Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Розділ 1. ЄВРОПА ПІД ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Уроки 1-2. КРИЗА «СТАРОГО ПОРЯДКУ» І ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТ.

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: хронологічні межі й періодизацію Французької революції;

• розуміти: причиновий зв'язок між ідеями епохи Просвітництва, кризою «старого порядку» і революцією у Франції; Французьку революцію як поштовх до модернізації в соціальній та культурній сферах життя Європи; поняття «конституційна монархія»;

• вміти: розкрити передумови і сутність Французької революції; обґрунтувати судження про історичне значення Декларації прав людини і громадянина, діяльності Дантона, Робесп'єра.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з таблицею «Періодизація Нового часу»

І період (1492-1789 рр.)

II період (1789-1914 рр.)

1. Освоєння європейцями нових земель.

2. Початок промислового перевороту.

3. Поширення представницьких органів влади — парламенту.

4. Боротьба бездержавних народів за досягнення національної незалежності.

5. Зародження правової держави, становлення демократії, політичних партій.

6. Формування більшості сучасних європейських держав.

7. Провідне місце в суспільстві посіли підприємці-власники і наймані робітники.

8. Обмеження впливу католицької церкви.

9. Стрімкий розвиток науки, поява технічних винаходів.

10. Поширення ідей гуманізму.

11. Розвиток техніки, поява нових засобів зв’язку, транспорту, нових галузей промисловості (машинобудівної, хімічної, електротехнічної тощо).

12. Формування сучасних мов і національних культур.

13. Розвиток торгівлі, світового ринку.

Відповідь: І: — 1, 3, 6, 8, 9,10.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель готує учнів до роботи на уроці та повідомляє тему і мету уроку, яку оголошують і записують на дошці/екрані (краще це зробити заздалегідь), пояснює назву нової теми «Криза «старого порядку» і Французька революція кінця XVIII ст.» й пропонує учням висловити свою думку щодо нового матеріалу та потреби його вивчення.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Франція наприкінці XVIII ст.

Робота з візуальними джерелами

1. Яку інформацію про суспільний устрій Франції ми можемо отримати завдяки карикатурам XVIII ст.?

2. Назвіть основні верстви французького суспільства, які з них є привілейованими, а які ні.

3. Кого ми можемо віднести до третього стану суспільства?

Французька карикатура XVIII ст. [1]

Французька карикатура XVIII ст. [2]

Робота з таблицею

♦ Скласти таблицю «Стани французького суспільства», використовуючи матеріал підручника та додаткові джерела інформації.

Стани французького суспільства

Перший стан

Другий стан

Третій стан

Привілейовані

Непривілейовані

Станови групи

Наявність політичних прав

Сплачування податків

Стан французької економіки напередодні революції

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацюйте наведене джерело, дайте відповіді на запитання.

1. Як ви вважаєте, на що перш за все звернув увагу А. Юнг?

2. Про які наслідки, на вашу думку, попереджає автор?

3. Чому автор наголошує на необхідності випуску товарів саме для бідняків?

Із книги англійського економіста Артура Юнга «Мандрівка Францією» (1787 р.)

«Проїжджаючи через Пейрак, ми зустріли масу жебраків... У селянок відсутні панчохи, черевики, а в землеробів під час роботи немає на ногах не те що дерев’яного, а навіть будь-якого взуття. Ця потреба підриває в корені народний добробут, бо широке споживання серед бідняків важливіше, ніж серед багатих; становище бідняків, яке примушує їх утримуватися від придбання шкіряних і бавовняних виробів, слід визнати злом, що спричиняє надзвичайно важливі наслідки».

Робота з інфографікою

1. Яку інформацію про економічне становище Франції подано в інфографіці? [3]

2. Назвіть основні статті доходу держави та суспільні стани, що сплачують податки.

3. Назвіть основні статті державних витрат.

4. Зробіть висновок про економічний стан Франції напередодні революції.

Учитель. Франція наприкінці XVIII ст. — це аграрна країна, у якій переважали феодальні пережитки. Вони заважали розвиткові промисловості і торгівлі. Тому промисловий переворот у Франції все ще не відбувся.

Король Людовік XVI постійно змінював міністрів, намагався поповнити казну й навести лад у країні. Міністри Тюрго, Мальзербом, Каллон, Брієн, Неккер по черзі намагалися запобігти загостренню кризи, провести реформи, але всі вони зазнали поразки.

Французьке Просвітництво

Робота з поняттям

Просвітництво — ідейна течія кінця XVII-XVIII ст., заснована на переконанні у вирішальній ролі розуму й науки в пізнанні «природного порядку». Просвітники виступали проти феодально-абсолютистського режиму, за політичні свободи і громадянське рівноправ’я.

Робота з підручником

♦ Використовуючи матеріал підручника, складіть таблицю «Основні ідеї просвітителів».

Ідеї просвітителів

Вольтер

Монтеск’е

Дідро

Руссо

Державний устрій

Права людини

Приватна власність

Релігія та церкви

Французька революція кінця XVIII ст.

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя, складіть таблицю «Періодизація Великої французької революції кінця XVIII ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Період

20 червня 1789 — 10 серпня 1792 р.

Початок революції

10 серпня 1792 — 2 червня 1793 р.

Повалення монархії та встановлення республіки

2 червня 1793 — 27 липня 1794 р.

Якобінська диктатура

27 липня 1794 — 9 листопада 1799 р.

Термідоріанський режим

Робота з картою

• Використовуючи карту історичного атласу «Французька революція кінця XVIII ст.», показати:

1) кордони Франції напередодні революції;

2) місце і дату початку революції;

3) міста, у яких відбулися найбільші революційні виступи;

4) райони селянських заворушень.

Робота в групах

• Опрацювати історичні джерела і відповісти на запитання до них.

1-ша група опрацьовує уривок «Декларації прав людини і громадянина». 26 серпня 1789 р.

Запитання

1. Кого за документом вважали джерелом верховної влади?

2. Які невід’ємні природні права людини проголошували в документі?

3. Чи можна вважати, що «Декларація...» заклала підвалини правової держави у Франції? Чому?

2-га група. Декрет про знищення феодальних прав. 11 серпня 1789 р. [4]

Національні збори остаточно скасували феодальний устрій. Вони постановили, що без винагороди скасовуються лише ті феодальні й чиншеві повинності, які належать до особистісних та речових кріпосних прав, решта — за викуп. Розмір і спосіб викупу визначать Національні збори. Ті повинності, які цей декрет не забороняє, у подальшому будуть стягуватися за викуп.

Запитання

1. Як ви вважаєте, чому скасування деяких повинностей відбувалось за викупом?

2. Хто був у цьому зацікавлений?

3-тя група. Конституція Франції. З вересня 1791 р.

Конституція забезпечує такі громадянські права:

• усі громадяни мають вільний доступ до місць і посад, незалежно від будь-яких відмінностей, окрім тих, що постають з їхніх чеснот та можливостей;

• усі податки належним чином розподіляються поміж усіма громадянами, відповідно до їх статків;

• однакові правопорушення матимуть однакове покарання, незалежно від особистісних відмінностей;

• з власної волі пересуватися... не боячись бути затриманим або ув’язненим, інакше, як за законом, передбаченим Конституцією;

• з власної волі висловлюватись в усній та письмовій формі, друкувати, а також іншим чином поширювати свої думки, без жодної попередньої цензури ... а також проведити обряди того віросповідання, до якого людина належить;

• вільно збиратися у громадських місцях, зберігаючи спокій та без зброї, дотримуючись поліцейських законів;

• вільно звертатись до відповідних органів влади з петиціями, підписаними окремими громадянами.

Запитання

1. Захист яких прав людини передбачала Конституція?

2. На вашу думку, яке з прав, гарантованих Конституцією, було найважливішим?

4-та група Декрет Законодавчих зборів «Батьківщина в небезпеці!».

11 липня 1792 р.

Хай всі, хто першими виявить бажання піднятися на захист того, що в них є найдорожчого, завжди пам’ятають, що вони французи і що вони вільні, хай їхні співгромадяни підтримають безпеку особистості й майна на місцях, хай посадові особи ревно пильнують і хай всі зі спокійною відвагою, що означає істинну силу, очікують заклику, щоби почати діяти, і тоді Вітчизну буде врятовано.

Запитання

1. Назвіть найголовніші цінності французького суспільства.

2. Що саме, на думку авторів документом, є головною запорукою перемоги?

Робота з картою

1. Назвіть держави, що брали участь у першій коаліції проти революційної Франції.

2. Назвіть осередки контрреволюційної еміграції.

3. Назвіть райони контрреволюційних повстань 1792-1794 рр.

Складання логічного ланцюжка

♦ Слухаючи розповідь учителя про про зміну форм державного правління у Франції протягом революції, складіть логічний ланцюжок.

Орієнтовний вигляд логічного ланцюжка

Творча практична робота

♦ На основі аналізу доступних джерел скласти історичний портрет діяча Французької революції.

1. «Дантон — батько французької демократії».

2. «Робесп’єр — “скажена гієна” Французької революції».

3. «Вольтер — батько Просвітництва».

4. «Декларація прав людини і громадянина».

5. «Мірабо — народний трибун чи авантюрист».

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «Хмара слів»

♦ Рогляньте «хмару слів» і складіть з ними речення. Дайте визначення наве деним термінам.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати презентацію «Кодекси Наполеона».

Використані джерела

1. http://propagandahistory.ru/2283/Karikatury-na-Velikuyu-Frantsuzskuyu-revolyutsiyu/

2. http://catherine-catty.livejournal.com/165037.html

3. https://sites.google.com/site/professeurmasse/home/seconde/la-rvolution-franaise- -laffirmation-dun-nouvel-univers-politique

4. Всесвітня історія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. О. Осмоловський, Т. В. Ладиченко. — К.: Ґенеза, 2009. — 240 с.