Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Урок 32. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати проведення селянської реформи;

• має розуміти: особливості соціально-економічного й культурного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії;

• має вміти: показати на карті Галичину, Буковину, Закарпаття; пояснити роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини, причини і наслідки трудової еміграції; визначити мету і наслідки кооперативного руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. За даними австрійських та угорських державних переписів, 1857 р. в Західній Україні проживало 2 600 тис. українців, а 1900 р., відповідно, їхня кількість зросла до 3 814 тис. Та попри зростання кількості українського населення, рівень їхнього життя практично не зазнав змін.

Причини повільного розвитку промисловості

• Політика австрійського уряду була спрямована на перетворення західноукраїнських земель на аграрно-сировинний придаток імперії;

• у промисловості краю переважав іноземний капітал;

• промислові вироби переважно завозили з Австрії та інших держав;

• на наявних тут підприємствах панували низький рівень техніки і технології виробництва;

• кількість міст незназчною;

• недостатньо була розвинена торгівля;

• аграрне перенаселення, високий рівень безробіття;

• переважання дрібних підприємств;

• нездатність конкурувати з промисловими підприємствами Заходу;

• розорення і занепад низки підприємств.

Завдання

1. Оберіть на ваш розсуд три найбільш суттєві причини повільного розвитку промисловості в західноукраїнських землях.

2. Порівняйте економічне становище українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, назвіть спільні та відмінні ознаки.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте наведене джерело, дайте відповіді на запитання.

1. На основі уривку проаналізуйте економічну ситуацію, яка склалася на західноукраїнських землях.

2. Чому наймана робоча сила в Західній Україні була надзвичайно дешевою? Іван Франко «Борислав сміється»

«Роботи! Роботи! Якої-небудь роботи! Хоча б і найважчої! Хоча б і найдешевшої! Щоб тільки з голоду не загинути! — такий був загальний лемент, загальний стогін, що хмарою носився над головами тих тисяч висохлих, посинілих, зголоднілих людей...

А бориславські багатії тільки того й бажали! Дешеві й покірні робітники рікою напливали до них, зі сльозами напрошувалися на роботу, хоча б і за найдешевшу ціну, і ціна дійсно пішла усе більш дешева».

Учитель. Дрібні селянські господарства площею 2-5 га становили 80 % господарств. Протягом другої половини XIX ст. зі Східної Галичини й Північної Буковини Закарпаття через малоземелляй безземелля, безробіття і хронічний голод у пошуках кращої долі за океан виїхало близько 450 тис. осіб.

Робота з історичним поняттям

Еміграція — переселення, виїзд із Батьківщини до інших країн. Західно-українці переважно емігрували до США, Канади, Бразилії та Аргентини.

Робота з візуальним джерелом

♦ На фото сім’я переселенців із Західної України, яка прибула до Канади (провінція Квебек). Зробіть висновки з фотографії.

Учитель. У другій половині XIX ст. в Західній Україні зароджується кооперативний рух.

Робота з поняттям

Кооперативний рух — це економічно-соціальна, громадська діяльність членів кооперативів з метою захисту економічних та соціальних інтересів своїх членів шляхом створення споживчих, кредитових, виробничих, постачальницько-збутових, житлових та інших кооперативів.

Учитель. Першу кооперативну крамницю «Народня Торгівля» 1883 року у Львові заснував інженер Василь Нагірний (1847-1921). Велику роль у становленні кооперації в Галичині також відіграв також Кость Левицький (1859-1941), який став співзасновником Товариства взаємних обезпечень і кредиту «Дністер». Саме ці установи відіграли важливу роль у розвиткові кооперативного руху в Західній Україні.

Найважливішими напрямами роботи кооперативного руху були:

• створення різних виробничих і господарських спілок;

• пропаганда сільськогосподарських знань серед населення;

• організація читалень, бібліотек, сільськогосподарських і промислових шкіл;

• проведення з’їздів, курсів й виставок;

• налагодження роботи зразкових господарств, дослідних станцій;

• посередництво при купівлі землі, штучних добрив, реманенту, при збуті сільськогосподарських продуктів.

IIIДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.