Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 36. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 5

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 5 «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Які з подій відбувались у західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.?

1) Заснування Української республіканської партії;

2) створення товариства «Просвіта»;

3) проведення земської реформи;

4) створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка;

5) діяльність Товариства галицьких греко-католицьких священиків;

6) заснування кооперативного банку «Дністер»;

7) відкриття Львівського університету.

Відповідь: 2, 4, 6.

2. Коли сталася подія, про яку повідомили тогочасні газети?

1) «...Наближається радісний день, від якого починається і в нас регулярний рух на залізниці ім. Карла Людвіга. Вона безпосередньо з’єднає Львів з цілою мережею європейських залізниць...»

2) «...Що стосується головного будинку, то це — одна з найкращих споруд в Європі. В майбутньому він служитиме відправним пунктом для чотирьох залізниць: зі Львова до Кракова, до Чернівців, до Бродів і до Томашова».

(Джерело: Народження і розвиток Львівської залізниці (1861-1914 рр.); http://railway.lviv.ua/railway/history/)

А У період діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

Б у рік проведення селянської реформи в Російській імперії;

В у рік створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка;

Г у період діяльності «Братство тарасівців».

Відповідь: Б.

3. Установіть відповідність між особою та фактом його біографії.

1) Ю. Бачинський;

2) Є. Левицький;

3) М. Павлик;

4) М. Грушевський.

А Член Української радикальної партії, а згодом Української соціал-демократичної партії. За радянської влади повернувся до Києва, був засуджений і помер у таборі.

Б Один з редакторів журналу «Громада» в Женеві, член Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, один із засновників Русько-української радикальної партії;

В голова Наукового Товариства ім. Шевченка, завідувач кафедри історії Львівського університету, з початком І Світової війни повернувся в Київ;

Г один із засновників Русько-української радикальної партії, а згодом Української національно-демократичної партії, співпрацював зі Спілкою Союзом визволення України;

Д член Київської громади, звільнений з університету за політичну діяльність, емігрував у Женеву. Згодом працював у Софійському Університеті.

Відповідь: 1 А, 2 Г, 3 Б, 4 В.

4. Хто з наведених діячів входив до складу партії, про яку йдеться в уривку? {Три варіанти відповіді)

«Сама назва буде добре передавати програму партії. Нас і так уже починають звати радикалами».

1) Ілля Шраг; 2) Юліан Бачинський;

3) Іван Франко; 4) Андрей Шептицький;

5) Дмитро Вітовський; 6) Кирило Трильовський;

7) Михайло Грушевський.

Відповідь: 2, 3, 6.

Коментар. Йдеться про РУРП. Згадані персоналі! передбачені в програмі зно.

5. Що стало причиною трудової еміграції у другій половині XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Недостатня забезпеченість землею селянських родин;

2) зростання чисельності населення в містах;

3) надлишок робочої сили на селі;

4) початок промислового перевороту;

5) завершення монополізації промисловості;

6) підписання міграційних договорів між країнами;

7) соціальне і національне безправ’я.

Відповідь: 1, 3, 7.

6. Як називались політики, які виступали за принципову зміну суспільства і політичної структури методом рішучих, кардинальних дій та обстоювали необхідність докорінних суспільних та політичних змін?

А Радикали; Б автономісти;

В чорносотенці; Г громадівці.

Відповідь: А.

7. Програмні положення якої політичної партії наведено в уривку?

«1. У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму... 2. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті сумління...»

А Товариство «Просвіта»;

Б літературне товариство ім. Т. Шевченка;

В Русько-українська радикальна партія;

Г Українська Національно-демократична партія.

Відповідь: В.

8. Установіть відповідність поняття та його визначення.

1) Москвофіли;

2) народовці;

3) меценати;

4) емігранти.

А Представники частини української інтелігенції, які орієнтувались на національно-культурну і державно-політичну єдність з Російською імперією; Б члени духовно-етичної закритої організації «вільних каменярів», що має політичний та релігійний характер, діяльність яких спрямована на вдосконалення суспільства;

В особи, які добровільно та безкорисливо надають матеріальну, фінансову та іншу благодійну допомогу у сфері розвитку освіти, культури та мистецтва;

Г люди, що змінили місце проживання, виїхавши до інших країн з економічних, політичних або релігійних причин;

Д представники суспільної течії, які виступали за розширення прав українства, єдність українських земель у політичному та культурному контексті.

Відповідь: 1 А, 2 Д, 3 В, 4 Г.

9. Яке поняття відповідає наведеній характеристиці?

«...І хоча я малорусін, а вони великороси, то таки і я росіянин, і вони росіяни ... Просвітництво у нас на Русі було насамперед в Києві, потім перенеслося на північ ...Русь Галицька, Угорська, Київська, Московська, Тобольська тощо. З точки зору етнографічної, історичної, мовної, літературної, обрядової — це одна і та ж Русь...»

А Москвофільство;

Б українофільство;

В народництво;

Г масонство.

Відповідь: А.

10. Про що свідчить наведена реклама?

А Розгортання кооперативного руху;

Б закінчення процесів урбанізації;

В започаткування промислового перевороту;

Г наслідки процесу колективізації.

Реклама кредитної спілки «Дністер» (з газети «Станіславські вісті» від 24 жовтня 1912 р.)

Відповідь: А.

11. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1) Українофіли;

2) москвофіли;

3) народовці;

4) новоерівці.

А Західноукраїнська інтелігенція ліберального спрямування, що виникла в 70-х роках XIX ст. і здійснювала культурницьку діяльність;

Б учасники українсько-польського порозуміння в Галичині в кінці XIX ст. на умові розвитку українства в обмін на лояльність до уряду;

В прихильники ідеї культурно-освітнього розвитку широких народних мас рідною мовою, який поширився у другій половині XIX ст.;

Г прихильники ідеї національно-культурної та державно-політичної єдності з російським народом і Росією в Західній Україні у XIX XX ст.;

Д члени таємних організацій «вільних каменярів» XIX ст., об’єднаних у ложі, що діють на принципах братерства, вірності, рівності.

Відповідь: 1 В, 2 Г, 3 А, 4 Б.

Завдання

1. Назвіть дати:

• селянської реформи;

• утворення товариства «Просвіта»;

• утворення Товариства імені Шевченка;

• перших українських політичних партій.

2. Поясніть:

1) особливості політичного, соціально-економічного та культурного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії;

2) роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини;

3) причини виникнення радикального руху;

4) причини і наслідки трудової еміграції.

3. Обґрунтуйте:

1) різниці в цілях українського, польського та єврейського рухів в українських регіонах Австро-Угорщини;

2) судження про історичне значення діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських, Юліана Бачинського.

4. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

5. Охарактеризуйте:

1) мету та діяльність Наукового товариства імені Шевченка;

2) мету та діяльність товариства «Просвіта».

6. Визначте:

1) Напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині;

2) Мету і наслідки кооперативного руху.

7. Покажіть на карті:

1) Галичину, Буковину, Закарпаття;

2) місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону.

8. Поясніть такі терміни і поняття: «русофіли/москвофіли», «народовці/ українофіли», «радикали», «нова ера», «український П’ємонт».