Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Уроки 37-38. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має розуміти: тенденції й протиріччя соціально-економічного розвитку України початку XX ст., індустріальної модернізації; поняття «страйк», «монополізація економіки», «кооперативний рух»;

• має вміти: показати на карті українські території на початку XX ст.; охарактеризувати та проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель; визначити передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства; обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Євгена Олесницького.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання

♦ Які особливості економічного розвитку українських земель у складі Росії в другій половині XIX ст.?

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картою

♦ Показати на карті українські території на початку XX ст.

Учитель. Наприкінці XIX — на початку XX ст. завершився промисловий переворот, відбувся перехід до індустріальної модернізації. Тривав процес концентрації виробництва, тобто зосередження виробництва в одному місці або районі та створення монополій (об’єднання промислових підприємств та інших установ певної галузі виробництва або місцевості для регулювання виробництва товарів, встановлення цін, розподілу ринків збуту тощо): цукровий синдикат (1887 р.), «Продамет» (1902 р.), «Трубопродаж» (1902 р.), «Продаруд» (1908 р.), «Продвугілля» (1904 р.), «Дріт» (1908 р.).

В Україні працювало понад 8 тис. фабрик, заводів, шахт та інших промислових підприємств, на яких працювали понад 800 тис. робітників.

Запитання

♦ Чим був спричинений процес концентрації виробництва і до яких наслідків це призвело?

Учитель. Частка України у промисловому виробництві Російської імперії на початку XX ст. становила: кам’яне вугілля — 69,5 %, залізна руда — 57,2 %, чавун — 51,8 %, цукор — 84,8 %.

На українських землях склалася певна спеціалізація промислових районів. Донбас став центром вугільної промисловості, Нікопольський басейн — марганцевої, Кривий Ріг — залізорудної, Правобережжя і певного мірою Лівобережжя — цукровою.

Робота з картою

♦ Знайдіть на карті зазначені регіони.

Учитель. У 1900-1903 роках господарство України потрапило в економічну кризу, яка суттєво погіршила становище робітників.

Робота з поняттям

Страйк — організоване масове або часткове припинення роботи чи інша протидія нормальному (традиційному) перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.

Учитель. Загальний страйк, під час якого було висунуто переважно економічні вимоги — підвищення платні і запровадження 8-годинного робочого дня, у липні-серпні 1903 р. охопив майже всю Україну: водночас страйкували близько 150 000 робітників. Під час розгону страйку загинуло близько 100 осіб, 500 були поранені та понад 2 тис. потрапили за ґрати.

Запитання

♦ Чому економічна криза в Україні мала більш важкі наслідки, ніж у Росії? Робота з таблицею

♦ За допомогою таблиці проаналізуйте, яке економічне значення для Російської імперії мали українські землі на початку XX ст.

Структура промислового виробництва в Україні в Російській імперії (1912 рік)

№ п/п

Галузі виробництва

Валова продукція (% )

1

Гірнича, гірничозаводська, металургійна, добування і обробка мінералів

45,9

2

Харчова промисловість

36,2

3

Обробка металів і виробництво машин

10,4

4

Обробка дерева

2,1

5

Хімічна промисловість

1,8

6

Текстильна промисловість

1,5

7

Інші галузі виробництва

2,1

Робота з підручником

♦ За текстом підручника складіть тези про особливості економічного розвитку західноукраїнських земель.

Орієнтовний вигляд тез

Стан економіки західноукраїнських земель

1. Українським землям відводилась роль аграрно-сировинного придатку Австро-Угорської імперії.

2. Майже всі підприємства належали іноземцям.

3. Завершилося формування основних галузей промисловості: нафтовидобування, деревообробна промисловість.

4. Провідною галуззю економіки залишалося сільське господарство, у якому було зайнято 80-90 % населення.

Робота з таблицями

♦ Проаналізуйте зміст схеми і таблиці та зробіть висновки.

Характеристика стану зерновиробництва

Країна

На 100 га посівної площі сільських жителів

Урожай пшениці з 1 га на початку XX ст.

Один сільський житель виробляв пшениці (в тоннах)

Франція

84

1,4

1,7

Німеччина

107

2,2

2,0

Англія

79

2,4

3,0

Україна

109

1,6

0,8

Бесіда

1. Які галузі і чому переважали в структурі промислового виробництва України?

2. А які галузі виробництва залишались нерозвиненими і чому?

3. Яку роль відігравав іноземний капітал у розвитку промисловості в Україні?

4. Як поява монополій впливала на економічну ситуацію в українських землях?

5. У чому полягали спільні і відмінні ознаки стану економічного розвитку українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

Учитель. Провідна роль у сільському господарстві Наддніпрянської України належала товарному зерновому виробництву. На початку XX ст. в краї збирали понад 75 % від загального обсягу озимої пшениці в Російській імперії.

На західноукраїнських землях у сільському господарстві працювало близько 80-90 % населення. Водночас 1902 року в Галичині 3 493 поміщицькі родини володіли 57 % землі.

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте текст джерела та відповідний матеріал підручника і дайте відповіді на запитання.

1. Схарактеризуйте стан сільського господарства України на початку XX ст.

2. Які види господарств переважали в аграрному секторі на початку XX ст.?

3. Як ви гадаєте, чому в цей період занепадає чимало поміщицьких господарств?

4. Чи використовували в господарстві сільгосптехніку? В яких саме господарствах і чому?

5. Чому на початку XX ст. триває міграція українських селян? До яких регіонів емігрували селяни?

М. В. Попович про життя селян

«...Хлопці з українських сіл ішли на заробітки в місто, в нові промислові райони, на вугільні шахти Донбасу, щоб заробити грошей і повернутися додому...

Місто лякало, і селяни, як правило, трималися громади до останнього, а якщо виїжджали, то прагнули осісти на нових землях старими українськими селами, і лише в крайніх випадках переселялися до робітничих селищ назовсім».

Розвиток кооперативного руху в підросійській Україні

• Набув відчутного розвитку. Особливе місце посідали кредитно-позикові і споживчі кооперативи.

• Центром керівництва кооперативним рухом став «Ревізійний союз українських кооперативів».

• Кооперативи матеріально підтримували дрібних виробників, допомагали зміцнити господарське становлення українських селян, стримували процес обезземелення селян, допомагали їм збувати сільськогосподарську продукцію, сприяли зростанню національної свідомості

Робота з документом

♦ Про що йдеться в документі? Які правила і цінності співжиття пропагував Микола Левитський? Чи згодні ви з ними? Якщо так, то чому?

Микола Левитський про спілкові умови для хліборобських спілок

1. Уся наша земля на всіх наділах наших, а також орендована об’єднується разом в одне ціле і передається в нероздільне і загальне володіння і використовування всієї артілі.

2. Все рухоме і нерухоме майно, різні будови і т. ін. належать нероздільно і перебувають у загальному користуванні всієї артілі.

3. Кожне суспільство живе окремо і влаштовує своє домашнє життя по своєму бажанню.

4. Урожай увесь обов’язково звозиться в один двір.

5. Урожай після виплата артільних боргів, податків і т. ін., ділиться між усіма учасниками за кількістю робочих душ без відмінності статі (причому хлопці 14-17 років і дівчатка 13-16 років одержують половину того, що належить дорослим учасникам).

6. Щоб наша артільна справа йшла добре, ми всі повинні жити в добрій згоді, любові і мирі, як брати і справжні християни; ми не повинні ні лаятися, ні сваритися, ні пиячити...

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

♦ Спираючись на доступні джерела, встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

Орієнтовні джерела

1. http://readbookz.com/book/201/7686.html

2. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=l&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S& S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Emigraciya_ukr_naselennya

3. http://www.referatcentral.org.ua/history_world_load.php?id=886

IVПІДСУМКИ УРОКУ

Робота з таблиці

♦ Скласти в зошиті таблицю «Економічний розвиток України в складі Російської імперії на початку XX ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

Промисловість

Сільське господарство

• Концентрація виробництва,

• утворення монополій,

• спеціалізація районів,

• значний вплив іноземного капіталу,

• нерівномірний розвиток українських регіонів,

• перетворення України на один з головних промислових районів Російської імперії

• Збереження крупних поміщицьких латифундій;

• перетворення землі на товар;

• посилення майнової диференціації селянства;

• загострення проблеми аграрного перенаселення

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.