Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 31. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 4

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 4 «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Якого року відбулась реформа, про яку йдеться в уривку?

«...Колишні поміщицькі селяни Чернігівщини до реформи мали у своєму користуванні 884 373 дес. землі, а після реформи 759 243. Тобто “відрізки” становили тут 125 130 дес.».

А 1861 р.; Б 1848 р.;

В 1855 р.; Г 1872 р.

Відповідь: А.

2. Про діяльність якого товариства йдеться в уривку?

Англійський вчений У. Ральстон у журналі «Атенеум» 29 серпня 1874 року писав: «Малоруські вчені виявляють останнім часом надзвичайну діяльність. Книги, про які ми говоримо, прекрасно характеризують учених, котрі завдяки своїй високій працездатності випустили їх у світ. Ніде в світі не видають тепер подібних книг... рідко в якомусь іншому місці можна знайти етнологові й міфологові таке багате місце для дослідження».

А Південно-Західний відділ Російського географічного товариства;

Б Кирило-Мефодіївське братство;

В Товариство галицьких греко-католицьких священиків;

Г Головна українська рада.

Відповідь: А.

3. Які з подій другої половини XIX ст. стосувались українських земель у складі Російської імперії? (Три варіанти відповіді)

1) Земська реформа;

2) початок діяльності Товариства Українських Поступовців;

3) відкриття залізної дороги Одеса-Балта;

4) Столипінська реформа;

5) створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка;

6) відкриття Київського університету;

7) заснування «Братства тарасівців».

Відповідь: 1, 3, 7.

4. Які явища соціально-економічного життя були характерні для України періоду модернізації другої половини XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Запровадження інституту присяжних повірених у суді;

2) заснування першого університету в Наддніпрянській Україні;

3) початок переселенського руху внаслідок аграрного перенаселення;

4) прикріплення селян до землі та позбавлення їх права переходу;

5) скасування урядових розпоряджень щодо заборони української мови;

6) приплив іноземних капіталів у видобувну промисловість;

7) зменшення міського населення внаслідок згортання урбанізації.

Відповідь: 1, 3, 6.

5. Укажіть особливості проведення реформ 1860-1870-х рр. на українських землях.

А Земська реформа в цей період була запроваджена лише на Лівобережжі; Б першою було здійснено судову реформу;

В скасовувались викупні платежі селян за землю на Правобережжі;

Г скасована цензура масових видань.

Відповідь: А.

6. Установіть відповідність між особою та фактом його біографії.

1) В. Антонович;

2) М. Драгоманов;

3) П. Чубинський;

4) Б. Грінченко.

А Ідеолог хлопоманства, один з ініціаторів заснування Київської громади;

Б засновник та редактор громадсько-політичного збірника «Громада», який видавали в Женеві;

В секретар, заступник голови Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

Г ініціатор створення та голова Русько-української радикальної партії;

Д укладач словника української мови, один з активних діячів «Братства тарасівців».

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Д.

7. Про створення якої організації йдеться?

«...Численний, більш яскраво-надмірний в українському національному напрямкові і більш різноманітний у свойому складові... гурт став на чолі об’єднання Українців у Київі. До нього то й приєдналися енергійні, талановиті, ініціятивні Поляки, що покинули польську ґміну (громаду), — «перевертні», як глузували з них вороги, — з головою гуртка В. Б. Антоновичем». А Громади;

Б хлопоманів;

В Кирило-Мефодіївського братство;

Г літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Відповідь: Б.

8. Співвіднесіть уривки та назву документа.

1) «...Надати розпорядження цензурному відомству, щоб до друку дозволялись тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства; пропуск же книг малоросійською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити».

2) «Не допускати ввезення в межі Імперії, без особливого на те дозволу Головного управління у справах друку, будь-яких книг, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі... Негайно вислати з краю Драгоманова і Чубинського, як невиправних і вкрай небезпечних у краї агітаторів».

3) «Ми стоїмо за повну автономію в усіх народів, за дрібну децентралізацію, як у інших народів, так і на Україні... Наука й життя Вкраїнського народу доводять нам, що Україна була, єсть і буде завсіди окремою нациєю, і як кожна нація, так і вона потребує национально! волі для своєї праці й поступу».

4) «Завдання його всебічне вивчення краю, а переважно етнографічно-статистичне... Тільки постійний заклад і лише за енергійної діяльності може, потроху, вичерпувати і розробляти безліч творів народного побуту... Зрозуміло, що вивчення це повинне стояти на об’єктивному ґрунті властивій будь-якій науковій діяльності».

А Валуєвський циркуляр;

Б положення про губернські і земські установи;

В «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства» (виступ на засіданні);

Г «Братство тарасівців» (стаття «Profession de foi молодих українців»);

Д Емський указ.

Відповідь: 1 А, 2 Д, Г, 4 В.

9. Кому належать слова, наведені в уривку?

«...Перше як відважитися розійтись із шляхтою і всіма її моральними достатками, я випробував усі шляхи замирення... залишилося або зректися своєї совісти, або покинути ваше суспільство; я вибрав останнє, і покладаю надію, що працею та любов’ю зроблю, що Українці коли-небудь визнають мене за сина свого народу через те, що я усе готовий поділити з ним...

А В. Антоновичу; Б П. Кулішу;

В О. Бобринському; Г В. Антонову-Овсієнко.

Відповідь: А.

10. Що стало наслідком появи 29 січня 1855 року царського маніфесту «Про призов до Державного ополчення»?

А Початок польського повстання; Б ліквідація Задунайської Січі;

В початок «Київської козаччини»; Г видання Валуєвського циркуляру.

Відповідь: В.

11. Діяльність яких українських діячів другої половини XIX ст. пов’язана з громадівським рухом? (Три варіанти відповіді)

1) І. Могильницького; 2) В. Антоновича;

3) В. Каразіна; 4) М. Драгоманов;

5) М. Павлика; 6) П. Чубинського;

7) М. Міхновського.

Відповідь: 2, 4, 6.

12. Як називаються установи, на які було покладено «улаштування та утримання... будівель, інших споруд і шляхів сполучення... Піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості... про народну освіту, про народне здоров’я і про в’язниці...»?

А Громади; Б земства;

В паланки; Г наргоспи.

Відповідь: Б.

13. Основним змістом реформ 60-70-х років XIX ст. в Наддніпрянській Україні було...: (Три варіанти відповіді)

1) закриття міських дум; 2) скасування кріпацтва;

3) набір рекрутів в армію; 4) створення земств;

5) скасування початкової освіти; 6) публічність засідань судів;

7) ліквідація губерній.

Відповідь: 2, 4, 6.

14. Розташуйте соціальні групи структури населення України у складі Російської імперії кінця XIX ст. за кількісним показником від найбільшої до найменшої.

А Наймані робітники; Б дворянство;

В селяни; Г купецтво.

Відповідь: В, А, Б, Г.

Завдання

1. Назвіть дати:

• Східної (Кримської) війни;

• скасування кріпацтва і панщини;

• будівництва першої залізниці Одеса-Балта;

• створення Київської громади;

• Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

• Братства тарасівців;

• ухвалення Валуєвського циркуляру;

• ухвалення Емського указу.

2. Поясніть:

1) особливості проведення «великих реформ» 1860-1870-х років в Україні;

2) причиново-наслідковий зв’язок між аграрними реформами і розгортанням індустріальної революції;

3) причиново-наслідковий зв’язок між розвитком міст, залізничного будівництва, змінами в соціальній структурі населення, зародженням робітничого і соціал-демократичного рухів;

4) роль інтелігенції в розвитку українського національного руху та осучасненні суспільства;

5) вплив заборонних актів російської імперської влади (Валуєвського циркуляру, Емського указу) на стан українського руху.

6) роль і місце України в господарському житті Російської імперії.

3. Охарактеризуйте:

1) особливості соціально-економічних перетворень в Україні в пореформену добу;

2) погляди і діяльність громадівців 1860-1890-х років;

3) кримськотатарське національне відродження.

4. Обґрунтуйте судження про історичне значення діяльності Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Ісмаїла Гаспринського.

5. Творчо застосуйте здобуті знання для складання характеристики історичних персоналій за планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

2) Поясніть такі терміни і поняття: «індустріалізація», «урбанізація», «інтелігенція», «громадівський рух», «земство».

3. Визначте:

1) причини й наслідки селянської реформи 1861 р;

2) особливості інституційного етапу в розвитку українського руху;

3) значення громадівського руху.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.