Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 46. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 6

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 6 «Україна початку XX століття перед викликами модернізації».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, у діяльності якої вона брала участь

1) Українська громада у І Державній Думі;

2) Товариство українських поступовців;

3) спортивно-протипожежне товариство «Січ»;

4) Українська соціал-демократична партія.

А Ілля Шраг;

Б Євген Чикаленко;

В Кирило Трильовський;

Г Юліан Бачинський;

Д Михайло Драгоманов.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

2. Установіть послідовність подій початку XX ст.

А Обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви;

Б винесення вироку у «справі Бейліса»;

В діяльність української громади в І Державній Думі;

Г створення Товариства українських поступовців.

Відповідь: А, В, Г, Б.

3. Якого року з’явилась стаття, уривок з якої наведено?

«З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це — давно відомий прийом старого бузувірства».

А 1905 р.; Б 1907 р.;

В 1911р.; Г 1914 р.

Відповідь: В.

4. Дані таблиці «Представництво українців в австрійському парламенті 1907 року» є наслідком...

 

Від Галичини

Від Буковини

Кількість мандатів

27

5

А українсько-польських домовленостей відомих як «нова ера»;

Б впровадження загального виборчого права для чоловіків;

В створення Товариства українських поступовців;

Г утворення Українського національно-демократичного об’єднання.

Відповідь: Б.

5. Це друковане видання стало результатом...

А проголошення демократичних свобод царським Маніфестом;

Б діяльності «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»;

В створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка;

Г надання чинності Валуевському циркуляру і Емському указу.

Відповідь: А.

6. Про яку організацію йдеться в пропуску уривка з документа?

«З того дня зникла Демократично-радикальна партія, а почало існувати..., котре прожило до революції 1917 року і з ради якого витворилась Центральна Рада, наш перший парламент».

А ТУП; Б УСС;

В РУП; Г УНДО.

Відповідь: А.

7. Установіть відповідність між уривком з документа і особою, якої стосується цей документ.

1) «Провінціяльні громади...і подекуди ...попроводили в Державну Думу послів... а від Чернігівської губернії пройшов один з найвидатніших українців... але як кандидат кадетської партії».

2) Заявив, що всі громади Буковини мають право користуватися соляною водою в наявних соляних джерелах... На зборах... з’явився з медаллю — відзнакою депутата, — шарфом через плечі і запевняв громади, що першу одержав він від цісаря, а другий від цісаревої...

3) За часів Австрії «Січі», які я організував, завзято боролися з москвофілами, слова деяких січових пісень гостро спрямовані проти їх розбивацької роботи.

4) ...Я перед від’їздом з Києва вирішив скликати ТУПівську раду... стали на тому, що... рада (управа) не виступить ні з якими відозвами, ні за війну, ні проти неї, а буде стояти на нейтральній позиції.

А Ілля Шраг;

Б Лук’ян Кобилиця;

В Кирило Трильовський;

Г Євген Чикаленко;

Д Микола Міхновський.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

8. Якого року відбулись події, про які йдеться і уривку з документа?

«У ніч з 14 на 15 червня ц. р. прибув в Одеський порт і зупинився за бренватором військовий панцерник «Князь Потьомкін», матроси якого о 5 годині ранку цього числа звезли з панцерника на берег Нового Мола труп матроса Григорія Вакуленчука...»

А 1904 р.; Б 1905 р.;

В 1906 р.; Г 1907 р.

Відповідь: Б.

9. Наслідком яких подій стали нижче наведені факти з історичної праці?

«В університетах України засновано катедри українознавства. Українські земства порушили знову питання про дозвіл викладати в народних школах українською мовою. Українські театральні трупи дістали дозвіл влаштовувати вистави по всіх містах. Засновувалися українські товариства, клюби, “Просвіти”».

А Реформи П. Столипіна; Б подій 1905 року;

В підписання Емського указу; Г початку світової війни 1914 р.

Відповідь: Б.

10. Ця цитата «ми зійшлися до купи, ми згромадилися в одну сім’ю, перейняті великим болем та жалем до тих страждань, що в щерть наповнили народню душу і — хай навпаки логіці подій ми виписали на свому прапорі: «ОДНА, ЄДИНА, НЕРОЗДІЛЬНА, ВІЛЬНА, САМОСТІЙНА УКРАЇНА ВІД ГІР КАРПАТСЬКИХ АЖ ПО КАВКАЗЬКІ» належить:

А М. Драгоманову; Б В. Антоновичу;

В А. Шептицькому; Г М. Міхновському.

Відповідь: Г.

11. Перше монополістичне об’єднання в Україні, утворене наприкінці XIX ст., займалось торгівлею...

А залізної руди; Б вугілля;

В цукру; Г вагонів.

Відповідь: В.

12. Хто становив більшість населення на початку XX ст. в містах Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі?

А Українці; Б росіяни;

В євреї; Г поляки.

Відповідь: Б.

13. Першою політичною партією Наддніпрянської України на початку XX ст. стала...

А Революційна українська партія;

Б Українська радикальна партія;

В Українська демократична партія Г Українська соціал-демократична робітнича партія.

Відповідь: А.

14. Які ознаки характеризують економічний розвиток України 1900-1905 рр.? (Три варіанти відповіді)

1) Економічна криза тривала протягом декількох років;

2) за темпами розвитку промисловості першою стала Чернігівщина;

3) найбільш розвиненою галуззю промисловості стала текстильна;

4) поширення кооперативного руху набуло в Галичині;

5) у вугільній промисловості відбувалось утворення монополій;

6) припинився розпродаж поміщицьких земель;

7) робочий день скоротився до 8 год.

Відповідь: 1, 4, 5.

15. Установіть відповідність між адміністративною одиницею України у складі Російської та Австро-Угорської імперій початку XX ст. і панівною галуззю економіки в ній.

1) Цукрова;

2) вугільна;

3) нафтодобувна;

4) суднобудівна.

Відповідь: 1 В, 2 Б, 3 Д, 4 А.

А Херсонська губернія;

Б Катеринославська губернія;

В Подільська губернія;

Г Таврійська губернія;

Д Коронний край Галіції і Лодомерії.

Завдання

1. Назвіть дати:

• створення основних українських політичних партій;

• подій періоду російської революції 1905-1907 рр. (в Україні);

• запровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії;

• створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій;

• проведення аграрної реформи Петра Столипіна.

2. Поясніть:

1) тенденції й протиріччя соціально-економічного розвитку України початку XX ст., індустріальної модернізації, аграрної реформи Петра Столипіна, модернізації суспільно-політичного життя в Наддніпрянщині;

2) вплив російської революції 1905-1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;

3) значення австрійського конституційно-парламентського устрою для розвитку українського руху;

4) причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух 1907-1914 рр.;

5) результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах.

3. Охарактеризуйте і проаналізуйте:

1) особливості соціально-економічного розвитку українських земель;

2) діяльність українських політичних партій та інших національних організацій;

3) український національний рух у період російської революції 1905-1907 рр.;

4) боротьбу українців за реформу виборчої системи в Австро-Угорщині.

4. Покажіть на карті:

1) українські території на початку XX ст.;

2) місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій.

5. Поясніть такі терміни і поняття: «страйк», «народне віче», «монополізація економіки», «кооперативний рух», «політизація національного руху», «ксенофобія».

6. Визначте передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства.

7. Обґрунтуйте судження про історичне значення діяльності Євгена Чикаленка, Михайла Грушевського, Миколи Міхновського, Костя Левицького, Євгена Олесницького.

8. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.