Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів

Тема 1. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України

1.1. Періодизація давньої історії України. Поява і розселення людей на території України. Поява людини розумної, її заняття. Найвідоміші стоянки пізнього палеоліту

1.2. Поширення землеробства й скотарства на землях України за неоліту. Трипільська культура. Господарство і побут трипільців. Скотарі Степу. Індоєвропейці

1.3. Кіммерійці. Скіфи. Розквіт скіфської держави. Сармати. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму. Державне, господарське та духовне життя в містах-колоніях Північного Причорномор’я та Криму. Боспорське царство

1.4. Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Речові пам’ятки давніх слов’ян. Писемні джерела. Суспільне та господарське життя давніх слов’ян. Слов’яни під час Великого переселення народів. Зародження сучасних слов’янських народів, зокрема українців

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

2.1. Розселення східнослов’янських племінних союзів - предків українців. Дулібський племінний союз. Виникнення міста Києва. Сусіди східнослов’янських племен. Утворення держави з центром у Києві. Походження назви «Русь». Князь Аскольд, його походи на Візантію

2.2. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії. Правління княгині Ольги та князя Святослава. Київська держава за часів князя Володимира Великого. Впровадження християнства як державної релігії, його історичне значення

2.3. Піднесення Київської Русі за часів князя Ярослава Мудрого. Правління Ярославичів. Князювання Володимира Мономаха

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

3.1. Причини роздробленості Київської Русі та її сутність. Політичний і економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств середини 12 - першої половини 13 ст. Боротьба за київський стіл. Галицька й Волинська землі: утворення і зростання князівств. Піднесення Галицького князівства за Ярослава Осмомисла

3.2. Утворення Галицько-Волинської держави. Утвердження Данила Романовича в Галичі. Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича. Наступники Данила Галицького. Останні галицько-волинські князі. Монгольська навала на українські землі. Золотоординське ярмо

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний та культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави 9-14 ст.

4.1. Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави

4.2. Писемність, освіта, наукові знання, література, музика. Архітектура й образотворче мистецтво. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тема 5. Українські землі в другій половині 14 ст. - першій половині 16 ст.

5.1. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості Литовсько-руської держави. Кревська унія. Становище галицьких та волинських земель після Кревської унії. Ліквідація Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Відновлення та остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств

5.2. Українські землі в складі Угорщини та Молдавії. Московсько-литовські війни. Татари в Криму та Причорномор’ї. Утворення Кримського ханства. Перехід Кримського ханства в залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків

5.3. Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині 14 ст. - першій половині 16 ст. Князь К. Острозький. Церковне життя в другій половині 14 ст. - першій половині 16 ст. Освіта. Початок українського книговидання. Архітектура й містобудування. Образотворче мистецтво

Тема 6. Українські землі в другій половині 16 - першій половині 17 ст.

6.1. Об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії. Становлення українського козацтва. Перші січі. Д. Вишневецький. Утворення козацької держави - Запорозької Січі. Козацька символіка. Утворення реєстрового козацтва

6.2. Військове мистецтво козацтва. Доба героїчних походів. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Участь українського козацтва в Хотинській війні

6.3. Повстання 1591—1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30-х рр. 17 ст.

Тема 7. Національно-культурний рух в Україні в другій половині 16 - першій половині 17 ст.

7.1. Становище православної церкви. Православні братства. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення української греко-католицької церкви. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Митрополит П. Могила, його заходи щодо впорядкування церковного життя. Спроби церковного порозуміння

7.2. Пересопницьке Євангеліє. Стан шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. Книгодрукування. Діяльність І. Федоровича в Україні. Усна народна творчість. Література. Розквіт полемічної літератури. Драматична література й театр. Архітектура й містобудування. Образотворче мистецтво

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині 17 ст.

8.1. Причини Національно-визвольної війни. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем. Битва під Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української гетьманської держави. Відновлення воєнних дій в 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівського договору

8.2. Утворення української козацької держави - Гетьманщини. Органи державної влади. Адміністративно-територіальний устрій. Українська армія. Фінансова система. Судочинство. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Зміни в соціально-економічному житті українського народу

8.3. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Відносини між Українською державою та Московією. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Віденське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр.

Тема 9. Українські землі в другій половині 17 ст.

9.1. Становище в Українській державі після смерті Б. Хмельницького. Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Московсько-українська війна 1658-1659 рр. Гетьман Ю. Хмельницький. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Гетьман П. Тетеря, його діяльність. Гетьман І. Брюховецький. Андрусівська угода

9.2. Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Гетьман Д. Многогрішний. Гетьман Лівобережної Гетьманщини І. Самойлович, його внутрішня і зовнішня політика. Військово-політичний союз гетьмана П. Дорошенка з Османською імперією. Похід султанського війська на Україну. Зречення П. Дорошенком гетьманства. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Перший Кримський похід

9.3. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Кошовий отаман І. Сірко. Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині 17 ст.

Тема 10. Українські землі наприкінці 17 - першій половині 18 ст.

10.1. Українська держава за гетьмана І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Участь українських полків у Північній війні. Похід Карла XII в Україну. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції московського царя проти українців. Полтавська битва

10.2. П. Орлик - гетьман в еміграції. Ухвалення «Пактів і конституцій законів і вільностей Війська Запорізького». Становище в Україні після Полтавської битви. Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини. Наступ царату на українську мову, культуру. Решетилівські статті. Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії

10.3. Розвиток культури в Україні. Києво-Могилянська академія. Козацькі літописи. Бароко в архітектурі українських церков. Графіка. Живопис

Тема 11. Українські землі в другій половині 18 ст.

11.1. Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини

11.2. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація козацької республіки - Запорозької Січі П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Опришківський рух. О. Довбуш. Поділи Речі Посполитої та українські землі

11.3. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книгодрукування та розвиток літератури. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. А Ведель. М. Березовський. Д. Бортнянський. Архітектура. С. Ковнір. І. Григорович-Барський. Скульптура. Графіка. Живопис

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.

12.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель. Чисельність населення та його етнічний склад. Національне та соціальне становище українців. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини 19 ст. Економічне становище в першій половині 19 ст. та соціальна боротьба

12.2. Російський суспільно-політичний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30 рр. 19 ст. Початок національного відродження наприкінці 18 - початку 19 ст. «Енеїда» І. Котляревського. «Історія Русів». Українське культурне відродження на Слобожанщині

12.3. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-визвольного руху. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці 18-у першій половині 19 ст.

13.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Чисельність населення та його етнічний склад. Політика австрійського уряду щодо українців. Соціально-економічне становище та соціальні рухи. Українське національне відродження наприкінці 18 - у першій половині 19 ст. Пробудження національного життя. «Руська трійця», її діяльність

13.2. Утворення та діяльність Головної руської ради. Рух за національно-територіальну автономію Східної Галичини. «Руський Собор». Перший з’їзд діячів української культури та науки у Львові Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Вибори до австрійського парламенту. Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті Селянське повстання під проводом Л. Кобилиці. Наслідки та значення подій 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях

Тема 14. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.

14.1. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Кримська війна і загострення соціально-економічної ситуації. Селянська реформа в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформовий період

14.2. Початок громадівського руху. Петербурзька громада. «Основа». Діяльність Київської та інших громад. В. Антонович. Валуєвський циркуляр. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Національна політика російського царизму щодо України

14.3. Відродження громадівського руху. Стара Київська громада. Заснування І діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. «Київський телеграф». Емський указ. М. Драгоманов, його діяльність за кордоном. Братство тарасівців. Створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО). Російський громадсько-політичний рух народників в Україні

Тема 15. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині 19 ст.

15.1. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки. Суспільно-політична ситуація 50-60 років. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім. Т. Шевченка

15.2. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х - 80-ті роки. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. ♦Новоерівська» політика народовців. Утворення першої політичної партії в Україні - РУРП. Іван Франко, його роль у розвиткові суспільно-політичної думки. «Україна ірредента» Ю. Бачинського. Утворення УНДП та УСДП

Тема 16. Україна на початку 20 ст.

16.1. Створення та діяльність українських політичних партій у підросійській Україні наприкінці 19 - на початку 20 ст. Місце М. Грушевського в національному відродженні України

16.2. Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Поступки царизму українству, активізація громадсько-політичного життя. Думські вибори й діяльність українських парламентських громад у І та II Державних Думах. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту

16.3. Соціально-економічне становище на західноукраїнських землях на початку 20 ст. Діяльність політичних партій Західної України за реформу виборчої системи. Зв’язки з політичними й культурними колами Наддніпрянської України. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій «Сокіл» і «Січ». Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях

Тема 17. Культура України 19 - початку 20 ст.

Тема 18. Україна у Першій світовій війні

18.1. Початок світової війни. Територія і населення України на початку 20 ст. Причини і характер світової війни. Україна в планах воюючих країн. Військові дії в 1914 р. Галицька битва. Окупація Східної Галичини та Північної Буковини. Утворення Головної української ради (ГУР). Союз визволення України

18.2. Наростання економічної і політичної криз в Російській імперії. Виникнення органів воєнно-економічного регулювання. Вплив війни на виробництво. Вплив війни на становище працюючих. Робітничий рух. Селянський рух. Царизм і буржуазія напередодні революції

Тема 19. Початок Української революції

19.1. Революція в Росії. Утворення Української Центральної Ради. Розвиток національного руху. Утворення рад робітничих і солдатських депутатів. Український національний конгрес. Утворення політичний партій

19.2. Українізація військових частин. Переговори у Петрограді. Перший Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. Другий Універсал Центральної Ради. Липнева політична криза. Центральна Рада як крайовий орган влади. Загальнонаціональна криза. З’їзд народів Росії

19.3. Жовтневі події в Києві. Третій Універсал Центральної Ради. Соціально-економічна політика Центральної Ради. Усталення кордонів УНР. Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Наступ радянських військ. Четвертий Універсал Центральної Ради. Брестський мир

Тема 20. Україна у боротьбі за державну незалежність (1918-1920)

20.1. Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради. Утворення Української Держави. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського. Боротьба селян та робітників з окупантами і гетьманським режимом. Зовнішня політика П. Скоропадського. Утворення Директорії. Відродження Української Народної Республіки. Інтервенція Антанти. Трудовий конгрес. Війна з Радянською Росією

20.2. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Декларація про об’єднання українських земель. Українсько-польська війна. Становище на Буковині, Хотинщині, Закарпатті

20.3. Формування комуністичного режиму в Україні. «Воєнно-політичний союз». Соціально-економічні перетворення більшовиків. Антибільшовицькі виступи в армії і на селі. Денікінський окупаційний режим. Бойові дії на Правобережжі. Відродження радянських органів влади. Становлення однопартійної системи клади. Перша компартійна чистка. Курс на комуністичне будівництво. Радянсько-польська війна. Розгром білогвардійців П. Врангеля і петлюрівців

20.4. Розвиток національної культури. Національно-культурна політика гетьманського уряду. Культура і комуністична ідеологія. Народна освіта. Реорганізація вищої школи. Діяльність УАН. Література і мистецтво

Тема 21. УСРР під час нової економічної політики (1921-1928 рр.)

21.1. Відмова від курсу на світову революцію. Міжнародна активність УСРР. Внутрішнє становище. Голод у південних губерніях. Запровадження нової економічної політики. Неп у «командних висотах» народного господарства. Неп у сільському господарстві Кооперативи або колгоспи? Доля непманів

21.2. Державний статус УСРР у 1921-1922 рр. Курс на ліквідацію національної державності. Компромісна ідея В. Леніна. Компартійно-радянський апарат у системі влади. Форма і зміст українізації. Культурне життя

Тема 22. Радянська модернізація України (1929-1938)

22.1. Курс на індустріалізацію. Стрибок в індустріалізацію. Кінець непу. Новий господарський механізм. Індустріальна гонитва. Життєвий рівень робітників. Виробниче змагання. Підсумки індустріалізації

22.2. Поворот до суцільної колективізації сільського господарства в Україні. Ліквідація куркульства як класу. Утворення машинно-тракторних станцій. Деградація сільськогосподарського виробництва. Голодомор 1933 р. - Подолання кризи колгоспного ладу. Колгоспи в системі командної економіки

22.3. Сталінська диктатура. Соціальні деформації. Масові репресії. Сталінська Конституція. Успіхи в ліквідації неписьменності. Стан шкільної освіти. Розвиток вищої школи. Розвиток науки. Література та мистецтво. Підсумки «культурної революції»

Тема 23. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 1921-1939 рр.

23.1. Українські землі у складі Польщі. Українські землі у складі Румунії. Українські землі у складі Чехо-Словаччини

23.2. Культурний стан західноукраїнських земель. Народна освіта. Вища освіта. Розвиток науки. Література і мистецтво

Тема 24. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

24.1. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та західноукраїнські землі. Початок радянізації західноукраїнських земель. Напередодні вторгнення. Напад Німеччини на СРСР. Невдачі першого періоду радянсько-німецької війни. Дальший хід воєнних дій. Окупаційний режим в Україні. Рух опору

24.2. Початок визволення України. Битва за Україну. Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 рр.). Внесок України в перемогу. Проблема соборності українських земель. Початок відбудови. Культурне життя в роки війни

Тема 25. Україна у повоєнний період (1946-1955)

25.1. Міжнародне становище. Система влади за часів пізнього сталінізму. Відбудова промисловості. Голод 1946-1947 рр. Становище сільського господарства

25.2. Розгром греко-католицької церкви. Індустріалізація західних областей. Колективізація села. Збройний опір осередків ОУН і УПА. Початок лібералізації суспільно-політичного життя. Після Й. Сталіна. Культурне життя

Тема 26. Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)

26.1. Україна на міжнародній арені. XX з’їзд КПРС Ліквідація ГУЛАГу. Невдала спроба державного перевороту. Посилення десталінізації. Легітимний переворот. Компартійно-радянський центр і Україна

26.2. Особливості економічної політики в добу «відлиги». Децентралізація управління промисловістю. Промислова політика центру в Україні. Вплив аграрної політики М. Хрущова на сільське господарство України. Соціальна політика в добу «відлиги». Економічні дискусії

26.3. Народження опозиційного руху. Поява шістдесятників. Дисидентський рух. Політика властей щодо церкви. Становище греко-католицької церкви. Розвиток народної освіти. Розвиток науки. Літературний процес. Розвиток мистецтва

Тема 27. В добу «застою» (1965-1985)

27.1. Міжнародне становище України. Скасування деяких реформ М. Хрущова. Провал економічної реформи. Зміни в системі влади. Л. Брежнєв і українські політичні лідери. Конституція СРСР 1977 р. Конституція УРСР 1978 р.

27.2. Кризові процеси в індустріальній сфері. Аграрна політика. Погіршення екологічної ситуації. Демографічні процеси. Здобутки і проблеми соціальної сфери. Соціальна політика в добу «розвинутого соціалізму». Соціальні зміни. Життєвий рівень

27.3. Опозиційний рух. Репресії проти інтелігенції. Правозахисник рух. Народна освіта. Розвиток української літератури. Проблеми українського мистецтва. Русифікація в сфері культури

Тема 28. Україна на шляху до незалежності (1985-1991)

28.1. Пошуки виходу з кризи. «Нове мислення». «Перебудова» і гласність. Провал кампанії «прискорення». Невдача реформаторських зусиль в галузі економіки. Погіршення життєвого рівня населення

28.2. Розгортання національного руху. «Перебудова» і мовна проблема. «Білі плями» вітчизняної історії. Боротьба за легалізацію національних церков. Діяльність «неформальних» об’єднань. Робітничий рух. Утворення Народного руху України

28.3. Суверенізація Української РСР. Конституційна реформа 1988 р. Вибори 1989-1990 рр. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р.

Тема 29. Україна - суверенна і незалежна держава

29.1. Державотворчий процес. Символи нової України. Створення Збройних Сил. Трансформація державної влади. «Партія влади». Соціально-економічна політика в перші роки незалежності. Причини поглиблення економічної кризи. Прорахунки й успіхи економічної політики. Соціальні наслідки економічної кризи

29.2. Формування політичних партій. Перетворення Народного руху України в політичну партію. Зростання впливу лівих партій. Поява партій центристського типу. Зміна виборчого закону. Конституційний процес у першій половині 90-х років. Конституційний договір 1995 р. Прийняття Конституції 1996 р.

29.3. Запровадження сталої валюти. Проблема іноземних кредитів. Програма приватизації. Аграрні реформи. Перші підсумки реформ. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки України. Нові закономірності культурного розвитку. Освіта. Наукові дослідження. Література і мистецтво. Релігійне життя

29.4. Вибори 1998-1999 рр. Вибори у Верховну раду 2002 р. Розстановка політичних сил напередодні президентських виборів 2004 р. Перша перемога В. Ющенка. Остаточна перемога В. Ющенка. Політична сцена після парламентських виборів 2006 р.

29.5. Нові закономірності культурного розвитку. Мовна політика. Освіта. Наукові дослідження. Література і мистецтво. Релігійне життя