Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

Розділ V. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК XX СТ.)

УРОК 31

Наукові і технічні досягнення наприкінці XIX — на початку XX ст.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• розпізнавати на карті основні наукові й культурні центри Європи та США;

• характеризувати досягнення науки і техніки, духовної культури в провідних країнах світу;

• визначати здобутки європейського суспільства; взаємини культур народів Європи, Азії та Африки;

• висловлювати думку щодо тенденцій розвитку культури, основних стилів мистецтва, змін у житті та світогляді людей;

• називати важливі для сучасності наукові й технічні винаходи, здійснені впродовж «довгого» XIX ст.; найвідоміші правові пам'ятки XVIII—XIX ст.; основні наукові й культурні центри Європи та США;

• пояснювати і застосовувати поняття: «романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика», «модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове виробництво».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

• Покажіть на карті країни з різною формою державного устрою, що існували на кінець XIX ст. (Монархії, республіки, підкорені країни.)

Бесіда

1. Дайте визначення поняттю промислова революція (переворот).

2. Розкажіть, коли і в якій державі вперше відбувся промисловий переворот.

3. Які його основні ознаки?

4. Назвіть основні тенденції розвитку провідних країн Європи і Америки в першій половині XIX ст.

5. Які відносини приходять на зміну феодальним у ряді країн Європи та США? Яке суспільство при цьому формується?

6. Якими змінами в соціально-економічному та культурному житті супроводжено становлення такого суспільства?

7. Складіть перелік основних наслідків промислової революції у світі.

Робота в групах методом «Ланцюжок»

• Назвіть імена та прізвища видатних осіб, які вплинули на розвиток суспільства у XIX ст.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з історичним джерелом

1. Прочитайте вислови відомого американського бізнесмена та дайте їм оцінку.

2. Визначте, що автор вкладав у ці слова.

3. Виберіть вислів, який найбільше сподобався. Вибір обґрунтуйте.

Вислови американського підприємця та благодійника Джона Девісона Рокфеллера (1839-1937)

• «Перший і головний секрет успіху в бізнесі — це терпіння».

• «Ваша доля залежить від ваших особистих рішень».

• «Дружба, заснована на бізнесі, краще, ніж бізнес, заснований на дружбі».

Повідомлення учнів

Учні, що підготували повідомлення, розповідають про відомих людей, які стали авторами винаходів у кінці XIX століття, що сприяли розгортанню науково-технічної революції.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Науково-технічна революція кінця XIX ст.

Учитель. В останню третину XIX ст. у більшості країн Європи і США починається бурхливий розвиток великого промислового виробництва. Індустріалізація стала можливою після завершення промислового перевороту.

Деякі вчені вважають, що промисловий переворот (перехід до використання парового двигуна) вперше відбувся у Великій Британії ще в 1760-ті рр. Дослідники цей період класифікують як першу НТР.

Вона становила собою процес подальшого зростання машинної промисловості й формування на цьому ґрунті індустріальної структури господарства. Особливо стрімким був прогрес у провідних галузях: металургії, машинобудуванні, транспорті. На початок XX ст. у Великій Британії, Німеччині і США обсяг промислової продукції перевищував за вартістю сільськогосподарську. Впритул до формування індустріальної структури економіки підійшли також Франція і Росія.

Робота з історичним поняттям

• Науково-технічна революція (НТР) — це докорінне якісне перетворення продуктивних сил на основі прискореного розвитку науки і техніки та перетворення науки на безпосередню продуктивну силу.

Учитель. Друга НТР розпочалася в провідних державах Європи у другій половині XIX ст. і була пов’язана не лише з великими науково-технічними відкриттями, але й принциповими змінами в технології виробництва. Так, англієць Бессемер винайшов конверторний спосіб виплавки сталі, що замінив стару систему пудлінгування. Перехід до бессемерівської технології дозволив значно збільшити виробництво металу і знизити вартість сталі.

В останній третині XIX ст. виплавка сталі у світі зросла в 56 разів. Суттєво збільшити виробництво металу з наявних у Європі і США руд дозволили також технологічні винаходи французького інженера Мартена, англійського металурга Томаса, винахідника регенеративної печі Сіменса.

Крім цього, НТР характеризувалася впровадженням технічних новинок:

• у сільському господарстві — мінеральні добрива, сільськогосподарські машини (трактори);

• у військово-стратегічній сфері — нові види стрілецького озброєння та артилерії, поява воєнної авіації і танків, створення військово-морських флотів тощо.

Упродовж 1871-1900 рр. залізнична мережа світу зросла в 4 рази. Старі парові машини дедалі більше витіснялись електродвигунами і двигунами внутрішнього згоряння. Виникають якісно нові галузі промисловості — електротехнічна, хімічна, літако- і автомобілебудування, продукція яких починає швидко змінювати повсякденне життя людей.

Тобто в період Нового часу відбувся перехід від аграрно-ремісничого суспільства до індустріального.

Робота зі схемою

Учитель пояснює матеріал учням, користуючись нижченаведеною схемою.

Ознаки індустріального суспільства

Метод «Займи позицію»

• Визначте, чого більше — позитивного чи негативного — принесли суспільству кінця XIX століття, промислова революція та науково-технічна революція.

Дискусія

• «Чого більше в прогресі — добра чи зла?»

Наслідки науково-технічної революції наприкінці XIX ст.

Учитель. Промисловий переворот у країнах кінця XIX століття завершився утворенням індустріальних суспільств.

Його ознаками стало застосування наукових відкриттів у виробництві: двигуна внутрішнього згорання, верстатів, розвиток мережі залізниць, винайдення нових засобів зв’язку (радіо, телеграф, телефон), створення автомобіля, літака тощо.

Також завдяки цим винаходам значно покращився побут населення.

Однак негативним наслідком утвердження НТР, крім того, став початок гонки озброєнь.

Для задоволення цих запитів на рубежі ХІХ-ХХ ст. ведуть активний пошук ресурсів і джерел сировини.

Метод «Коло ідей»

• Сформуйте проміжні висновки про суть і наслідки НТР. Орієнтовна відповідь

Застосування наукових відкриттів у виробництві:

1) активне використання машин і механізмів: парової машини, водяних і парових турбін, двигуна внутрішнього згоряння, верстатів тощо;

2) розвиток мережі залізниць;

3) винайдення нових засобів зв’язку — радіо, телеграфа, телефона;

4) створення автомобіля та літака та ін.

Монополізація економіки

Учитель. Наприкінці XIX ст. для збільшення прибутків та в результаті «природного» відбору, багато дрібних і середніх підприємств почали зливатися з великими компаніями, які контролювали значну частину різних галузей промисловості. Будівництво велетенських фабрик і заводів потребувало значно більших, ніж раніше, фінансових вкладень. На зміну одноосібним підприємствам, що належали одній людині, приходять корпорації, або акціонерні товариства. Так почали з’являтися монополії. Майно зазвичай переходило до рук нових господарів, у результаті на ринку залишалося лише декілька найбільших і наймогутніших компаній, яким легко було домовитися між собою. З метою уникнення зайвих витрат на конкуренцію вони почали укладати міжкорпоративні угоди, утворювати союзи, що дозволяли їм установити повний монопольний контроль над ринком. Монополії диктували умови праці, ціни на ринку, внаслідок чого отримували надвисокі прибутки.

Робота з історичним поняттям

• Монополії — це великі капіталістичні підприємства або об’єднання підприємств, що зосередили в своїх руках значну частку виробництва певної продукції.

Робота з таблицею

• Слухаючи розповідь учителя та користуючись різними інформаційними ресурсами, скласти таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Основні форми монополістичних об'єднань

Трест

Синдикат

Картель

Концерн (холдинг)

Найбільш розповсюджені у США

Поширені в Росії і Німеччині

Нетривкі союзи — легко створювались й швидко розпадалися

З’явились зі становленням антимонопольного законодавства і юридичною забороною трестів

Об’єднання підприємств, які втрачають будь-яку самостійність. Власники підприємств отримують акції (цінні папери) на суму внесеного паю (частки)

Об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію. Учасники синдикату зберігають власність на засоби виробництва і виробничу самостійність, але втрачають комерційну. Вироблена продукція реалізується як власність синдикату через створену для цього контору

Об’єднання підприємств однієї галузі. Учасники об’єднання укладають угоди щодо цін і розподілу ринків збуту, зберігаючи свою власність і комерційну самостійність

Об’єднання підприємств різних галузей господарювання: торговельних фірм, банків, транспортних компаній, що перебувають під єдиним фінансовим контролем одного чи кількох підприємців

Повідомлення учнів

Учні, що підготували повідомлення, розповідають про діяльність нафтового магната Дж. Рокфеллера і фінансиста Моргана.

Учитель. Між найбільшими корпораціями світу розширюються й урізноманітнюються економічні зв’язки, формується світове господарство. Поряд з розвитком торгівлі великого поширення набуває вивіз за кордон вільних коштів, експорт капіталу. Так, наприклад, щорічні закордонні капіталовкладення Англії лише у 1880-х роках зросли в п’ять разів.

Процес концентрації був характерний і для банківської справи, де відбувалася концентрація капіталів. Банки стали фінансовими центрами, які, вкладаючи кошти в промисловість, зливалися з промисловим капіталом. З’являються потужні фінансово-промислові групи на чолі з представниками фінансової олігархії (група людей, яка володіє злитим банківським і промисловим капіталом).

Демографічні зміни: збільшення населення та поява нових верств

Учитель. У зв’язку з модернізацією життя з’являються нові класи суспільства, а старі намагаються пристосуватися до нових умов. У цей час швидкими темпами йде урбанізація розвинутих держав світу. Відповідно, збільшується кількість людей, що проживали або переїжджали до великих промислових міст.

Основними суспільними верствами залишаються виробники (буржуазія) і наймані робітники (пролетаріат). Серед городян більшу частину становили робітники. На кінець XIX ст. їхня чисельність перевищувала 40 млн осіб. Основну частину робітничого класу становили фабрично-заводські робітники. їхнє становище було важким, особливо в молодих капіталістичних країнах з великою кількістю безробітних — Росії і Німеччині. Домагатися підвищення зарплатні й обмеження тривалості робочого дня доводилось зазвичай у жорстоких зіткненнях з підприємцями, що неухильно посилювало напруження в суспільстві. Заробітна плата не забезпечувала необхідних умов для життя. Здебільшого вони не мали можливості здобути освіту, отримати кваліфіковану медичну допомогу, мати нормальні умови життя. Мінімальною була їхня участь у політичному і суспільному житті своїх країн.

Багато робітників бачили можливість покращення свого становища через перерозподіл власності багатих людей на свою користь, зокрема й насильницькими методами. Для захисту своїх інтересів вони створювали профспілки й організації.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть основні науково-технічні відкриття і технологічні зміни кінця XIX ст.

2. Розкажіть, як вони справили найбільший вплив на розвиток економіки.

3. Охарактеризуйте найбільш поширені форми монополістичних об’єднань у країнах Європи і США та їхню роль у житті цих країн.

4. Проаналізуйте вплив монополістичних об’єднань на управління промислово розвинутих країн Європи і США в кінці XIX ст.

Робота з картою

• Покажіть на карті:

1) найбільш економічно розвинені на кінець XIX ст. держави Європи і США;

2) держави, у яких були створені найбільші монополістичні об’єднання. Чому?

3) європейські міста, у яких проживало близько 1 млн осіб;

4) міста, де проводили Всесвітні промислові виставки.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Ми охарактеризували процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США; визначили причини і наслідки НТР кінця XIX ст.; дали оцінку впливу утопічного соціалізму, марксизму та інших ідеологій на свідомість людини.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. Записати і вивчити основні поняття.

4. Підготуватись до практичної роботи № 5 «Зародження масової культури».

5. Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку XX ст.: дозвілля, родинні стосунки, релігія і мораль».