Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

§ 3. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Які екологічні проблеми місцевості вашого проживання, країни, планети вам відомі?

Чим зумовлено їх виникнення?

Нерозв’язаність екологічних проблем поставила людство на межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню. Наразі ми маємо складний вибір: або й далі жити, нехтуючи законами природи, або ж усвідомити відповідальність перед наступними поколіннями людей за стан нашої планети.

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. Сучасне покоління стає безпосереднім учасником формування нового екологічного світогляду. Створення економічних і політичних умов для забезпечення екологічно стабільного розвитку можливе лише на основі переорієнтації людської свідомості. Вочевидь, із глобальними проблемами неможливо впоратися, діючи роз’єднано, тому особливого значення набуває природоохоронна робота міжнародних організацій (рис. 9). У 1987 р. Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) під головуванням екс-прем’єра Норвегії Ґ. Г. Брундланд опублікувала звіт «Наше спільне майбутнє», у якому поняття сталого розвитку визначалось як розвиток суспільства, що задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Сталий (збалансований) розвиток означає використання ресурсів у такий спосіб, який дає змогу їм повністю відновитися, надаючи прийдешнім поколінням доступ до тих самих ресурсів, якими користуємося ми.

Рис. 9. Міжнародні організації

Організація Об’єднаних Націй. Штаб-квартира в Нью-Йорку, США

ООН є центром зосередження природоохоронного співробітництва держав.

Всесвітній фонд природи. Емблема

Міжнародна неурядова організація, що опікується збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Це найбільша незалежна природоохоронна організація у світі, що має близько 5 млн працівників і добровольців по всьому світу, працюючи в понад 120 країнах. Щорічно здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу людей до проблем охорони навколишнього середовища і їх розв’язання.

Назвіть напрями природоохоронної діяльності Організації Об’єднаних Націй.

Конференція ООН з питань довкілля та розвитку, що проходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., стала визначною подією. На ній були присутні голови 179 держав і представники багатьох країн, міжнародних і неурядових організацій. На конференції було ухвалено всесвітню програму дій «Порядок денний на XXI століття», де сталий розвиток пов’язується з гармонійним досягненням таких цілей:

• висока якість навколишнього середовища і здорова економіка для всіх народів світу;

• задоволення потреб людей і збереження сталого розвитку протягом тривалого періоду.

У 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку були затверджені глобальні Цілі сталого розвитку (ЦСР) (рис. 10). За ініціативи Уряду України та за сприяння системи ООН в Україні протягом року тривав відкритий процес адаптації ЦСР до вітчизняного законодавства. Беручи до уваги принцип «нікого не залишити осторонь» і використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, було розроблено національну систему ЦСР. 5 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», у якій подано результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку, а саме: 86 конкретних завдань та 172 показники для моніторингу їх виконання. Результатом цієї роботи вбачається збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативних впливів, зумовлених забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Я маю це знати як громадянин чи громадянка України. Досягнення глобальних Цілей сталого розвитку природи і суспільства залежить від громадянської позиції кожної людини, яка має знати свої права та обов’язки. Усі закони й нормативно-правові акти приймаються в нашій державі на основі Конституції України й відповідають їй. Багато уваги приділяється в Конституції екологічним правам та обов’язкам людини та громадянина (рис. 11). Перехід до суспільства сталого розвитку вимагає формування нової екологічної моделі поведінки, психологічної настанови на сприйняття екологічного світогляду та суспільних цінностей як особистісних. Тому визначальною умовою для реалізації стратегії сталого розвитку є освіта та виховання. Лише висока культура особистості в її екологічному розумінні уможливить збереження рівноваги між суспільством і природою.

Рис. 10. Глобальні Цілі сталого розвитку

Ознайомтеся з глобальними Цілями сталого розвитку.

Поясніть значення біологічних досліджень для досягнення глобальних Цілей сталого розвитку.

Основні галузі застосування біологічних досліджень. Непересічне значення має біологічна освіта, яка уможливлює розуміння людиною процесів розвитку природи і суспільства. Обговорюючи значення біологічних досліджень для досягнення глобальних Цілей сталого розвитку, ви також упевнилися, що відкриття в біології є підґрунтям для становлення медицини, сільського господарства, охорони природи, багатьох галузей промисловості тощо.

Медична біологія вивчає будову, процеси життєдіяльності та розвиток організму людини, виникнення порушень і методи їх профілактики й діагностики, пристосованість до умов середовища, географічне поширення, чисельність людських популяцій, еволюційні та адаптивні процеси в них. Саме успіхи і відкриття в біології визначають сучасний рівень медичної науки. Розвиток мікроскопічної техніки дав змогу вивчити будову організму людини на тканинному та клітинному рівнях, установити закономірності ембріонального розвитку людини тощо. Відкриття та вивчення бактерій і вірусів допомогло зрозуміти причини розвитку інфекційних захворювань, а відтак і започаткували науково обґрунтований пошук шляхів боротьби з ними. Винайдення антибіотиків уможливило зменшення рівня смертності, спричиненої інфікуванням хвороботворними бактеріями.

Рис. 11. Конституція України - Основний закон держави

«Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.»

«Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.»

Підготуйте повідомлення про природоохоронне законодавство України, використовуючи інтернет-джерела.

Відкриття в генетиці дали можливість розробляти методи ранньої діагностики та профілактики спадкових захворювань людини. Досягнення генної інженерії відкрили широкі перспективи для виробництва біологічно активних сполук - ферментів, гормонів, вітамінів і лікарських речовин. Успіхи молекулярної біології дають інформацію стосовно зв’язків генів і ознак організмів. Прочитання на початку XXI ст. геному людини вказало шлях до детального вивчення ролі конкретних генів у нормальному функціонуванні організму та розвитку патологій (рис. 12)

Швидкі темпи зростання населення планети призвели до нестачі продуктів харчування. Цю проблему здатні розв’язати рослинництво і тваринництво, що базуються на досягненнях генетики та селекції. Завдяки знанню законів спадковості та мінливості, використанню методів генної інженерії можна створювати високопродуктивні сорти культурних рослин і породи свійських тварин. Біологічні знання допомагають у боротьбі зі шкідниками та хворобами культурних рослин, паразитами тварин, а відтак відіграють важливу роль у вдосконаленні лісового й рибного господарства, звірівництва.

Сучасна екологія - це комплексна наука, яка використовує знання різних природничих, технічних, гуманітарних і соціальних наук для вивчення взаємозв’язку суспільства і природи, впливу людини на природне середовище з метою його збереження. Досягнення екології є підґрунтям розроблення стратегії виживання людства. Екологічні дослідження стають обов’язковою складовою будь-якої сфери людської діяльності: промислового виробництва, енергетики, сільського й лісового господарства, транспорту, військової справи, культури.

Рис. 12. Сучасна біологічна лабораторія

Назвіть методи біологічних досліджень.

Опишіть на окремих прикладах застосування цих методів у молекулярній біології, цитології, генетиці, використовуючи раніше набуті знання та інтернет-джерела.

1. Поясніть поняття сталого розвитку природи і суспільства.

2. Перелічіть глобальні Цілі сталого розвитку.

3. Назвіть основні галузі застосування біологічних досліджень.

4. Оцініть важливість біологічних знань для розвитку людства.