59

Відсоток рослин із грушеподібними плодами в потомстві від схрещування гетерозиготних особин буде складати

1 25 %

2 50%

3 75%

Виконайте завдання в письмовій формі (3 бали)

Поясніть значення відкриття генетичного коду для подальшого розвитку біології.

Обґрунтуйте значення законів генетики для оцінювання спадкових ознак у родині.