Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК XX СТ.)

Урок 30. РОЗВИТОК, ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: важливі для сучасності наукові й технічні винаходи, здійснені впродовж «довгого» XIX ст.; найбільш відоміші правові пам'ятки XVIII—ХІХ ст.; основні наукові центри Європи та США;

• вміти: характеризувати досягнення науки і техніки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Перший період історії Нового часу залишив по собі значні досягнення й відкриття, які й сьогодні вважають візитівкою цієї епохи (демонстрування відеоряду або електронної презентації «Досягнення світової культури кінця XVII-XVIII ст.»).

Бесіда

1. Чи всі вони вам відомі? До якої сфери культурного життя належать?

2. Як можна назвати сферу людського життя, відображену у слайдах?

3. Чому діячів культури XIV-XVII ст. називали гуманістами, а час, коли вона розвивалася, — Відродженням?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотиваційно-асоціативна бесіда

1. Хто такі І. Ньютон, М. Фарадей, Г. Герц, Д. Менделєєв, Ч. Дарвін?

2. У якій сфері вони здобули визнання?

3. Які асоціації викликають у вас слова «рентген», «азбука Морзе», «кольт»? Як, на вашу думку, вони співвідносяться з темою уроку?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі схемою

♦ Слухаючи розповідь учителя, складіть схему «Ознаки індустріального суспільства» .

Орієнтовний вигляд схеми

Розвиток науки і техніки

Учитель. В останню третину XIX ст. у більшості країн Європи і США починається бурхливий розвиток великого промислового виробництва. Індустріалізація стала можливою після завершення промислового перевороту.

Деякі вчені вважають, що промисловий переворот (перехід до використання парового двигуна) вперше відбувся у Великій Британії ще в 1760-ті рр. Дослідники цей період класифікують як першу НТР.

Вона становила собою процес подальшого зростання машинної промисловості й формування на цьому ґрунті індустріальної структури господарства. Особливо стрімким був прогрес у провідних галузях: металургії, машинобудуванні, транспорті. На початок XX ст. у Великій Британії, Німеччині і США обсяг промислової продукції перевищував за вартістю сільськогосподарську. Впритул до формування індустріальної структури економіки підійшли також Франція і Росія.

Робота з поняттями

Індустріальне суспільство — тип суспільства, який визначають рівнем розвитку техніки, індустріального розвитку.

Науково-технічна революція (НТР) — це докорінне якісне перетворення продуктивних сил на основі прискореного розвитку науки і техніки та перетворення науки на безпосередню продуктивну силу.

Учитель. Друга НТР розпочалася в провідних державах Європи у другій половині XIX ст. і була пов’язана не лише з великими науково-технічними відкриттями, але й принциповими змінами в технології виробництва. Так, англієць Бессемер винайшов конверторний спосіб виплавки сталі, що замінив стару систему пудлінгування. Перехід до бессемерівської технології дозволив значно збільшити виробництво металу і знизити вартість сталі.

В останній третині XIX ст. виплавка сталі у світі зросла в 56 разів. Суттєво збільшити виробництво металу з наявних у Європі і США руд дозволили також технологічні винаходи французького інженера Мартена, англійського металурга Томаса, винахідника регенеративної печі Сіменса.

Крім цього, НТР характеризувалася впровадженням технічних новинок:

• у сільському господарстві — мінеральні добрива, сільськогосподарські машини (трактори);

• у військово-стратегічній сфері — нові види стрілецького озброєння та артилерії, поява воєнної авіації і танків, створення військово-морських флотів тощо. Упродовж 1871-1900 рр. залізнична мережа світу зросла в 4 рази. Старі парові машини дедалі більше витіснялись електродвигунами і двигунами внутрішнього згоряння. Виникають якісно нові галузі промисловості — електротехнічна, хімічна, літако- і автомобілебудування, продукція яких починає швидко змінювати повсякденне життя людей.

Тобто в період Нового часу відбувся перехід від аграрно-ремісничого суспільства до індустріального.

Робота з картою

• Розглянути сторінку історичного атласа «Винаходи та відкриття XIX — початку XX ст.» і назвати:

1) держави, у яких були зроблені найважливіші відкриття;

2) досягнення в медицині;

3) досягнення і відкриття в електромеханіці;

4) досягнення у військовій галузі.

Робота в групах

1. Працюючи в групах, за допомогою додаткових джерел інформації презентувати відкриття, досягнуті науковцями на межі століть.

1-ша група. Фізика;

2-га група. Біологія;

3-тя група. Хімія;

4-та група. Медицина.

2. Результати роботи оформити у вигляді таблиці.

Галузь знань

Вчені

Суть відкриття

Наслідки

Розвиток освіти

Робота з інформаційними джерелами

♦ Уважно прочитайте інформаційні тексти та виконайте завдання.

1. Визначте причини поширення освіти.

2. Назвіть час, коли в країнах Європи була запроваджена загальне початкове навчання.

3. Назвіть основні типи освітніх закладів.

4. Поясніть, чому так повільно зростала кількість людей з середньою та вищою освітою.

Інформаційна картка 1

Технічний прогрес і пов’язаний з ним перехід до машинного виробництва зажадали грамотних кваліфікованих працівників. Тому в західних країнах у другій половині XIX ст. запроваджують загальне початкове навчання. Число грамотних чоловіків до кінця століття досягло 75-90 % від загального числа. У загальнодоступній школі дітей навчали читання, письма, давали елементарні знання з арифметики, знайомили з історією, релігійними догматами. Характерним для шкільного процесу навчання було зазубрювання певного мінімуму знань.

Діти заможних батьків мали можливість здобути середню освіту. Із розвитком промислового виробництва поряд з гімназіями гуманітарного профілю з’явилися технічні та реальні училища, у яких значну увагу приділяли вивченню математики, фізики, хімії. Середня школа була недоступна основній масі дітей і тому що була платною, і тому що діти бідняків вже змалку були змушені заробляти на життя.

По закінченні середньої школи освіту можна було продовжити у вищих навчальних закладах і здобути професію інженера, агронома, вчителя, лікаря. Вища освіта всюди була платною. Жінкам доступ до університетів був закритий.

Інформаційна картка 2

Аж до XX ст. населення в світі загалом залишалося неписьменним. Більшість людей не вміло навіть читати і писати. Лише у високорозвинених країнах Західної Європи, охоплених індустріалізацією, спостерігався помітний прогрес. У XIX ст., особливо в другій половині, розпочалося суттєве поширення освіти. Це стало можливим завдяки тому, що суспільство стало більш заможним, і зріс матеріальний добробут людей. Крім того, індустріальна цивілізація вимагала кваліфікованих робітників. Тому держава почала приділяти більше уваги питанням освіти і розпочали перехід до загального обов’язкового навчання. У Великобританії закон про обов’язкову освіту всіх дітей до 12 років був прийнятий 1870, а у Франції —1882 року.

У деяких європейських країнах перехід до загального початкової освіти відбувся ще раніше. У лютеранській Швеції, наприклад, 1686 року був прийнятий закон, що зобов’язував главу сімейства навчати грамоти своїх дітей і навіть слуг. І закон цей виконували неухильно. Адже найважливішим обов’язком лютеранина було самостійне читання Біблії. Навіть одружитися не можна було доти, поки молоді люди не навчаться читання. Не дивно, що до кінця XVIII ст. у Швеції було досягнуто найбільш високого рівня писемності населення в Європі. Проте закон про обов’язкове початкове навчання був прийнятий лише 1880-х рр.

Інформаційна картка 3 [1]

Серед студентів дев’яти університетів Російської імперії вчилися представники станів:

• діти дворян і чиновників — 32,4 %;

• діти почесних громадян і купців — 11,5 %;

• представники духовенства — 7,6 %;

• міщан — 24,2 %;

• діти селян і козаків — 14,6 %;

• діти інших станів — 4,4 %.

Завдання

1. Зробіть висновок про рівень вищої освіти в Російській імперії і порівняйте його з іншими країнами Європи.

2. Зробіть висновок про причини низького рівня охоплення вищою освітою окремих прошарків російського суспільства.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть основні науково-технічні відкриття і технологічні зміни кінця XIX ст.

2. Розкажіть, як вони справили найбільший вплив на розвиток економіки.

3. Охарактеризуйте найбільш поширені форми монополістичних об’єднань у країнах Європи і США та їхню роль у житті цих країн.

4. Проаналізуйте вплив монополістичних об’єднань на управління промислово розвинутих країн Європи і США в кінці XIX ст.

Метод «Відкритий мікрофон»

• Висловіть власну думку щодо значення відкриттів, які, на їхню думку, змінили світ.

Дискусія

• «Чого більше в прогресі — добра чи зла?»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. Підготувати уявну подорож до виставкового центру з літератури та мистецтва.

Використані джерела

1. http://forum.vgd.ru/1518/62272/