Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 34. РАДИКАЛІЗАЦІЯ I ПОЛІТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати виникнення перших українських політичних партій;

• має розуміти: особливості політичного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії; поняття «радикали», «український П'ємонт»;

• має вміти: показати на карті основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону; пояснити причини виникнення радикального руху; обґрунтувати різниці в цілях українського, польського та єврейського рухів в українських регіонах Австро-Угорщини; визначити напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині; обґрунтувати судження про історичне діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських, Юліана Бачинського.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Починаючи з 90-х років XIX ст., суспільний рух на західноукраїнських землях вступає в новий етап свого розвитку — політичний. Вже в жовтні 1890 року в Галичині виникає перша політична партія.

Представники радикального напрямку радикального руху І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький під впливом М. Драгоманова звертаються до соціалізму і 1890 р. — створюють першу в Україні Русько-українську радикальну партію (РУРП).

Робота з історичним поняттям

Політична партія — це найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси.

Завдання

♦ На основі тексту підручника складіть таблицю «Створення політичних партій у Західній Україні наприкінці XIX ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

Партія

Дата

Провідники

Програма

Русько-українська Радикальна партія (РУРП)

4 жовтня 1890 р.

С. Данилевич,

М. Павлик,

І. Франко,

Ю. Бачинський

Національно-територіальна автономія з власним сеймом та адміністрацією в складі Австро-Угорщини. 1895 року вийшла робота Юліана Бачинського «Україна irredenta», де автор висунув ідею досягнення автономії з якнайширшими повноваженнями та повної політичної незалежності русько-українського народу

Українська національно-демократична партія (УНДП)

1899 р.

К. Левицький,

І. Франко,

В. Охримович

Повна політична самостійність, соборність українських земель, еволюційний шлях розвитку.

Ця партія була найбільш чисельною і популярнішою в Західній Україні

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

1899 р.

М. Ганкевич,

С. Вітик,

Р. Яросевич

Досягнення автономії, а згодом — самостійності України. Досягнення соціалізму через реформи, захист інтересів робітників, легальні методи боротьби. Партія була нечисленною

Учитель. У XIX ст. українці стають політичною нацією і починають формувати своє політичне життя.

Робота з документом

♦ Опрацюйте документ і скажіть, яка основна ідея уривку.

Доповнення до програми РУРП, прийняте на IV з'їзді 1895 року

Стоячи на ґрунті наукового соціалізму... заявляє Русько-українська партія радикальна, що здійснення усіх її ідеалів соціалістичних можливе за повної самостійності політичній русько-українського народу і повнім, необмеженім праві його рішати самому в усіх справах його дотинаючих. Зокрема в Австрії стремить вона до утворення окремої руської політичної території з руських частей Галичини і Буковини з якнайширшою автономією.

Учитель. 26 лютого 1861 року цісар санкціонував новий проект конституції, який надавав сеймам ще ширші повноваження.

Галицький крайовий сейм займався питаннями розвитку національних культур, упорядкування соціально-економічних відносин і системи місцевого самоврядування, узгодження інтересів різних суспільних груп, обговорював усі актуальні питання державного та крайового життя, був головною ареною формування українсько-польських взаємин, сприяв утвердженню парламентаризму.

Робота з таблицею

♦ Проаналізуйте дані таблиці.

Політичний склад українських депутатів у Галицькому сеймі

 

1870-1876

1877-1882

1883-1889

1889-1895

Москвофіли

35

17

5

8

Народовці

3

1

5

11

Радикали

-

-

-

1

Безпартійні

3

1

5

3

Соціал-демократи

-

-

-

-

Орієнтовне завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

♦ Підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в XIX ст.

IIIДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.