Біологія. Повторне видання. 9 клас. Андерсон

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. Повторне видання. 9 клас. Андерсон

Зміст підручника відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 804 від 07.06.2017. Реалізація змісту сприятиме формуванню ключових і предметних компетентностей, розвитку критичного мислення й вміння командної роботи. У підручнику містяться завдання, виконання яких вимагає пригадування й відтворення інформації, застосування фактичних знань на рівні базових навичок, використання набутих знань, умінь та навичок у нестандартній ситуації.

Вступ

§ 1. Біологія — наука про живе. Рівні організації біологічних систем

Тема 1. Хімічний склад клітини

§ 2. Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки

§ 3. Органічні молекули. Біологічні макромолекули — біополімери

§ 4. Вуглеводи та ліпіди

§ 5. Білки: структурна організація та функції

§ 6. Ферменти, їх роль у клітині

Лабораторна робота. Дослідження властивостей ферментів

§ 7. Нуклеїнові кислоти:структурна організація та функції. АТФ

Практична робота. Розв’язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Хімічний склад клітини

Тема 2. Структура клітини

§ 8. Дослідження клітин

§ 9. Клітинна мембрана

§ 10. Цитоплазма й основні клітинні органели

§ 11. Ядро: будова і функції

§ 12. Типи клітин. Рослинна, тваринна та грибна клітини

Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Структура клітини

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 13. Обмін речовин і перетворення енергії в клітині

§ 14. Біохімічні механізми дихання

§ 15. Фотосинтез. Його планетарна роль

§ 16. Хемосинтез

§ 17. Загальні принципи перетворення речовин у клітинах

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Принципи функціонування клітини

Тема 4. Збереження та реалізації спадкової інформації

§ 18. Гени та геноми

§ 19. Транскрипція. Основні типи РНК

§ 20. Генетичний код

§ 21. Біосинтез білка

§ 22. Подвоєння ДНК

§ 23. Клітинний цикл. Мітоз

Лабораторна робота. Дослідження фаз мітозу

§ 24. Мейоз

§ 25. Статеві клітини й запліднення

§ 26. Індивідуальний розвиток організмів

Практична робота. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Збереження та реалізація спадкової інформації

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 27. Генетика як наука: історія та методи

§ 28. Основні генетичні поняття

§ 29. Закони Менделя

§ 30. Неменделівське успадкування ознак

§ 31. Зчеплене успадкування

§ 32. Форми мінливості. Спадкова мінливість

§ 33. Неспадкова мінливість

Лабораторна робота. Дослідження мінливості в рослин і тварин

§ 34. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Практична робота. Складання схем схрещування

Проєкт. Складання власного родоводу/Демонстрація успадкування певних ознак (за вибором)

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Закономірності успадкування ознак

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 35. Еволюція та її докази. Відкриття Ч. Дарвіна

§ 36. Популяція як елементарна одиниця еволюції

§ 37. Видоутворення як етап еволюційного процесу

§ 38. Сучасні погляди на еволюцію

§ 39. Еволюція людини

§ 40. Світоглядні та наукові погляди на походження життя

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Еволюція органічного світу

Тема 7. Біорізноманіття

§ 41. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 42. Різноманітність форм життя: віруси та прокаріоти

§ 43. Різноманітність еукаріотичних організмів

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Біорізноманіття

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 44. Екологічні чинники

§ 45. Екосистема. Різноманітність екосистем

§ 46. Харчові зв’язки та потоки енергії в екосистемах

§ 47. Біосфера як цілісна система

§ 48. Стабільність екосистем та причини її порушення

§ 49. Заходи щодо збереження біосфери

Проєкт. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Надорганізмові біологічні системи

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 50. Одомашнення рослин і тварин. Поняття про селекцію

§ 51. Біотехнологія, її завдання та методи

§ 52. Генетична інженерія

§ 53. Клітинна інженерія

§ 54. Біологія і медицина

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 55. Загальні властивості живих систем