Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 1

Вступ

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• визначати хронологічні межі та періодизацію Нового часу;

• називати закони історичного розвитку, характеризувати види історичних джерел;

• шукати інформацію з інформаційних ресурсів для опису подій та явищ періоду;

• пояснювати та застосовувати поняття: «Новий час», «модернізація», «революція», «нація», «модерна держава», «індустріальне суспільство», «громадянське рівноправ'я», «парламентська демократія»;

• удосконалити навички роботи з історичними текстами, схемами і таблицями;

• висловлювати судження щодо значення «довгого» ХІХ ст.;

• називати історичні джерела з історії модерного часу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Уявний мікрофон»

• Пригадайте основні події та історичні особи, що найбільше запам’яталися з історії першого періоду Нового часу (у 8-му класі).

Робота з картою

• Користуючись картою атласу, дайте відповідь на запитання:

1. Назвіть основні європейські, азійські та американські держави, які ви запам’ятали з курсу всесвітньої історії 8 класу.

2. Визначте держави, які стали в цей час імперіями. Чи довго вони існували?

3. Порівняйте розвиток країн Західної Європи, Східної Європи та Сходу.

Бесіда

1. Пригадайте, який період історії ви вивчали у 8-му класі.

2. Назвіть основні хронологічні рамки історії першого періоду Нового часу.

3. Яка подія першого періоду Нового часу вам запам’яталась найбільше? Чому?

4. Визначте, чому в кінці XVIII століття, на думку вчених, відбуваються зміни в епосі Нового часу.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель готує учнів до роботи на уроці та повідомляє тему і мету уроку, яку оголошує і записує на дошці / екрані (краще це зробити заздалегідь), пояснює назву періоду «Новий час» та називає хронологічні межі його другої частини з кінця XVIII ст. і до початку XX ст., знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності впродовж вивчення нового курсу й пропонує учням висловити свою думку щодо поняття історичного минулого та потреби його вивчення і поділу на періоди та вироблення власного ставлення до змін у житті та світогляді людей, діяльності історичних діячів епохи.

Робота в парах

• Подумавши одну хвилину, назвіть якомога більше імен історичних діячів з різних держав першого періоду Нового часу та досягнення, завдяки яким вони уславилися.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Хронологічні межі й періодизація Нової історії

Учитель. Наприкінці XVIII ст., на думку істориків, починається другий період Нового часу. Він характеризується утвердженням та перемогою індустріального ладу як панівної системи в Європі, а згодом і в усьому світі. Подія, що умовно проводить цю межу, доволі відома — це Французька революція кінця XVIII ст. Саме вона явно підірвала головні підвалини феодального суспільства. Іноді саме ця подія трактується як початок історії Нового часу.

Учитель демонструє на екрані умовну стрічку часу всесвітньої історії, періоди якої учні вже вивчали та будуть вивчати в наступні роки.

Історія Стародавнього світу

Історія Середньовіччя

Всесвітня історія. Новий час

Новітня історія

Від появи людини до розпаду Римської імперії (476 р.)

476-1492 рр. (до відкриття X. Колумбом Америки)

І період. Кінець XV — друга половина XVIII ст.

II період. Кінець

XVIII—XIX ст.

І період 1900 1939 рр.

II період з 1939 р. до наших днів

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Другий період нового часу (кінець XVIII — початок XX ст.), який ми будемо вивчати у 9-му класі, характеризується зародженням, становленням та утвердженням індустріального суспільства або індустріальної цивілізації.

Завдання

1. Назвіть час існування другого періоду Нової історії.

2. Підрахуйте та порівняйте скільки тривав період середніх віків і нового часу.

3. Яку закономірність історичного розвитку людства ви можете визначити?

Учитель. Протягом другої половини XIX століття відбувається перехід від традиційного (аграрного) суспільства до індустріального. Першими цей процес переживають передові країни Західної Європи й Північної Америки. Однак на межі ХІХ-ХХ століть у розвиткові західної цивілізації виникає низка складних проблем, подальше загострення яких ставило під загрозу саме її існування. Апофеозом цієї кризи стала Перша світова війна, яка вкрай розхитала фундаментальні засади західної цивілізації.

Поняття модерного віку (XIX століття)

Учитель. Всесвітньо відомий британський історик Ерік Гобсбаум (1917-2012) другий період Нового часу називає «довгим»

XIX століттям (1789-1918 роки) — на противагу «короткому»

XX століттю. Аналізу цього періоду він присвятив три томи свого дослідження. Відповідно, історик поділяє його на три періоди:

I. Епоха революцій (1789-1848 рр.)

II. Епоха капіталу (1848-1875 рр.)

III. Епоха імперій (1875-1914 рр.)

Робота з поняттям

• Модернізація — це тривалий процес руйнації засад традиційного (аграрного) суспільства та перехід до індустріальної цивілізації, що передбачає урбанізацію, індустріалізацію, демократизацію політичних структур, становлення громадянського суспільства й правової держави, наукову революцію, переворот у суспільній свідомості, утвердження вільнодумства та атеїзму.

Бесіда

1. Чому цей період називають саме модерним Новим часом?

2. Проаналізуйте концепцію Еріка Гобсбаума стосовно «довгого» XIX століття.

3. Чи можна цей час (другий період) вважати справді Новим порівняно з попередніми?

4. Розкажіть, що перший період Нового часу залишив важливого людству.

Структура курсу всесвітньої історії у 9-му класі

Учитель знайомить учнів зі структурою курсу всесвітньої історії у 9-му класі.

Учитель. Курсу всесвітньої історії у 9-му класі побудований за проблемно-тематичним принципом і має на меті сприяти виробленню в учнів власного ставлення до змін у житті та світогляді людей у другий період Нового часу — епоху революцій, появи нових ідеологій, становлення модерного суспільства з його соціально-політичними та соціально-економічними структурами — і підготувати до розуміння витоків XX ст. Матеріал курсу всесвітньої історії зосереджений на подіях, явищах, процесах, що були характерними для європейських суспільств зазначеного періоду. Історію Західної та Центрально-Східної Європи подають відповідно до обраних проблем, а не за традиційним країнознавчим підходом.

Головними змістовими лініями цього курсу є «людина — світ уявлень та ідей», «людина — влада», «людина — суспільство», «людина — світ речей».

Більше уваги приділяють створенню навчальних ситуацій, за яких учні можуть самостійно працювати з добірками історичних джерел, шукати й аналізувати історичну інформацію, оцінювати значення, наслідки та вплив таких історичних процесів, як модернізація, формування сучасних націй, державних і політичних структур сучасного типу, революція, зростання ролі освіти і науки, головні ідейно-політичні течії епохи, порівнювати явища і тенденції історії європейських країн та України у XIX ст., визначати роль історичних осіб, характеризувати повсякденне життя та духовний світ людини Нового часу тощо.

Важливим є опанування таких складних умінь, як визначення причин, сутності та наслідків подій, явищ і процесів в українських землях та інших країнах, характеризувати, порівнювати та зіставляти їх, також формування вмінь аргументованого висловлювання власної думки і позиції в усній та письмовій формах.

Історичні джерела та інформаційні ресурси з історії Нового часу

Учитель демонструє підручник та хрестоматію з історії другого періоду Нового часу учням. При цьому він звертає їхню увагу на обкладинку, форзаци, умовні позначення, ілюстрації, документи. Акцентує увагу на змісті та структурі навчального матеріалу, на хронологічних рамках виучуваного періоду. За наявності комп’ютера та можливості підключення до всесвітньої мережі Інтернет учитель демонструє учням сайти, що дають можливість шукати та опрацьовувати інформацію з історії Нового часу.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Пригадайте, хто першим застосував термін «Новий час».

2. Дайте визначення терміну «довге» XIX століття.

3. Назвіть хронологічні рамки історії другого періоду Нового часу.

4. На які періоди ділиться Нова історія та другий період Нового часу?

5. Пригадайте розділи, на які поділено шкільний курс всесвітньої історії у 9-му класі.

6. Назвіть основні інформаційні ресурси для вивчення епохи Нової історії.

7. Які образи, символи ви пов’язуєте з епохою Нового часу?

Творче завдання

• Використовуючи традиційні та електронні інформаційні ресурси (підручник, хрестоматія та пошук інформації в мережі Інтернет) підготуйте невелику розповідь за темою «Основні ідеї, здобутки, виклики “довгого” XIX ст.».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. За допомогою Інтернет-ресурсів знайти та занотувати цитати видатних людей про Новий час та його головні події.

4. Підготувати повідомлення про життя та діяльність французького міністра фінансів Жака Некера.