Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 22

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ».

Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння й навички, набуті учнями впродовж вивчення теми; удосконалити набуті вміння та навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися під час вивчення теми, завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Розв'язування кросвордів і ребусів

Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами.

Запитання та завдання для узагальнення

1. Поясніть значення термінів і понять «колонія», «колонізація», «місто-держава», «клинопис», «закон», «Біблія», «пророки», «сатрап», «пектораль», «скіфський курган».

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть дві головні річки Дворіччя й затоку, до якої вони впадають.

2) Покажіть міста-держави Дворіччя в III тис. до н. е.

3) Обведіть кордони Вавилонського царства часів Хаммурапі.

4) Покажіть фінікійські міста-держави й напрямки фінікійської колонізації.

5) Обведіть кордони Ізраїльсько-Іудейського царства за часів Давида та Соломона.

6) Покажіть територію Ассирійської держави й залежність від неї країн у першій половині VII ст. до н. е. Назвіть країни, які підкорили ассирійські царі.

7) Обведіть кордони Ново-Вавилонського царства й укажіть його столицю.

8) Обведіть кордони Перської держави за часів її найвищої могутності. Назвіть столиці Перської держави й перські сатрапії.

9) Покажіть царську дорогу. Назвіть міста, які вона з’єднувала.

10) Покажіть напрямки вторгнення кочівників із Північного Причорномор’я: а) кіммерійців у VIII ст. до н. е.; б) скіфів у VII ст. до н. е.

11) Покажіть територію розселення кіммерійців. Назвіть їхніх сусідів.

12) Покажіть територію Великої Скіфії й напрямок походу царя Персії Дарія І проти скіфів.

3. Визначте й охарактеризуйте особливості способу життя різних цивілізацій Передньої та Центральної Азії.

4. Порівняйте спосіб життя народів цивілізації Передньої та Центральної Азії та кіммерійсько-скіфського світу.

5. Наведіть приклади впливу природно-географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації в цьому регіоні.

6. Як природно-географічні умови Північного Причорномор’я вплинули на тип господарювання кіммерійців та скіфів? Наведіть приклади, що підтверджують вашу думку.

7. Яку роль в історії людства відіграло залізо? Обґрунтуйте свою точку зору.

8. Охарактеризуйте діяльність видатних історичних діячів цього періоду — Хаммурапі, Давида, Соломона, Дарія І.

9. Охарактеризуйте внесок цивілізації Передньої та Центральної Азії у світову культуру.

10. Яким був внесок племен і народів раннього залізного віку, що заселяли українські землі, у культурну спадщину людства?

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. Який народ дав Дворіччю назву «Месопотамія»?

А фінікійці

Б єгиптяни

В греки

Г перси

2. За правління якого царя у II тис. до н. е. Давньовавилонська держава досягла найбільшої могутності?

А Сарган

Б Нарам-Суен

В Тіглатпаласар

Г Хаммурапі

3. Назва якого фінікійського міста перекладалася як «місце рибної ловлі»?

А Бібл

Б Тір

В Сідон

Г Кадеш

4. Правитель якої держави підкорив місто Єрусалим на початку VI ст. до н. е.?

А Ассирійської

Б Аккадської

В Єгипетської

Г Ново-Вавилонської

5. Яку назву мала найбільша фінікійська колонія, заснована містом Тір у Північній Африці?

А Гадес

Б Карфаген

В Сиракузи

Г Таррос

6. Яка країна першою в Передній і Центральній Азії озброїла свою армію залізною зброєю?

А Вавилонська держава

Б Ново-Вавилонська держава

В Ассирійське царство

Г Перське царство

7. Хто вважається засновником Ново-Вавилонського царства?

А Набопаласар

Б Навуходоносор II

В Тіглатпаласар І

Г Тіглатпаласар III

8. Який цар правив Персією 34 роки й здобув у підданих ім’я «Цар царів»?

А Кір

Б Камбіз

В Дарій І

Г Дарій III

9. Які племена в період кіммерійців заселяли центральну частину українського лісостепу?

А чорнолісці

Б трибільці

В скіфи

Г сармати

10. Який народ заселяв Північне Причорномор’я в VII—III тис. до н. е.?

А кіммерійці

Б скіфи

В таври

Г сармати

11. Хто з правителів Давньоєврейського царства збудував у Єрусалимі храм богу Ягве?

А Саул

Б Мойсей

В Давид

Г Соломон

12. Який народ Передньої та Центральної Азії, на думку вчених, уперше в історії людства в IX ст. до н. е. створив кінноту?

А єгиптяни

Б євреї

В ассирійці

Г фінікійці

II ВАРІАНТ

1. Укажіть, на чому писали жителі Дворіччя.

А бамбукові таблички

Б глиняні таблички

В папірус

Г пергамент

2. Із якої країни Дворіччя походив цар Саргон?

А Шумер

Б Ассирія

В Аккад

Г Елам

3. Хто був першим правителем об’єднаного Ізраїльсько-Іудейського царства?

А Давид

Б Соломон

В Саул

Г Мойсей

4. У якій країні вперше винайшли алфавіт?

А Ассирія

Б Фінікія

В Персія

Г Ізраїль

5. Хто, за легендою, був засновником і першим царем держави Ізраїль?

А Давид

Б Соломон

В Саул

Г Мойсей

6. Коли об’єднані сили вавилонян і мідійців захопили й зруйнували ассирійську столицю Ніневію?

А 500 р. до н. е.

Б 612 р. до н. е.

В 700 р. до н. е.

Г 712 р. до н. е.

7. Яку групу осіб з оточення перського царя Дарія І називали «безсмертними»?

А жерців

Б чиновників

В охоронців

Г воєначальників

8. Хто з перських царів підкорив Єгипет?

А Кір

Б Камбіз

В Дарій І

Г Дарій III

9. Перший народ, який проживав на території України, що згадується в «Одіссеї» Гомера, має назву:

А кіммерійці

Б чорнолісці

В скіфи

Г сармати

10. У який період Велика Скіфія досягла найвищого піднесення?

А І ст. до н. е.

Б II ст. до н. е.

В III ст. до н. е.

Г IV ст. до н. е.

11. Наприкінці III ст. до н. е. Велика Скіфія припинила своє існування під тиском:

А кіммерійців

Б сарматів

В греків

Г римлян

12. Укажіть країну, у якій виник міф про всесвітній потоп.

А Єгипет

Б Фінікія

В Дворіччя

Г Ізраїль

Відповіді: І варіант: 1. В; 2. Г; 3. В; 4. Г; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. В; 9. А; 10. Б; 11. Г; 12. В.

II варіант: 1. Б; 2. В; 3. А; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. В.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У результаті вивчення теми ви познайомилися з основними подіями, пов’язаними з розвитком цивілізації Передньої та Центральної Азії й народів, що заселили Північне Причорномор’я в давнину. Ці події переконливо свідчать про вагомий внесок цих спільнот у культурну спадщину людства. Дізнатися більше про них ви зможете за додатковими джерелами інформації.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про географічне положення та природні умови Стародавньої Індії.