Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 26. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, аркуші із завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені в розробці уроку № 7.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Вступна бесідо

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за вивчений нами період?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Завдання для узагальнення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими в розвитку Османської імперії та країн Східної Європи. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів та понять: султан, унія, шляхта, фільварок, опричнина, Смута, церковний розкол, самодержавство, сейм, Земський собор.

3. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Укажіть землі, які були завойовані Османською імперією в XVI—XVII ст.

2) Укажіть території, що увійшли до складу Московської держави за Івана IV Грозного.

3) Визначте територіальні зміни, яких зазнала Річ Посполита в XVI—XVII ст.

4) Визначте територіальні зміни Московської держави за Петра І.

4. Складіть історичні портрети султанів Селіма І Грозного, Сулеймана І.

5. Заповніть у зошиті порівняльну таблицю «Реформи Івана IV Грозного і Петра І в Московській державі».

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ІВАН IV ГРОЗНИЙ

ПЕТРО I

     

6. Чим було зумовлено послаблення Речі Посполитої й Османської імперії та піднесення Московської держави у XVII—XVIII ст.?

7. Охарактеризуйте найважливіші зміни в політичному й соціально-економічному житті Польщі та Московської держави у XVI—XVII ст.

8. Що спільного і відмінного в розвитку Московської держави й Османської імперії?

9. Чому «шляхетська демократія» виявилася згубною для Речі Посполитої?

10. Якими були досягнення культури Речі Посполитої і Московської держави в XVI—XVII ст.?

Тестові завдання

I Варіант

1. Позначте ім'я «государя усієї Русі», який першим вінчався на царство.

А Іван III

Б Іван IV

В Борис Годунов

Г Василій Шуйський

2. Який державний орган Польщі обмежував владу короля?

А Королівська Рада

Б кортеси

В сейм

Г магістрат

3. Позначте подію, що ознаменувала початок підкорення Сибіру Московським царством.

А похід Єрмака

Б отримання купцями Строгановими грамоти на заснування поселень на річках Тобол, Іртиш, Об В приєднання Астрахані та Казані

Г визнання Великою Ногайською Ордою залежності від російського царя

4. Як називалося спеціальне військо у Московському царстві, створене під час правління Івана Грозного для придушення опору вотчинників-бояр?

А земське

В стрілецьке

Б опричне

Г дворянське ополчення

5. Хто із зазначених польських королів був останнім із династії Ягеллонів?

А Стефан Баторій

Б Генріх Валуа

В Сигізмунд II

Г Сигізмунд III

6. За якого правителя Османська імперія досягла найбільшої могутності?

А Селіма І Грозного

Б Сулеймана І Пишного

В Османа II

Г Мехмеда IV

7. Яка із зазначених подій сприяла утворенню Речі Посполитої?

А Смута

Б Лівонська війна

В Тридцятилітня війна

Г Хотинська війна

8. У якому році Московська держава була проголошена Російською імперією?

А 1695 р.

Б 1700 р.

В 1709 р.

Г 1721 р.

9. Судебником у Московській державі називали

А збірник законів

Б рекомендації для суддів

В укази царя

Г збірник судових рішень Земських соборів

10. За правління якого царя у Москві було збудовано Покровський собор (храм Василія Блаженного)?

А Іван IV

Б Федір Михайлович

В Борис Годунов

Г Михайло Романов

11. Хто в Османській імперії мав титул халіфа?

А правитель держави — султан

Б голова уряду

В командуючий військами

Г командуючий яничарами

12. На території якої держави діяли повстанські загони гайдуків?

А Речі Посполитої

Б Московської держави

В Російської імперії

Г Османської імперії

II варіант

1. Укажіть хронологічні межі Північної війни.

А 1699—1714 рр.

Б 1700—1709 рр.

В 1700—1721 рр.

Г 1704—1725 рр.

2. Яка королівська династія припинила існування в Польщі зі смертю Сигізмунда II Августа?

А Гедиміновичів

Б Валуа

В Вазів

Г Ягеллонів

3. Хто з історичних діячів отримав прізвисько «тушинський злодій»?

А Лжедмитрій І

Б Борис Годунов

В Василій Шуйський

Г Лжедмитрій II

4. Який московський цар першим узяв собі титул «Божою Милістю Великий Государ, Цар і Великий князь Усієї Великої і Малої Русі Самодержець»?

А Іван IV Грозний

Б Борис Годунов

В Михайло Романов

Г Олексій Романович

5. У результаті якої події Польща і Литва об'єдналися у Річ Посполиту?

А Кревська унія

Б Городельська унія

В Віленська унія

Г Люблінська унія

6. У період правління якого московського царя існувала опричнина?

А Івана III

Б Івана IV

В Василія III

Г Бориса Годунова

7. Інтервенції з боку яких держав зазнала Московська держава під час Смути?

А Англії та Франції

Б Австрії та Пруссії

В Польщі та Швеції

Г Туреччини та Польщі

8. Яка з наведених держав не була знищена в результаті походів московського царя Івана IV у другій половині XVI ст.?

А Астраханське ханство

Б Лівонський орден

В Кримське ханство

Г Казанське ханство

9. За вихід до якого моря боролася Росія у Північній війні?

А Білого

Б Азовського

В Чорного

Г Балтійського

10. Як у Польщі називали представників привілейованого панівного стану, що відповідав дворянству в Московській державі?

А лорди

Б шляхта

В бюргери

Г міщани

11. За якого правителя Османська імперія досягла найбільшої могутності?

А Селіма І Грозного

Б Сулеймана І Пишного

В Османа II

Г Мехмеда IV

12. Хто став першим королем, якого обирали голосуванням палат сейму Речі Посполитої?

А Сигізмунд II Август

Б Генріх Валуа

В Стефан Баторій

Г Сигізмунд III

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання (у разі проведення наступного уроку за варіантом 1). Об'єднати учнів у чотири групи, кожна з яких має підготувати повідомлення за відповідною темою: перша група — «Розвиток науки. Енциклопедисти», друга група — «Культура епохи Просвітництва», третя група — «Вплив Просвітництва на суспільне життя», четверта група — «Промислова революція: зміст і наслідки». Доцільно скористатися матеріалом § 22 підручника.