Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 10

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом «Життя людей за первісних часів».

Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння, навички, набуті учнями впродовж вивчення розділу; удосконалювати набуті вміння та навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінна карта за темою, завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Розв'язування кросвордів і ребусів

Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами.

Запитання та завдання для узагальнення

1. Поясніть значення термінів і понять «історія стародавнього світу», «історичні джерела», «археологія», «антропогенез», «стоянка», «релігія», «сім’я», «рід», «плем’я», «союз племен», «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь», «держава», «цивілізація».

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Позначте місця найважливіших для антропогенезу знахідок решток найдавніших людей.

2) Позначте стоянки давніх людей на території України (Королеве, Кирилівська, Мізин, Межиріч, Киїк-Коба, Амвросіївка тощо).

3) Покажіть територію розселення племен трипільської культури. Позначте поселення Трипілля, Кукутені, Майданецьке, Тальянки, Доброводи.

3. Складіть розповідь за темою «Головні винаходи людства доби кам’яного й мідно-бронзового віку».

4. Які труднощі доводилося долати людині кам’яного віку, щоб пристосуватися до навколишнього середовища? Як вона вирішувала ці проблеми?

5. Поясніть, завдяки чому людству вдалося вижити в період зледеніння. Складіть коротку розповідь про життя людей тієї доби.

6. При розкопках трипільських поселень учені знаходять велику кількість скульптурних зображень жінки. Про що це свідчить?

7. Чому перші цивілізації зародилися в долині великих річок?

8. Чому поселення трипільців, які за кількістю перевищували населення перших міст, не вважаються містами?

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. На території України перші люди з’явилися близько:

А 1 мли років тому

Б 500 тис. років тому

В 150 тис. років тому

Г 10 тис. років тому

2. Знайдені на території України стоянки Кирилівська, Мізин, Межиріч, Лука-Врублівецька, Киїк-Коба належать до доби:

Апалеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

3. Які історичні джерела є головними у вивченні історії первісного суспільства?

А речові

Б писемні

В етнографічні

Г усні

4. Головним заняттям племен трипільської культури було:

А мисливство

Б землеробство

В рибальство

Г скотарство

5. При вивченні історії для орієнтації в історичному просторі слід використовувати:

А історичні карти

Б археологічні знахідки

В лінію часу

Г хронологічну таблицю

6. Якому поняттю відповідає визначення: «Наділення живих істот та неживих предметів душею, яка живе самостійно»?

А анімізм

Б тотемізм

В магія

Г фетишизм

7. Сутність неолітичної революції полягала в переході людини:

А від збиральництва до мисливства

Б від відтворювального до привласнювального господарства

В від привласнювального до відтворювального господарства

Г від землеробства до скотарства

8. Трипільська культура існувала в добу:

А мезоліту

Б неоліту

В енеоліту

Г бронзи

9. Яким календарем ми тепер офіційно користуємося?

А давньоримським

Б юліанським

В григоріанським

Г давньослов’янським

10. Якими є основні ознаки цивілізації (виберіть три правильні відповіді)?

1 поява держави

2 розвиток міського способу життя

3 опанування вогню

4 винайдення писемності

5 обробка металів

6 початок землеробства

7 приручення перших тварин

11. Розташуйте заняття людей у послідовності їх виникнення.

А рибальство

Б гончарство

В збиральництво

Г загінне полювання

12. Установіть відповідність між прізвищами вчених і їхніми досягненнями.

1 Ч. Дарвін

2 Г. Чайлд

3 В. Хвойка

4 Л. Лікі

А віднайшов ймовірну пралюдину

Б відкрив наскельні розписи первісних людей

В розробив теорію еволюції

Г визначив зміни, що відбулися в період неоліту, як неолітичну революцію

Д відкрив трипільську культуру

II ВАРІАНТ

1. Який континент більшістю вчених вважається прабатьківщиною людства?

А Азія

Б Африка

В Америка

Г Австралія

2. Якими були перші заняття найдавніших людей?

А збиральництво та полювання

Б полювання та рибальство

В скотарство та ремесло

Г землеробство та скотарство

3. Як називається перший механічний пристрій для полювання?

А гарпун

Б спис

В лук і стріли

Г ніж

4. Укажіть, який перший штучний матеріал винайшло людство.

А тканина

Б кераміка

В бронза

Г борошно

5. У який археологічний період з’явилася «людина розумна»?

А палеоліт

Б мезоліт

В неоліт

Г енеоліт

6. Власність у родовій общині була:

А спільною

Б приватною

В особистою

Г державною

7. Що використовували первісні люди для обробітку землі?

А мотики

Б гарпуни

В спис

Г серп

8. Укажіть назву археологічної культури, якою представлені перші землероби на території України.

А дніпро-донецька

Б буго-дністровська

В середньостогівська

Г ямна

9. Що вчені називають першим суспільним поділом праці?

А відокремлення скотарства від землеробства

Б відокремлення ремесла від землеробства

В відокремлення торгівлі від ремесла

Г відокремлення землеробства від збиральництва

10. Із чого виготовляли знаряддя праці первісні люди (виберіть три правильні відповіді)?

1 дерево

2 залізо

3 камінь

4 пісок

5 кістки тварин

6 глина

7 рослини

11. Установіть хронологічну послідовність етапів формування людини сучасного типу.

А австралопітек

Б неандерталець

В дріопітек

Г пітекантроп

12. Установіть відповідність між винаходами та періодами давньої історії.

1 колісниця

2 лук і стріли

3 релігія

4 кераміка

А палеоліт

Б мезоліт

В неоліт

Г енеоліт

Д бронзовий вік

III ВАРІАНТ

1. У який період первісної історії людина опанувала вогонь?

А палеоліт

Б мезоліт

В неоліт

Г енеоліт

2. Хто був першовідкривачем найдавнішої людини?

А Ч. Дарвін

Б В. Хвойка

В Л. Лікі

Г Г. Чайлд

3. Культ матері-землі був притаманний племенам, що займалися переважно:

А збиральництвом

Б полюванням

В скотарством

Г землеробством

4. Укажіть правильне визначення терміна «археологія».

А наука про минуле, що займається вивченням матеріальних залишків діяльності людей

Б наука, що вивчає минуле людського суспільства

В наука, що займається теоретично-порівняльним вивченням культур різних народів

Г наука, що займається описом культур різних народів

5. У який період давньої історії людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти камінь?

А палеоліт

Б мезоліт

В неоліт

Г енеоліт

6. Як учені називають місця, де зупинялися первісні люди?

А поселення

Б стоянки

В зупинки

Г могильники

7. Які заняття первісних людей становлять основу відтворювального господарства?

А землеробство, скотарство

Б збиральництво, рибальство

В полювання, рибальство

Г скотарство, збиральництво

8. Яке місто вважається найдавнішим на Землі?

А Єрихон

Б Мохенджо-Даро

В Майданецьке

Г Чатал-Гуюк

9. Неолітичною революцією називають:

А перехід від скотарства до козівництва

Б відокремлення ремесла від землеробства й скотарства

В перехід від збиральництва й полювання до землеробства й скотарства

Г появу людини сучасного типу

10. Якими були перші знаряддя праці (виберіть три правильні відповіді)?

1 кам’яний ніж

2 кам’яне рубило

3 кам’яна сокира

4 палиця-копачка

5 дрюк

6 лук і стріли

7 спис

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А другий суспільний поділ праці

Б перший суспільний поділ праці

В приручення людиною перших тварин

Г винайдення кераміки

12. Установіть відповідність між назвами історичних наук і предметом їх вивчення.

1 етнографія

2 археологія

3 хронологія

4 антропологія

А наука, що вивчає історичний час

Б наука, що вивчає матеріальні історичні джерела й відтворює за ними минуле суспільства

В наука, що вивчає історичний простір

Г наука, що досліджує побут і звичаї народів, їх матеріальну й духовну культуру Д наука, що вивчає кісткові залишки первісних людей

Відповіді: І варіант: 1. А; 2. А; 3. А; 4. Б; 5. В; 6. А; 7. В; 8. В; 9. В; 10. 1, 2, 4; 11. В Г А Б; 12. 1В 2Г 3Д 4А.

II варіант: 1. Б; 2. А; 3. В; 4. Б; 5. А; 6. А; 7. А; 8. Б; 9. А; 10. 1, 3, 5; 11. В А Г Б; 12. 1Д 2Б ЗА 4В.

III варіант: 1. В; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. А; 9. В; 10. 2, 4, 5; 11. В Г Б А; 12. 1Г 2Б ЗА 4Д.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У результаті вивчення першого розділу курсу історії ви розпочали знайомство з минулим людського суспільства в стародавні часи. Сьогодні на уроці ви узагальнили набуті знання, оцінили рівень своїх умінь та навичок. Це дасть вам можливість виявити свої недоліки в навчанні, щоб подолати їх у майбутньому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторіть матеріал про основні досягнення, здійснені людством за доби первісності.

2. Творче завдання. Підготуйте повідомлення або презентацію про природно-географічні умови Єгипту.