Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 36*

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Становлення Античної грецької цивілізації».

Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння й навички, набуті учнями впродовж вивчення теми; удосконалити набуті вміння та навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінна карта «Стародавня Греція», завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Розв'язування кросвордів і ребусів

Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами. Запитання та завдання для узагальнення

1. Поясніть значення термінів і понять «ахейці», «дорійці», «Мінойська (Критська) палацова цивілізація», «Мікенська (Ахейська) палацова цивілізація», «акрополь», «агора», «Троянська війна», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «Велика грецька колонізація», «реформи Солона», «ареопаг», «архонт», «олігархія», «остракізм», «ілоти, «періеки», «Мессенські війни», «закони Лікурга».

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть на карті Балканський півострів та острови Егейського моря; основні області Балканської Греції.

2) Покажіть на карті основні центри Мінойської та Мікенської цивілізацій.

3) Позначте основні напрямки Великої грецької колонізації та регіони, колонізовані греками.

4) Позначте основні античні грецькі поселення на території України.

5) Визначте перебіг Троянської війни.

3. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для становлення грецької цивілізації. Поясніть свій вибір.

4. Опишіть спосіб життя та головні пам’ятки культури Мінойської й Мікенської цивілізацій.

* Урок можна також провести в нестандартній формі (див. безкоштовний додаток — електрон, оит. диск).

5. Хто з історичних діячів мав найбільший вплив на становлення Афінського поліса? Обґрунтуйте свою точку зору.

6. Висловіть власне судження щодо таких подій: 1) загибель Мінойської цивілізації; 2) Ахейська цивілізація — «золота цивілізація»; 3) «темні віки» історії Стародавньої Греції; 4) Велика грецька колонізація; 5) реформи Лікурга; 6) реформи Солона та Клісфена.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни, що мали місце в історії Стародавньої Греції після дорійського завоювання.

8. Наведіть приклади впливу природно-географічних умов Греції на розвиток її цивілізації.

9. Порівняйте суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської, Ахейської палацових держав і гомерівського (архаїчного) періоду.

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. Географічне положення та природно-кліматичні умови Греції були найбільш сприятливими для розвитку:

А хліборобства

Б мореплавства

В розведення великої рогатої худоби

Г вирощування фініків

2. Які історичні області розташовувалися в Середній Греції в давнину?

А Епір, Фессалія

Б Лаконіка, Мессенія, Ахайя

В Арголіда, Еліда

Г Аттика, Беотія, Локрида

3. Якою була головна причина грецької колонізації?

А нестача землі в Греції

Б пошук ринків збуту для товарів грецьких ремісників

В пошук джерел поповнення рабів

Г завоювання й пограбування сусідніх народів

4. Визначною спорудою Критської (Мінойської) цивілізації є:

А довгі мури

Б храм Зевса

В Кносський палац

Г статуя Афіни

5. Як у державі Спарта називали підкорених жителів Мессенії, що були особисто вільні, але не мали громадянських прав?

А періеки

Б гопліти

В ілоти

Г дорійці

6. Громадянами поліса могли бути лише ті, хто:

А мав земельну ділянку

Б міг носити зброю

В брав участь у раді п’ятисот

Г проживав у місті

7. Яку назву мав грецький бойовий порядок у вигляді щільно зімкнутих шеренг важкої піхоти (гоплітів)?

А легіон

Б когорта

В центурія

Г фаланга

8. Яке поселення греків у Північному Причорномор’ї було найбільшим?

А Тіра

Б Ольвія

В Херсонес

Г Пантікапей

9. «Скарбниця Атрея» є однією з найвідоміших пам’яток:

А Мінойської цивілізації

Б Мікенської цивілізації

В Афінського поліса

Г поліса Спарта

10. Які із зазначених діячів Стародавньої Греції були видатними реформаторами (виберіть три правильні відповіді)?

1 Леонід

2 Пісістрат

3 Фемістокл

4 Солон

5 Лікург

6 Клісфен

7 Гомер

11. Установіть хронологічну послідовність періодів у стародавній історії.

А «Темні віки»

Б Ахейська Греція

В Класична Греція

Г Еллінізм

12. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 агора

2 архонт

3 демос

4 еклесія

А народ

Б народні збори

В вища державна посада

Г ринкова площа

Д театр

II ВАРІАНТ

1. Як називали частину материкової Греції, де розташовувалася найвища гора Олімп?

А Іонійська Греція

Б Північна Греція

В Середня Греція

Г Південна Греція

2. Хто став першим дослідником легендарної Трої?

А А. Еванс

Б В. Хвойка

В Г. Шліман

Г Ж. Шампольйон

3. На період панування яких кочових племен у Північному Причорномор’ї припадає розквіт грецьких міст-держав у цьому регіоні?

А кіммерійців

Б скіфів

В сарматів

Г гунів

4. Яким чином грецькі міста-держави у VIII—VI ст. до н. е. переважно боролися з перенаселенням і нестачею землі?

А чітко встановлювався шлюбний вік і кількість дітей у сім’ї

Б колонізувалося узбережжя Середземного й Чорного морів

В здійснювалися захоплення й перерозподіл земель сусідніх народів

Г відбувалося освоєння гірських пасовищ, осушення боліт

5. Як називалися раби в Спарті?

А ілоти

Б гопліти

В періеки

Г ефори

6. Формування суспільства й держави у формі полісів, освоєння греками островів Егейського моря, узбережних територій Середземного та Чорного морів — це характерні риси розвитку Стародавньої Греції в період:

А XI—IX ст. до н. е.

Б VIII—VI ст. до н. е.

В V—IV ст. до н. е.

Г III—І ст. до н. е.

7. Афінський поліс був розташований на півострові:

А Фессалія

Б Лаконіка

В Арголіда

Г Аттика

8. Який правитель Афінської держави в 594 р. здійснив реформи, поділивши всіх її громадян за майновою ознакою на чотири групи?

А Солон

Б Полікрат

В Клісфен

Г Пісістрат

9. Кносський палац є однією з найвизначніших пам’яток:

А Мінойської цивілізації

Б Мікенської цивілізації

В Афінського поліса

Г поліса Спарта

10. Які риси притаманні грецьким містам-колоніям, що виникли в результаті Великої грецької колонізації (виберіть три правильні відповіді)?

1 відтворення форм політичного й суспільного життя метрополії

2 формування армії поліса з племен сусідніх народів

3 відновлення боргового рабства

4 незалежність від метрополії

5 сповідування релігії та культів материкової Греції

6 переважання торгівлі в господарському розвитку поліса

7 налагодження династичних зв’язків із правителями сусідніх держав

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А виникнення Мінойської цивілізації

Б вторгнення дорійських племен у Грецію

В розквіт Мікенської цивілізації

Г падіння Трої

12. Установіть відповідність між крилатими висловами та їхнім значенням.

1 нитка Аріадни

2 яблуко розбрату

3 троянський кінь

4 ахіллесова п’ята

А вразливе місце

Б підступність, хитрість, обман

В порятунок у складній ситуації

Г причина сварки

Д неперевершене диво

Відповіді: І варіант: 1. Б; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. А; 6. А; 7. Г; 8. Б; 9. Б; 10. 4, 5, 6; 11. Б А В Г; 12. 1Г 2В ЗА 4Б.

II варіант: 1. Б; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Б; 7. Г; 8. А; 9. А; 10. 1, 4, 5; 11. А В Г Б; 12. 1В 2Г ЗБ 4А.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У результаті вивчення теми ви познайомилися з основними подіями, пов’язаними з виникненням і становленням Античної грецької цивілізації. На підставі вивченого матеріалу ви змогли зробити висновок про внесок стародавніх греків у загальноєвропейську культурну спадщину. Дізнатися більше про це ви зможете самостійно, поглиблюючи свої знання за додатковими джерелами.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про одну з битв греко-перських війн (тематику повідомлень серед учнів розподіляє вчитель).