Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 18. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 2

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 2 «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Які з подій відбулись в українських землях у складі Австрійської імперії у першій половині XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Повстання під проводом У. Кармалюка;

2) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

3) діяльність Головної руської ради;

4) скасування кріпацтва;

5) діяльність «Руської трійці»;

6) повстання Чернігівського полку;

7) запровадження Валуєвського циркуляру.

Відповідь: 3, 4, 5.

2. Хто після українців становив другу за чисельністю національну групу у Східній Галичині на початку XIX ст.?

А Росіяни; Б поляки;

В австрійці; Г євреї.

Відповідь: Б.

3. Назвіть авторів видання, обкладинка якого зображена?

1) М. Шашкевич;

2) М. Остроградський;

3) Я. Головацький;

4) Л. Кобилиця;

5) І. Могильницький;

6) М. Костомаров;

7) І. Вагилевич.

Відповідь: 1, 3, 7.

4. За релігійною реформою в Австрійській імперії наприкінці XVIII ст. ...

А католицькі священики отримали додаткові землі для відкриття монастирів;

Б орден єзуїтів посилив вплив серед греко-католиків і протестантів;

В греко-католицькі церкви перетворювались на католицькі костьоли;

Г католицька, протестантська, греко-католицька церкви зрівняні в правах.

Відповідь: Г.

5. Установіть послідовність подій у західноукраїнських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

А Створення товариства галицьких греко-католицьких священиків;

Б початок діяльності «Руської трійці»;

В скасування панщини в Галичині;

Г проведення реформ Иосифом II.

Відповідь: Г, А, Б, В.

6. Про який рік ідеться у висловлюванні українського історика О. Субтельного?

«У цей переламний період українці вперше у своїй історії дістали нагоду самовиразитися як нація... найбільшими досягненнями... для українців стали скасування панщини та впровадження конституційного правління... через те, що антиавстрійські сили ототожнювались з ненависними панами, українці часто виявлялись лише знаряддям Габсбурзької династії».

Відповідь: 1848 р.

7. Установіть відповідність між назвами організацій та змістом і напрямами їхньої програмової діяльності.

1) «Руська трійця»;

2) Головна Руська Рада;

3) Руський собор.

А Організація, утворена 1823 р., ставила за мету звільнення слов’янських народів від абсолютизму та їхнє об’єднання у федеративний союз;

Б угруповання студентської молоді утворене в 1830-х рр. й очолюване М. Шашкевичем, І. Вагилевичем і Я. Головацьким. Сприяло піднесенню освітнього рівня та національної свідомості галичан;

В утворена 1848 року, вимагала розділити Галичину на польську та українську провінції з окремими адміністраціями;

Г товариство утворене 1816 року. Сприяло національно-культурній та економічній освіті українського народу;

Д організація утворена 1848 року. Намагалася спрямувати український національний рух в інтересах польської шляхти.

Відповідь: 1 Б, 2 В, 3 Д.

8. За змістом назвіть автора спогадів, уривок з яких наведено?

«І я принужден був брати участь в іспитаніях сеї революції... взяли м’я в подозрініє за то, що я руські (ruthenicosкниги писав, і нещасного дня 27-го апріля 1849 року арестовали м’я роз’ярені мадяре, і перше в городськом домі Пряшева заперли...»

А Володимир Антонович; Б Олександр Духнович;

В Олекса Довбуш; Г Юліан Бачинський.

Відповідь: Б.

9. Що стало причиною процесів, описаних в уривку з документа?

«Вся Галичина в тій хвилі розпалася на два противні собі та ворожі табори; в однім таборі був увесь народ без різниці станів та віросповідань, скуплений під гаслом: свобода, рівність і братерство, а в другім були креатури Меттерніха, або, як тоді говорено: реакція, бюрократія та камарилья».

Відповідь: «Весна народів».

10. Коли відбувались події, про які йдеться в документі?

«Можливо, що Кобилиця зрозумів своїм мужицьким розумом те, що він чув у Відні про так звані комунальні суди, і повідомив про це громади. Наслідком цього було те, що багато громад на відкритих зборах скаржилися на своїх війтів, далі, за згодою Кобилиці, настановлювали нових війтів громад...»

Відповідь: 1848 р.

11. За змістом уривку з § 1 статуту вкажіть організацію.

«Об’єднання до розширення письменності у головному місті Львові... буде прагнути друкувати та продавати народові по найнижчій ціні гарні та необхідні книги к утвердженню віри і звичаїв, к розширенню знань, к розвитку красномовства, краснописання, ремесла, господарства і педагогіки чи гарного виховання».

А «Просвіта»; Б «Руська трійця»;

В «Галицько-руська матиця»; Г Кирило-Мефодіївське товариство.

Відповідь: В.

12. Які з положень характеризують стан сільського господарства Західної України в першій половині XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Початок масової трудової еміграції;

2) низька продуктивність виробництва;

3) безземелля й малоземелля селянства;

4) широке застосування найманої праці;

5) збільшення селянських повинностей;

6) використання косарок, віялок, сіялок.

Відповідь: 1, 2, 3.

13. Як називалась українська територія на карті держави XIX ст., зображена темним кольором?

Відповідь: Королівство Галичини та Володимирії (Лодомерії).

14. Які події ініціювала Головна руська рада? (Три варіанти відповіді)

1) Заснування «Галицько-руської матиці»;

2) створення Гусько-української радикальної партії;

3) проведення «Собору руських учених»;

4) заснування «Галицького товариства священиків греко-католицького обряду»;

5) друк альманаху «Гусалка Дністровая»;

6) відкриття університету у Львові;

7) друк газети «Зоря Галицька».

Відповідь: 1, 3, 7.

15. Які наслідки для західноукраїнських земель мали події революції 1848-1849 років?

А Посилення феодальної залежності селян;

Б закінчення промислового перевороту;

В піднесення національно-визвольного руху;

Г припинення існування української преси.

Відповідь: В.

16. Хто є автором цих творів?

«Буквар славено-руського язика» (вид. 1816 р., 1817 р., 1819 р., 1826 р., 1827 р.), «Катехізис малий» (1817 р.), «Граматика язика славено-руського» (1823 р.)

А І. Могильницький; Б М. Максимович;

В М. Костомаров; Г Я. Головацький.

Відповідь: А.

17. Які явища були спільними для українських земель у складі Австрійської імперії та Російської імперії наприкінці XVIII — першої половині XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Заборона діяльності масонських лож;

2) скасування панщини;

3) відкриття університетів;

4) утворення монополістичних об’єднань;

5) селянські повстання;

6) розгортання декабристського руху;

7) початок промислового перевороту.

Відповідь: 1, 5, 7.

Завдання

1. Покажіть на карті:

1) Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії;

2) місця діяльності громадсько-культурних організацій.

2. Охарактеризуйте:

1) політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів;

2) реформи Йосифа II та їхній вплив на західноукраїнське суспільство.

3. Поясніть:

1) причини, які зумовили провідну роль греко-католицької церкви і духівництва в українському русі Галичини;

2) ідейні засади діяльності гуртка «Руської трійці» та Головної руської ради;

3) історичне значення альманаху «Русалка Дністровая».

4. Обґрунтуйте судження про історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича, Олександра Духновича.

5. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

6. Назвіть:

• дати входження українських територій (Галичини, Буковини) до Австрійської імперії;

• період діяльності «Руської трійці»;

• хронологічні межі «Весни народів»;

• хронологічні межі соціальних виступів першої половини XIX ст. (рух опришків на Прикарпатті, виступи під проводом Лук’яна Кобилиці на Буковині).

7. Визначте:

1) наслідки діяльності «Руської трійці», революції 1848-1849 рр.;

2) роль греко-католицького духівництва в житті західноукраїнського суспільства;

3) особливості українського руху в Закарпатті та Буковині.

8. Поясніть такі терміни і поняття: «будителі», «весна народів».